vår 2019

RAD-2521 Strålevern, bildebehanding og kvalitetssikring - 15 stp

Sist endret: 15.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Emner og praksis fra 1.og 2.studieår må være bestått

Innhold

Emnet omhandler kvalitetskontroll, kvalitetsutvikling og dokumentasjon innen radiografi. Vektlagte tema er utførelse av dosemålinger, beregning og vurdering av stråledoser i medisinsk diagnostikk, samt radiografens rolle, oppgaver og ansvar i interaksjon med pasienten. I emnet inngår dokumentasjon og kvalitetssikring av resultater i henhold til gjeldende lovverk.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • foreta registrering og kontroll av stråledose ved medisinsk bruk av ioniserende stråling i henhold til anbefalinger og regelverk innenfor strålevern
  • velge optimal prosedyre/protokoll ut fra klinisk problemstilling og pasientens forutsetninger
  • anvende utvalgte kvalitetskontroll- og dosemålingsutstyr
  • gjennomføre dosemålinger og bildekvalitetstester i forhold til utvalgte prosedyrer og anvende statistikk i bearbeiding og dokumentasjon av resultater
  • vurdere behov for bildebehandling og velge riktig bildebehandlingsmetode
  • definere nasjonale og internasjonale retningslinjer og anbefalinger for medisinsk strålebruk
  • redegjøre for egne strålehygieniske vurderinger og valg
  • redegjøre for kvalitetstiltak, samt avviksregistrering og rapportering
  • beskrive nasjonale og regionale planer og tiltak for sikring av pasientsikkerhet i helsevesenet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og praksis.

Eksamen

Arbeidskrav: Ett skriftlig individuell oppgave i tilknytning til temaene som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstilles til eksamen.

Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Varighet 4 dager. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskala A-E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 11.02.2019 innlevering 15.02.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Undervisning Vår 2019
Forelesning dosent Helen Egestad
f.aman. Bodil Hansen Blix
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Gruppearbeid uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Ferdighetstrening uni.lekt. Henning Joachim Nysted