Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

KJE-1002 Organisk kjemi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne uavhengig av studieprogram.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

For opptak fra og med studieåret 2018/2019 gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk (R1+R2) og i tillegg Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Organisk kjemi en essensiell del av kjemien, men er også en basis for forståelse av biologi, miljø og medisinske fag. Emnet gir en innføring i sentrale tema i organisk kjemi, og danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi.

Følgende tema blir gjennomgått: •

 • Elektronstruktur, hybridisering og bindingsforhold i organiske molekyler •
 • Kovalente bindinger og elektronegativitet •
 • Tegning av organiske molekyler •
 • Klassifisering av organiske forbindelser med hensyn på funksjonelle grupper •
 • Hovedgruppene av kjemiske reaksjonstyper •
 • Karakteristiske reaksjoner for hver funksjonelle gruppe •
 • Navnsetting av organiske forbindelser •
 • Planlegging av flertrinnssynteser •
 • Forståelse av viktige biologisk/medisinske fenomener i en organisk kjemisk kontekst

Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner innen disiplinen organisk kjemi. Dette innebærer at studenten kan: •

 • Forstå hvordan hybridisering og elektronstruktur påvirker reaktiviteten til organiske molekyler •
 • Forstå hvordan elektronegativitet og elektronflyt kan forklare typiske reaksjoner •
 • Forstå prinsippene for navnsetting av enkle organiske forbindelser •
 • Ha kunnskap om hvilke reaksjoner som behøves for å oppnå en ønsket transformasjon •
 • Forstå hvordan reaksjonsvalg og reaksjonsrekkefølge bestemmer produktene i flertrinnssynteser

Ferdigheter:

Studenten skal kunne: •

 • Forklare struktur og bindingsforhold for typiske funksjonelle grupper •
 • Vurdere typisk reaktivitet for ulike funksjonelle grupper •
 • Navnsette enkle organiske molekyler •
 • Foreslå utgangsstoff og reagenser som kan benyttes til å framstille et enkelt målmolekyl •
 • Foreslå reagenser og rekkefølge for å lage et flerfunksjonelt produkt

Kompetanse:

Studenten skal kunne: •

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger i kjemi, biokjemi og medisinske fag •
 • Formidle sentrale faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig •
 • Formidle organisk kjemi gjennom bruk av hverdagslige eksempler •
 • Videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 40 t Seminar:30 t

Eksamen

Avsluttende skriftlig prøve (6t). Bokstavkarakterer (A-F).

Arbeidskrav: Deltatt i alle kapittelprøvene.  75 % deltagelse på seminarene

Kandidater som får karakteren F (stryk) kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 11.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

K-130 Organisk kjemi I 10 stp
FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 8 stp

Pensum

Pensumliste offentliggjøres i Fronter ved oppstart av studiesemester.