Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

RAD-1031 Strålefysikk og radiografisk bildeframstilling - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er tilrettelagt for studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet inneholder de grunnleggende begrepene, teoriene og prinsippene fra strålefysikken. Emnet vektlegger dannelse, registrering og måling av ulike typer stråling. Sentrale emner er strålefysikk, røntgenapparater med ultralyd og mammografens oppbygging og anvendelse.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • beskrive de vanligste vekselvirkningsprosessene mellom røntgenstråling og materie.
  • gjøre rede for faktorer som har betydning for optimal eksponeringsteknikk og bildekvalitet i et røntgenbilde.
  • forklare oppbygging og funksjon av røntgenutstyr og kunne utføre kvalitetskontroller.
  • gjøre rede for oppbygging og virkemåte for en computertomografisk enhet.
  • gjøre rede for hvordan digitale filtre og ulike anodematerialer påvirker bildet.
  • utføre bildeforbedringsoperasjoner som glatting, kantforsterkning og støyreduksjon.
  • forklare interpoleringsvalg i digitale bilder.  
  • forklare dannelse av røntgenbildet samt  registrering og måling av ulike typer stråling.                         
  • forklare datamaskinens oppbygging og funksjon.
  • bruke pasient- og bildeadministrative systemer.  Kjenne grunnleggende begreper i medisinsk statistikk og kunne presentere data på en hensiktsmessig måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav: Ett arbeidskrav. Obligatorisk ferdighetstrening må være gjennomført før studenten kan framstilles til eksamen. Individuell muntlig eksamen. Varighet 30 minutter pr kandidat. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen

Timeplan