Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

FYSIO-104A Klinisk undersøkelse, vurdering og tiltak i fysioterapi-A-Praktisk-klinisk del - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i bachelor i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne.  Forkunnskapskrav: Bestått eksamen på Fysio-103 og bestått praksisperiode 3. semester

Obligatorisk forkunnskapskrav

FYSIO-103 Sykdom og funksjonsendringer

Innhold

Behandling, rehabilitering og habilitering (10 sp fra rammeplan).

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • planlegge og gjennomføre en fysioterapiundersøkelse som er tilpasset pasientopplysninger fra en henvisning
  • skrive en systematisk og konsistent fysioterapirapport, som inneholder beskrivelser av funn, sammendrag, drøfting og konklusjon, samt forslag til evaluerbare mål og tiltak som har tydelig forankring i målene
  • begrunne valg av undersøkelsesmåter og tiltak med teori samt funn fra undersøkelse
  • gjennomføre relevante behandling med presisjon, kvalitet og dosering slik at det er mulig å oppnå endring hos pasienten på kort og/eller lengre sikt
  • være sensitiv for pasientens reaksjoner underveis i behandlingen
  • ivareta pasient og pårørende på en empatisk måte, og sørge for at pasienten er trygg. Studenten skal kunne samtale med pasienten og pårørende på en profesjonell måte
  • bruke etisk refleksjon i møte med pasient og andre
  • delta aktivt i en fysioterapifaglig diskusjon med utgangspunkt i den aktuelle eksamenssituasjonen 
  • reflektere over egen kunnskap og prestasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeid i basisgrupper, ferdighetstrening, bevegelsesaktivitet, forelesninger og temadager, skriftlig arbeid, praksis og selvstudium.

Eksamen

2-4 arbeidskrav. Praksis må være bestått før studenten kan framstille seg til eksamen. Praktisk, muntlig klinisk eksamen, som vurderes med bestått/ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FYT-2030 Klinisk undersøkelse, vurdering og tiltak i fysioterapi-A-Praktisk-klinisk del 10 stp