vår 2019

ODO-3505 Ekstern praksis del 2 - 15 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emne er forbeholdt studenter med studierett på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1, ODO-3208 Oral og Maxillofasial Radiologi, ODO-3324 Pedodonti og Kjeveortopedi

Innhold

Gjennom ekstern praksis vil kandidaten utvikle forståelse og kunnskap om alle sider ved tannlegearbeidet. Fokus skal ligge på forebyggende evidensbasert virksomhet, at en tilbyr hensiktsmessig behandling, og at alle grupper/ individer i samfunnet får lik rett til god tannhelse. Å kunne se hele pasienten (holistisk syn) står sentralt i kurset. Kandidaten skal kune erkjenne pasientens egne behov, og kunne planlegge og gjennomføre den kliniske behandlingen med gode faglige kunnskaper.

I denne perioden skal kandidaten kunne se integreringen mellom teori og praksis. Hovedvekten ligger på individuelle bahandlingsplaner og klinisk trening. Kandidaten blir trenet i praksisadministrasjon.

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

  • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i evidensbasert forebyggende virksomhet og være i stand til å velge forebygging fremfor behandlingsterapi
  • kan reflektere over organisering og samarbeid internt på klinikken
  • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i yrkesrollen og yrkesetikk.

FERDIGHETER:

  • kan analysere og forholde seg kritiske til relevante metoder innen evidensbasert teknisk behandlingsterapi
  • kan analysere eksisterende teorier om hygiene og journalføring i praksiss

 

GENERELL KOMPETANSE:

  • kan kommunisere om faglige problemstillingen mht. å kunne ta hånd om pasienten på en professjonell, psykologisk og etisk god måte, innenfor fagfeltet; med kollegaer, med spesialister og til allmennheten
  • kan utvikle et helhetssyn på pasienten og behandlingsbehovet, det være seg mot individ eller grupper kan kommunisere om faglige problemstillinger med viktige eksterne samarbeidspartnere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning på engelsk kan forekomme. 

Undervisning

Utadrettet virksomhet, klinisk arbeid under veiledning, demonstrasjoner, nettbaserte seminarer og selvstudier. Eksternpraksis perioden begynner i februar og går over 9 uker, og må tas i et sammenhengende løp.

Eksamen

Pasientbehandling på ekstern klinikk. Felles arbeidskrav med ODO-3304. For detaljert oversikt, se RAPPORTBOKEN. Kandidaten vil bli vurdert mht. faglig klinisk progresjon etter midtgått løp. Arbeidskrav presenteres for veiledere i praksisfeltet ved årlige seminar samt ved fortløpende kontakt mellom praksisveileder og IKO. Praksisveileder godkjenner arbeidskravene. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse for å få fremme seg til eksamen.

Praksisperioden bedømmes til bestått/ ikke bestått. Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsler midtvegs i kurset og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Dette i hht Forskrift for eksamen ved UiT:   

§ 27. Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis.                    

§ 26. Adgangen til å framstille seg til ny praksisperiode.

Både ekstern veileder og kandidat leverer skriftlig evaluering av praksisoppholdet.

Timeplan

Pensum

Endodonti

Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P, Reit C (eds.): Textbook of Endodontology. 2nd ed.  Blackwell-Munksgaard 2010.

Kariologi:

Fejerskov O, Nyvad B , Kidd E. Dental caries. The disease and its clinical management. Oxford, 3nd ed. Blackwell Munksgaard 2015.

Kjeveortopedi:

Mitchell L. An introduction to Orthodontics. 4. edition. Oxford University Press. New York, 2013.

Oral kirurgi:

Fragiskos D F, Oral Surgery. Springer 2007.

Moore U J, Principles of Oral and Maxillofacial Surgery. 5th ed. Blackwell.

Lawrence I. Gaum, Oral Surgery for the General Dentist. 2th ed.

Oral medisin

Scully C et al. Oral and maxillofacial medicine. Elsevier. 2013. ISBN 978-0-7020-4948-4.

Axéll T. Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom. Stockholm. Gothia. 2015. Artikelnr: 88099464

Pensum i gerodontologi

Ny utgave av «Texbook of Geriatric Dentistry» er kommet og anbefales som oppslagsverk.

Når det gjelder kunnskap om den geriatriske pasient og diverse sykdommer og tilstander, anbefales å gå inn på Norsk elektronisk legehåndbok

Pedodonti:

Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D. Pediatric Dentistry. A Clinical Approach. 3nd edition. Blackwell 2017.

Protetikk:

Karlsson S, Nilner K, Dahl BL. A Textbook of Fixed Prosthodontics. The Scandinavian Approach. 2nd edition. Stockholm: Förlagshuset Gothia, 2012.

Thoren MM, Gunne J. A Textbook of Removable Prosthodontics. The Scandinavian Approach. Copenhagen: Munksgaard Denmark, 2012, ISBN 87-62809-555

Jokstad A. Osseointegration and Dental Implants. Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 2009, ISBN 978-0-8138-134.

Okeson J. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, 7th edition. St. Louis: Mosby Elsevier, 2012, ISBN 978-0-323-08220-4.

Jokstad A. Kliniske rutiner. Kompendium. Tromsø 2013. Pp. 198.

Periodonti:

Mueller HP. Periodontology - The Essentials, 2nd ed. New York: Thieme; 2015

Highly recommended as teaching is mainly based on the text

Newman MG, Takei H, Carranza FA, editors. Carranza¿s Clinical Periodontology, 12th ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014

Reference book with certain chapters recommended for undergraduate students

Lindhe J, Lang NP, editors. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 6th ed., Oxford: Wiley-Blackwell; 2015

Reference book with certain chapters recommended for undergraduate students

Radiologi:

Michael J. Pharoah and Stuart C. white. Oral Radiology: Principles and interpretation, 7 th edition. Mosby, 2013.

Nicholas Drage and Eric Whaites. Essentials of Dental Radiology, 5 th edition. Churchill Livingstone, 2013.

John Preece and Robert P. Langlais and Olaf E. Langland. Principles and dental imaging., 2002*