Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

RAD-2041 Bildeframstilling og bildebehandling - 20 stp

Sist endret: 15.09.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Alle tidligere eksamener må være bestått.

Innhold

Emnet omhandler oppbygging og virkemåte for apparatur og utstyr og fagutøvelse innen abdominale røntgenundersøkelser for computertomografi (CT), ultralyd (UL), nukleærmedisin og MR.  Bildedannelse og postprosesseringsmetoder vektlegges.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • beskrive oppbygging og virkemåte for MR, PET-MR og PET-CT.
  •  utføre MR undersøkelser.
  • assistere ved nukleærmedisinske, ultralyd og mammografi undersøkelser.
  • gjennomføre abdominale og thoracale CT undersøkelser, vurdere den fremstilte anatomi og identifisere patologiske tilstander.
  • utføre strålehygiene i henhold til regelverk.
  • utføre undersøkelser under veiledning med kontrastmidler, iverksette tiltak i forhold til komplikasjoner og kunne forebygge komplikasjoner.
  • foreta forskjellige postprosesseringsteknikker ved CT undersøkelser.
  • gjøre rede for billeddannelse og grunnleggende pulssekvenser innen MR, inkludert funksjonelle teknikker.
  • redegjøre for strålehygiene og strålevern ved nukleærmedisinske undersøkelser.
  • redegjøre for radionukleotider og forklare bruken av radioaktive forbindelser i nukleærmedisinsk diagnostikk og terapi.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid med seminarfremlegg, selvstudium og praksis.

Eksamen

Arbeidskrav: Ett arbeidskrav.

Praksis må være bestått før studenten kan framstilles til eksamen. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon.

Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 6 timer. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 09.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan