vår 2019

MED-2501 Medisin 2. studieår - 60 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne.
Emnet overlapper UiTs emne MED-200.

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogram

Emnet består av 8 delemner (2.1-2.8) samt langsgående temaer (Profkom og Vitkom):

 

 • 2.1 VITEN
 • 2.2 Reproduksjon, embryologi og genetikk
 • 2.3 Klinisk undersøkelsesmetodikk
 • 2.4 Bevegelse
 • 2.5 Valgfri fordypning 1
 • 2.6 Sanser og nervesystem 1
 • 2.7 Allmennmedisin
 • 2.8 Mentale funksjoner 1
 • Profesjonell kompetanse (Profkom 2)
 • Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 2)

Alle delemner og temaer følges opp i undervisning på 3. og/eller 4. studieår (se MED-2510, MED-2520 og MED-2521).


Hoveddelen av undervisningen her er i likhet med førsteåret innrettet på å gi studentene grunnleggende kunnskaper i humanbiologiske fag, som fysiologi, anatomi, cellebiologi og patologi. Samtidig er emnet utgangspunktet for læring om helseproblemer som kan oppstå og om det syke mennesket.

Studentene går videre i klinisk undervisning, og vekten forskyves fra gjenkjenning av det normale til også å identifisere patologiske funn. Studentene lærer flere enkeltundersøkelser av organsystemer. Studentene introduseres for grunnbegreper innen epidemiologi og forebyggende medisin, og lærer om vitenskapelig metode, kunnskapshåndtering og mer avansert statistikk . Der er satt av tid til faglig fordypning i selvvalgt tema der studenten kan velge mellom ulike tilbud fra fagmiljøene. For noen studenter vil denne fordypningsperioden representere den første forberedelse til masteroppgaven som skrives i 5. studieår.

Hva lærer du

Læringsutbytte

De 7 overordnede læringsmål for studiet gjenfinnes her på et lavere taksonomisk nivå. MED-2501 har som MED-1501 relativt større fokus på det teoretiske og epistemologiske grunnlaget for sykdom og helse sammenlignet med de senere studieårene.

 • Det primære læringsmål (arbeide med relasjoner) er at studenten skal lære å møte pasienten empatisk og respektfullt og med sikte på denne sentrale relasjon beskrive, diskutere og undersøke de viktigste forhold som
 • forårsaker lidelse
 • gir behandlingsmuligheter og
 • påvirker prognosen

med særlig fokus på menneskets forplantning, bevegelse, sansning og psyke samt interaksjoner med miljø og samfunn. Dette skal skje med tanke på resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.

 

I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.

Studenten skal gjennom case-basert problemløsning kunne

 • forstå og diskutere de særlige muligheter og plikter knyttet til legens rolle i møte med pasienter (arbeide med posisjoner).
 • klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon ved bruk av kommunikative verktøy samt kunnskap om forplantning, bevegelse, sansning og psyke (arbeide med beslutninger).
 • søke kunnskap om og beskrive pasientens hverdag, livsvilkår og kliniske tegn samt risiko for sykdom (arbeide med informasjon).
 • utføre de relevante mulige kommunikative og diagnostiske handlinger (arbeide med handling).

 

Dette skal skje med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker om og rett til informasjon og medbestemmelse.

 

Videre skal studenten kunne

 • samarbeide om kliniske problemstillinger for individer og populasjoner gjennom case-basert problemløsning i grupper (arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak).
 • utvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter (klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, forskning og veiledning av pasienter, studenter og andre). Herunder kunne arbeide selvstendig med fordypelse i selvvalgt kunnskapsfelt (arbeide med livslang læring).

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensoppgaver er på bokmål/nynorsk. Besvarelser kan være på norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

 • Forelesinger
 • Casegrupper
 • Basisgrupper
 • Laboratoriearbeid og -journaler
 • E-læring
 • Ferdighetstrening
 • Gjennomgang av anatomiske og patologiske makropreparater
 • Klinisk praksis og samtale med pasient
 • Skriftlige oppgaver

Sikkerhetsopplæring - integrert i undervisningen vil være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i laboratoriet og på ulike kliniske avdelinger (operasjonsstue, psykiatrisk avd., legekontoret etc.) samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov- og regelverk. Særlig informasjon gis studenter som skal ta et utenlandsopphold.

 

Praksis - Kortvarig utplassering ved legekontor/tannlegekontor (2-3 dager).

Eksamen

Eksamen og vurdering - Skriftlig eksamen ved avslutning på studieåret. I tilknytning til arbeidskrav gis evaluering til studentene, slik at det gjennom hele emnet skjer en løpende tilbakemelding til studenten som hjelp til å fokusere læringsinnsats. Form og omfang på eksamen og vurderingsformer vil bli evaluert og justert løpende for å sikre godt samsvar med læringsmål og -former.

Kontinuasjonseksamen - Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

Arbeidskrav

 • Delta i gruppearbeid og seminar basert på praksisbesøk og samtale med pasient
 • Presentere prosjektbeskrivelse skriftlig og muntlig (delemnet VITEN)
 • Delta i laboratorieøvelser og skrive laboratorie-journal
 • Delta i demonstrasjoner (inkl. anatomiske preparater)

Andre bestemmelser: Se Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2501 Medisin år 2

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

MED-200 Medisin 2. studieår 60 stp
ODO-2001 Biomedisin I - Samfunnsmedisin 15 stp
ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten 15 stp

Pensum

Læringsmålene for de enkelte delemnene erstatter pensum i tradisjonell forstand. Studentene kan fritt velge hvilke lærebøker/læringsverktøy de ønsker å bruke for å tilegne seg den nødvendige kunnskapen. Det er utarbeidet en liste over anbefalte bøker/læringsverktøy for emnet. Denne listen revideres årlig og samkjøres med litteraturanbefalinger for seinere studieår.