vår 2019

MED-2501 Medisin 2. studieår - 60 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne.
Emnet overlapper UiTs emne MED-200.

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogram

Emnet består av 8 delemner (2.1-2.8) samt langsgående temaer (Profkom og Vitkom):

 

 • 2.1 VITEN
 • 2.2 Reproduksjon, embryologi og genetikk
 • 2.3 Klinisk undersøkelsesmetodikk
 • 2.4 Bevegelse
 • 2.5 Valgfri fordypning 1
 • 2.6 Sanser og nervesystem 1
 • 2.7 Allmennmedisin
 • 2.8 Mentale funksjoner 1
 • Profesjonell kompetanse (Profkom 2)
 • Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 2)

Alle delemner og temaer følges opp i undervisning på 3. og/eller 4. studieår (se MED-2510, MED-2520 og MED-2521).


Hoveddelen av undervisningen her er i likhet med førsteåret innrettet på å gi studentene grunnleggende kunnskaper i humanbiologiske fag, som fysiologi, anatomi, cellebiologi og patologi. Samtidig er emnet utgangspunktet for læring om helseproblemer som kan oppstå og om det syke mennesket.

Studentene går videre i klinisk undervisning, og vekten forskyves fra gjenkjenning av det normale til også å identifisere patologiske funn. Studentene lærer flere enkeltundersøkelser av organsystemer. Studentene introduseres for grunnbegreper innen epidemiologi og forebyggende medisin, og lærer om vitenskapelig metode, kunnskapshåndtering og mer avansert statistikk . Der er satt av tid til faglig fordypning i selvvalgt tema der studenten kan velge mellom ulike tilbud fra fagmiljøene. For noen studenter vil denne fordypningsperioden representere den første forberedelse til masteroppgaven som skrives i 5. studieår.

Hva lærer du

Læringsutbytte

De 7 overordnede læringsmål for studiet gjenfinnes her på et lavere taksonomisk nivå. MED-2501 har som MED-1501 relativt større fokus på det teoretiske og epistemologiske grunnlaget for sykdom og helse sammenlignet med de senere studieårene.

 • Det primære læringsmål (arbeide med relasjoner) er at studenten skal lære å møte pasienten empatisk og respektfullt og med sikte på denne sentrale relasjon beskrive, diskutere og undersøke de viktigste forhold som
 • forårsaker lidelse
 • gir behandlingsmuligheter og
 • påvirker prognosen

med særlig fokus på menneskets forplantning, bevegelse, sansning og psyke samt interaksjoner med miljø og samfunn. Dette skal skje med tanke på resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.

 

I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.

Studenten skal gjennom case-basert problemløsning kunne

 • forstå og diskutere de særlige muligheter og plikter knyttet til legens rolle i møte med pasienter (arbeide med posisjoner).
 • klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon ved bruk av kommunikative verktøy samt kunnskap om forplantning, bevegelse, sansning og psyke (arbeide med beslutninger).
 • søke kunnskap om og beskrive pasientens hverdag, livsvilkår og kliniske tegn samt risiko for sykdom (arbeide med informasjon).
 • utføre de relevante mulige kommunikative og diagnostiske handlinger (arbeide med handling).

 

Dette skal skje med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker om og rett til informasjon og medbestemmelse.

 

Videre skal studenten kunne

 • samarbeide om kliniske problemstillinger for individer og populasjoner gjennom case-basert problemløsning i grupper (arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak).
 • utvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter (klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, forskning og veiledning av pasienter, studenter og andre). Herunder kunne arbeide selvstendig med fordypelse i selvvalgt kunnskapsfelt (arbeide med livslang læring).

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensoppgaver er på bokmål/nynorsk. Besvarelser kan være på norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

 • Forelesinger
 • Casegrupper
 • Basisgrupper
 • Laboratoriearbeid og -journaler
 • E-læring
 • Ferdighetstrening
 • Gjennomgang av anatomiske og patologiske makropreparater
 • Klinisk praksis og samtale med pasient
 • Skriftlige oppgaver

Sikkerhetsopplæring - integrert i undervisningen vil være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i laboratoriet og på ulike kliniske avdelinger (operasjonsstue, psykiatrisk avd., legekontoret etc.) samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov- og regelverk. Særlig informasjon gis studenter som skal ta et utenlandsopphold.

 

Praksis - Kortvarig utplassering ved legekontor/tannlegekontor (2-3 dager).

Eksamen

Eksamen og vurdering - Skriftlig eksamen ved avslutning på studieåret. I tilknytning til arbeidskrav gis evaluering til studentene, slik at det gjennom hele emnet skjer en løpende tilbakemelding til studenten som hjelp til å fokusere læringsinnsats. Form og omfang på eksamen og vurderingsformer vil bli evaluert og justert løpende for å sikre godt samsvar med læringsmål og -former.

Kontinuasjonseksamen - Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

Arbeidskrav

 • Delta i gruppearbeid og seminar basert på praksisbesøk og samtale med pasient
 • Presentere prosjektbeskrivelse skriftlig og muntlig (delemnet VITEN)
 • Delta i laboratorieøvelser og skrive laboratorie-journal
 • Delta i demonstrasjoner (inkl. anatomiske preparater)

Andre bestemmelser: Se Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2501 Medisin år 2

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

MED-200 Medisin 2. studieår 60 stp
ODO-2001 Biomedisin I - Samfunnsmedisin 15 stp
ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten 15 stp

Pensum

Læringsmålene for de enkelte delemnene erstatter pensum i tradisjonell forstand. Studentene kan fritt velge hvilke lærebøker/læringsverktøy de ønsker å bruke for å tilegne seg den nødvendige kunnskapen. Det er utarbeidet en liste over anbefalte bøker/læringsverktøy for emnet. Denne listen revideres årlig og samkjøres med litteraturanbefalinger for seinere studieår.
Undervisning Vår 2019
Delemne 2.6: Forel. Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Rune Flaa
f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.lekt. Åshild Odden Miland
prof. Lars Uhlin Hansen
uni.lekt. Morten Øvervoll
f.aman. Hallvard Lilleng
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Yngve Anton Figenschau
prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
f.aman. Sissel Løseth
uni.lekt. Terje Christoffersen
f.aman. Garth Daryl Tylden
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Gunnar Skov Simonsen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
prof. Ellen Aasum
f.aman. Kurt Kristiansen
f.lekt. Kjell Lindgård
uni.lekt. Alexander Uppheim
prof. Kirsti Ytrehus
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
prof. Gunnvald Kvarstein
stip. Synne Simonsen Hansen
f.lekt. Anna Maria Wirsing
stip. Karin Louise Abeler
Delemne 2.6: Lab gr. A Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Terje Christoffersen
Delemne 2.6: Lab gr. C Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Terje Christoffersen
Delemne 2.6: Case gr 1 Sanser og nervesystem 1 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.lekt. Åshild Odden Miland
prof. Tor Ingebrigtsen
uni.lekt. Terje Christoffersen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
stip. Synne Simonsen Hansen
Delemne 2.6: Case gr 4 Sanser og nervesystem 1 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.lekt. Åshild Odden Miland
f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Kurt Kristiansen
Delemne 2.6: Case gr 7 Sanser og nervesystem 1 f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.lekt. Åshild Odden Miland
f.aman. Hallvard Lilleng
f.aman. Stein Harald Johnsen
uni.lekt. Terje Christoffersen
f.aman. Kurt Kristiansen
Delemne 2.6: Case gr 10 Sanser og nervesystem 1 f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.lekt. Åshild Odden Miland
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Kurt Kristiansen
Delemne 2.6: Case gr 11 Sanser og nervesystem 1 f.lekt. Åshild Odden Miland
Delemne 2.6: Case gr 12 Sanser og nervesystem 1 prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
stip. Synne Simonsen Hansen
Delemne 2.6: Gr. 1 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Rune Flaa
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
Delemne 2.6: Gr. 3 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Alexander Uppheim
Delemne 2.6: Gr. 4 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Alexander Uppheim
Delemne 2.6: Gr. 12 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
Delemne 2.6: PKU gr. 1 f.aman. Kjell Arne Arntzen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
Delemne 2.6: PKU gr. 2 f.aman. Stein Harald Johnsen
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
Delemne 2.6: PKU gr. 3 f.aman. Hallvard Lilleng
Delemne 2.6: PKU gr. 4 uni.lekt. Alexander Uppheim
Delemne 2.6: PKU gr. 5 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
Delemne 2.6: PKU gr. 6 uni.lekt. Torgrim Fuhr
Delemne 2.6: PKU gr. 7 f.aman. Kjell Arne Arntzen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
Delemne 2.6: PKU gr. 8 uni.lekt. Rune Flaa
Agnethe Eltoft
Delemne 2.6: PKU gr. 9 f.aman. Jens Munch-Ellingsen
Delemne 2.6: PKU gr. 10 f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Alexander Uppheim
prof. Rune Otto Hennig
Delemne 2.6: PKU gr. 11 f.aman. Kay Müller
aman. Roar Kloster
Delemne 2.6: PKU gr. 12 uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
f.aman. Kay Müller
aman. Roar Kloster
Delemne 2.6: PKU gr. 13 f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
David Andreas Thomas Werner
Delemne 2.6: PKU gr. 14 f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
Delemne 2.6: PKU gr. 15 f.aman. Tore Solberg
Delemne 2.6: PKU gr. 16 f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
f.aman. Tore Solberg
Delemne 2.7: Forel. allmennmedisin uni.lekt. Katrine Wennevold
f.aman. May Lill Johansen
Delemne 2.8: Forel. Mentale funksjoner 1 f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
prof. Tore Sørlie
f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
prof. Anne Høye
prof. Siv Eli Kvernmo
prof. Rolf Wynn
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
uni.lekt. Camilla Lundberg
f.aman. Christian Eckhoff
f.aman. Angel Salvador Moldes-Anaya
uni.lekt. Stein Inge Fandrem
Delemne 2.8: Case/seminar gr. 1 f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
prof. Anne Høye
prof. Siv Eli Kvernmo
f.aman. Kurt Kristiansen
Profkom forelesninger f.aman. Åge Wifstad
f.aman. Kari Milch Agledahl
Profkom gruppe 1 prof. Arnfinn Ståle Sundsfjord
prof. Inger Njølstad
Profkom gruppe 2 prof. Maja-Lisa Løchen
prof. Jon Ragnar Florholmen
Profkom gruppe 3 f.aman. Tone Nordøy
prof. Rolf Ole Lindsetmo
Profkom gruppe 4 prof. Gro Karine Rosvold Berntsen
f.aman. Knut Endre Fredriksen
Profkom gruppe 5 prof. Arne Johan Norheim
f.aman. Rune Sundset
Profkom gruppe 6 f.aman. Petter Fosse Gjessing
aman. Roar Kloster
Profkom gruppe 7 f.aman. Eva Stensland
prof. Barthold Gisle Vonen
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kirsten Brun Kjelstrup
Profkom gruppe 8 forsker Rasmus Goll
f.aman. Marit Helene Hansen
Profkom gruppe 9 f.aman. Guri Grimnes
f.aman. Markus Thomas Rumpsfeld
Profkom gruppe 10 stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
f.aman. Ellen Berit Nordal
Profkom gruppe 11 prof. Georg Høyer
Profkom gruppe 12 f.aman. Ivar Johannes Aaraas
Profkom gruppe 13 f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Marit Dahl Solbu
Profkom gruppe 14 f.aman. Anne Helen Hansen
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
Vitkom: Langsgående vitenskapelig kompetanse forelesninger prof. Finn Egil Skjeldestad
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 1 stip. Dolley Dixil Charles
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 2 f.aman. Johanna Laue
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 3 prof. Gunnar Skov Simonsen
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 4 prof. Finn Egil Skjeldestad
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 6 f.aman. Kurt Kristiansen
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 7 stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 8 f.aman. Kurt Kristiansen
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 9 stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 10 f.aman. Ole Kristian Grønli
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 11 prof. Anne Høye
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 12 f.aman. Erik Eik Anda
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 13 prof. Finn Egil Skjeldestad
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 14 f.aman. Johanna Laue