Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

RAD-1032 Grunnleggande teknologiske og kliniske aspektar ved radiografi - 20 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i RAD-1031 for å kunne framstille seg til eksamen i RAD-1032.

Innhold

Emnet omhandler digital radiografi og strålevern. Omsorg, informasjon og kommunikasjon med pasienter samt sykdomslære er sentrale elementer. Yrkesetikk relateres til mennesker i ulike livsfaser og med ulike sykdommer. Emnet setter fokus på at studenten skal integrere teoretisk kunnskap i praktisk arbeid ved å planlegge å gjennomføre skjelett-, og thoraxundersøkelser.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • ivareta pasientens grunnleggende behov for omsorg  og pleie.
 • redegjøre for ulike mikroorganismer og deres betydning for sykdom og smitte.
 • kunne beherske basal hjerte/lungeredning (HRL)
 • informere og veilede pasienter som skal/er til røntgenundersøkelse av thorax, skjelett og CT thorax og skjelett undersøkelser.
 • gjøre rede for generelle metodiske prinsipper og gjenkjenne patologi ved CT- caput og CT thorax og CT skjelett.                              
 • definere   patologiske prosesser og sykdomsutvikling i thorax, muskel- og skjelettsystemet.
 • forklare grunnleggende prinsipper innen strålevern og vurdere mulige strålevernstiltak inkludert anvendelsen av ALARA prinsippet.
 • gjøre rede for stråledoser og biologiske effekter ved ioniserende stråling.
 • gjøre rede for måleenheter for bildekvalitet og faktorer som påvirker bildekvaliteten.
 • vurdere dose- og bildekvalitetsmålinger med fastsatte grenseverdier.
 • utføre konvensjonelle røntgenundersøkelser og  være delaktig i gjennomføringen av CT undersøkelser.
 • forklare eksponeringstekniske parametere og kunne vurdere diagnostisk kvalitet i et røntgenbilde.  
 • anvende røntgen informasjonssystem (RIS) og radiologisk bildearkiv (PACS).
 • forklare rekonstruksjonsmetoder innen røntgenbilder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, praksis, gruppearbeid og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Ett arbeidskrav.

Førstehjelpskurs og praksis i 2.semester må være bestått før studenten kan framstille seg til eksamen. Ikke bestått praksis fører til endret studieprogresjon.

Individuell skriftlig skoleeksamen, varighet 6 timer. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskala A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 11.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan