vår 2019

MED-3601 Medisin 6. studieår - 60 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø | Bodø | Annet | Hammerfest |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i medisin og med bestått eksamen i MED-3503, MED-3502 og MED-3950. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Faglig innhold

Det siste studieåret rommer faglig fordypning i flere fagområder som studentene har møtt tidligere i studiet. Gjennom pasientmøter og trening i håndtering av kliniske presentasjoner lærer studentene utredning, diagnostisering og behandling av vanlige og farlige sykdommer, men med vekt på mer komplekse problemstillinger enn tidligere i studiet. Det legges vekt på en bio-psyko-sosial tilnærming, på gode pasientforløp (fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten), på samhandling mellom yrkesgrupper, og på forebygging. Studentene får trening i å kommunisere med pasient om vanskelige tema, i å erkjenne pasientens og evt pårørendes perspektiv og bringe dette inn i beslutningsprosessene om utredning og behandling.

Emnet inneholder teoretisk undervisning og veiledet praksis i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.  I tillegg er det teoretisk, tematisk undervisning for hele kullet gjennom studieåret, der sentrale kliniske og samfunnsmedisinske tema, samt tema innenfor kunnskapshåndtering og pasientsikkerhet blir tatt opp. 

Studentene gjennomfører MED-3601 i Nordland, Finnmark eller Troms.

Relevans i studieprogram ¿ MED-3601 sikter mot å hjelpe studenten til å inneha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, holdninger, den faglige resonneringsevne og den samlede, helhetlige kompetanse som er nødvendig for å kunne praktisere i legevakt, i allmennpraksis og i spesialiseringsstillinger på sykehus under veiledning, og å kunne inngå i prosjektarbeid med kvalitetsutvikling og forskning på helserelaterte tema.

For at dette skal bli en livslang læring forberedes studenten på å kunne arbeide med relasjoner og erkjenne sin egen rolle for bedre å kunne innhente informasjon, ta beslutninger og omsette disse til handling enten selv eller i samarbeid med pasient, pårørende eller andre relevante faggrupper.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Ha inngående kunnskap om de vanligste tilstandene og vite hvordan disse behandles i primærhelsetjenesten, samt ha kjennskap til behandlingen i spesialisthelsetjenesten.
 • Ha inngående kunnskap om de viktigste akutte tilstander og vite hvordan disse behandles i primærhelsetjenesten, samt ha kjennskap til behandlingen i spesialisthelsetjenesten.
 • Ha inngående kunnskap om de viktigste kroniske tilstander og vite hvordan disse behandles i primærhelsetjenesten, samt ha kjennskap til behandlingen i spesialisthelsetjenesten.
 • Ha bred kunnskap om hvilke tilstander som kan håndteres i primærhelsetjenesten og hvilke tilstander som bør henvises til spesialist.
 • Ha bred kunnskap om indikasjon, risiko og kostnader ved ulike supplerende undersøkelser.
 • Ha bred kunnskap om mulige samarbeidspartnere ved vanlige og farlige kliniske problemstillinger.
 • Ha bred kunnskap om helsevesenets oppbygning, verdier og normer.
 • Ha bred kunnskap om lovverk som regulerer rettigheter og plikter forbundet med klinisk arbeid som lege.

Ferdigheter

 • Gjenkjenne fysiologiske og anatomiske normalvariasjon hos det friske mennesket.
 • Kunne opptre profesjonelt, empatisk og respektfullt uavhengig av helsemessige, sosiale, kulturelle eller politiske utfordringer og spesielt være oppmerksom på de mest sårbare og vanskeligstilte.
 • Kunne ta opp en fokusert anamnese fra pasient, og innhente eventuelle komparentopplysninger fra pårørende, om vanlige og farlige kliniske problemstillinger med ivaretagelse av pasient og brukerperspektivet.
 • Utføre selvstendig undersøkelse av pasient med vanlige og farlige kliniske problemstillinger.
 • Vurdere indikasjon for, og kunne utføre supplerende undersøkelser og starte enkel behandling i henhold til gjeldende retningslinjer med respekt for pasientens ønsker og behov for informasjon og medbestemmelse.
 • Vurdere resultatene fra anamnese og undersøkelse til å gjøre en klinisk resonnering om mulig diagnose, hastegrad og videre oppfølging.
 • Beherske en strukturert og målrettet anamnese, utredning og behandling av pasienter med flere samtidige diagnoser.
 • Formulere en målrettet henvisning til spesialist på bakgrunn av innhentede opplysninger.
 • Kan foreta avveininger mellom medisinske og økonomiske forhold ved prioriteringer i klinisk og samfunnsmessig arbeid.
 • Kunne handle forsvarlig i møte med sviktende kvalitet, avvik og uheldige hendelser, og kunne bidra til forbedringsarbeid og pasientsikkerhet på arbeidsplassen.
 • Kunne lindre og trøste i vanskelige situasjoner, også når virksom behandling ikke er tilgjengelig, og i livets sluttfase.

Kompetanse Den nyutdannede legen skal:

 • Kunne reflektere over både faglige og etiske problemstillinger i utøvelse av eget legearbeid alene eller i samarbeid med andre profesjoner.
 • Være bevisst på hvor grensene for egen faglig kompetanse går ved å reflektere over egne styrker og svakheter, søke hjelp, samt tåle og ta hensyn til tilbakemeldinger om egne begrensninger.
 • Opptre kollegialt ovenfor alle typer samarbeidspartnere ved å anerkjenne emosjonelle belastninger, gi råd om hjelp hvis nødvendig og være rollemodell for yngre kollegaer og studenter ved også å erkjenne når man selv har behov for kollegial støtte.
 • Kunne prioritere, planlegge og lede arbeid og respektere tidsfrister.
 • Være i stand til å prioritere det vesentlige i anamnese og undersøkelse ved komplekse konsultasjoner.
 • Kunne diskutere helsepolitiske spørsmål i eget land og globale helseutfordringer.
 • Kunne klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon av betydning for aktuelle plager eller prognose (hvorfor kommer pasienten) og strukturere måter for å håndtere disse problemstillingene.
 • Bidra aktivt og selvstendig til håndtering av helseproblemer for individer og populasjoner gjennom å samarbeide med lokale nettverk og samfunnsstrukturer om forebyggende og helsefremmende tiltak, individuelt og i flerfaglige team.
 • Videreutvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter, herunder klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, og veiledning av pasienter, studenter og andre.
 • Anvende tilegnet vitenskapelig kompetanse for å vurdere fundamentet for retningslinjer, og der disse ikke finnes, vurdere vitenskapelig fundament for klinisk praksis og kunne initiere et forskningsprosjekt der slikt fundament mangler.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk, men besvarelsen kan gis på et skandinavisk språk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform - Aktiv deltakelse i praksis ved poliklinikk, sengepost og i primærhelsetjenesten. Forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, simulering, casegrupper, basisgrupper, selvstudium og studentledete seminar og gruppeundervisning.

Eksamen

Eksamen og vurdering

Eksamen består av to deleksamener:

 • En skriftlig deleksamen der oppgavene dekker de vanlige og farlige kliniske problemstillinger som forventes av en lege skal kunne i begynnerstilling i allmennmedisin, sykehus og legevakt under veiledning. Skriftlig eksamen tester tema fra tidligere aktuelt fagstoff og tidligere emner. Skriftlig ekamen er på seks timer.
 • En muntlig deleksamen i fire deler. De muntlige delene reflekterer kliniske problemstillinger og medisinske fag som inngår i delemnene i sjette studieår. Muntlig eksamen gjennomføres som klinisk konsultasjon med pasient.  Studenten samtaler med pasienten, gjennomfører relevant klinisk undersøkelse, oppsummerer problemstillingene og begrunner videre utredning, behandling og prognose samt eventuelle konsekvenser av tilstanden for funksjon og yrkesliv. Studenten må også kunne diskutere andre faglige relevante tema.

Vurderingsform - bestått/ikke bestått. Det gis en samlet vurdering av den skriftlige og de muntlige deleksamener.

En student som får vurderingen "ikke bestått", må ta begge deleksamenene på nytt

Kontinuasjonseksamen - Studenter som ikke består ordinær eksamen, kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen. Da studenten kun trekkes ut i et utvalg av de aktuelle fag må studenten avlegge både den skriftlige og den muntlige deleksamenen på nytt. Kontinuasjonseksamen holdes i november.

Arbeidskrav

Obligatoriske godkjenningselementer:

 • Delemne 6.1 Barn og unge (Tilsvarer 6.1F for Finnmark, inkl. 6.8F for Finnmark)
 • Delemne 6.2 Når det haster (Tilsv. 6.2F for Finnmark)
 • Delemne 6.3 Eldre, nervesytem og rus (Tilsv. 6.3F for Finnmark, inkl. 6.8F for Finnmark)
 • Delemne 6.4 Kreft og palliasjon (Tilsv. 6.4F for Finnmark)
 • Delemne 6.5 Bevegelse (Tilsv. 6.5F for Finnmark, inkl. 6.8F for Finnmark)
 • Delemne 6.6 Sanser (Tilsv. 6.6F for Finnmark)
 • Delemne 6.7 Gynekologi, obstetrikk, nevrologi og kroniske sykdommer i indremedisin og kirurgi (Tilsv. 6.7F for Finnmark)
 • VITKOM: Offentlig presentasjon av masteroppgave
 • PROFKOM: Deltakelse på 4 basisgruppemøter samt individuell samtale
 • Gjennomføring av nasjonal delprøve

Hvert delemne har en arbeidskravsliste som spesifiserer hva som er obligatoriske aktiviteter. Kravene beskrevet er absolutte og studentene må levere inn dokumentasjon på gjennomføring av hver enkelt modul. For å få adgang til eksamen i MED-3601 Medisin år 6, kreves det at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og dokumentert. Kravene er gyldige i to år.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

MED-500 Medisin stadium 3 og 4 (5. og 6. studieår) 60 stp
MED-3600 Medisin 6. studieår 60 stp
Undervisning Vår 2019
Fellesundervisning Tromsø f.aman. Tone Nordøy
f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
f.aman. Kjell Arne Arntzen
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Valeria Marton
prof. Ragnar Martin Joakimsen
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Tom Dønnem
f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
f.aman. Marit Dahl Solbu
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Thor Eirik Eriksen
stip. Liv-Hege Johnsen
prof. Barthold Gisle Vonen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
f.aman. Guri Grimnes
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Elin Drivenes
prof. Bjørn Odvar Eriksen
prof. Rolf Jorde
prof. Truls Myrmel
aman. Ole Vik
f.aman. Haakon Lindekleiv
f.aman. David Johansen
f.aman. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
stud.kons. Kari Jenssen Lægreid
stip. Einar Stikbakke
f.aman. Kay Müller
uni.lekt. Hugo Nilssen
uni.lekt. Jan Vilis Haanes
prof. Mette Bech Risør
aman. Roar Kloster
f.aman. Ieva Martinaityte
stip. Karin Louise Abeler
uni.lekt. Bjørn Kvammen
uni.lekt. Anna Malin Fors
Fellesundervisning Bodø uni.lekt. Torfinn Endresen
uni.lekt. Camilla Aune
uni.lekt. Kjell Gunnar Skodvin
uni.lekt. Astrid Dalhaug
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Maja-Lisa Løchen
f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
Hedda Beate Soløy-Nilsen
prof. Karl Bjørnar Alstadhaug
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
Espen Aabol Carlsen
uni.lekt. Geir Torvik Jørgensen
Siri Uteng Hansen
prof. Tom Eirik Mollnes
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
f.aman. Kay Müller
f.aman. Anders Wilhelm Hovland
uni.lekt. Helga Wenaas Rørvik
uni.lekt. Maria Kristin Carlsson
f.aman. Usama Rimon Francis Odeh
øvinglær. Benedikte Dyrhaug Stoknes
Fellesundervisning Finnmark f.aman. Vegard Skogen
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Henrik Schirmer
f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Kari Milch Agledahl
uni.lekt. Thomas Wilson
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
prof. Torben Wisborg
f.aman. Erik Sveberg Dietrichs
uni.lekt. Daniela Ivan
uni.lekt. Carsten Werner Brocker
uni.lekt. Anna Malin Fors
Del 6.5 seminar gr. A TRO f.aman. Trond Iversen
prof. Hebe Desiree Kvernmo
f.aman. Gro Østli Eilertsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Jan Elvenes
f.aman. Tore Solberg
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Camilla Lundberg
uni.lekt. Jonas Lian
f.aman. Kay Müller
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Del 6.5 PKU gr. A TRO uni.lekt. Marit Seip
f.aman. Gro Østli Eilertsen
f.aman. Jan Elvenes
uni.lekt. Emilio Besada
f.aman. Nenad Tajsic
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Del 6.5 div. underv. gr. A TRO f.aman. Trond Iversen
f.aman. Gro Østli Eilertsen
uni.lekt. Emilio Besada
Del 6.6 seminar gr. A TRO uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Bjørn Kvammen
Del 6.7 seminar gr. A TRO uni.lekt. Eivind Bjerkaas
uni.lekt. Tommy Mathisen
uni.lekt. Trond Børvik
f.aman. Knut Eivind Kjørstad
prof. Rolf Jorde
f.aman. Åshild Marit Bjørnerem
f.aman. David Johansen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Øystein Pedersen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
uni.lekt. Elise Thoresen Sletten
Del 6.7 PKU gr. A TRO f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Toralf Melsom
f.aman. Audhild Hjalmarsen
uni.lekt. Trond Børvik
f.aman. Knut Eivind Kjørstad
prof. Arthur Revhaug
prof. Rolf Jorde
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
Del 6.6 Seminar gr. B TRO f.aman. Martin Sørensen
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Bjørn Kvammen
Del 6.7 Seminar gr. B TRO uni.lekt. Eivind Bjerkaas
uni.lekt. Trond Børvik
f.aman. Knut Eivind Kjørstad
prof. Bjørn Odvar Eriksen
prof. Rolf Jorde
f.aman. Åshild Marit Bjørnerem
f.aman. David Johansen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Øystein Pedersen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
uni.lekt. Elise Thoresen Sletten
Del 6.7 PKU gr. B TRO f.aman. Erling Johan Aarsæther
f.aman. Anders Vik
f.aman. Marit Dahl Solbu
prof. Øivind Irtun
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Marius Håke Roaldsen
prof. Rolf Jorde
f.aman. David Johansen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
prof. Stig Norderval
Del 6.1 Seminar gr. B TRO uni.lekt. Eivind Bjerkaas
f.aman. Martin Sørensen
prof. Trond Flægstad
f.aman. Valeria Marton
f.aman. Per Ivar Kaaresen
uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
f.aman. Ole Mikal Wormdal
uni.lekt. Simon Kranz
f.aman. Christian Eckhoff
f.aman. Ellen Berit Nordal
f.aman. Niklas Bernhard Stabell
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
uni.lekt. Hans Petter Fundingsrud
Del 6.1 PKU gr. B TOR prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Simon Kranz
f.aman. Niklas Bernhard Stabell
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
Del 6.7 Seminar gr. C TRO uni.lekt. Tommy Mathisen
uni.lekt. Trond Børvik
f.aman. Anders Vik
prof. Øivind Irtun
f.aman. Guri Grimnes
f.aman. Knut Eivind Kjørstad
f.aman. Åshild Marit Bjørnerem
f.aman. David Johansen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Øystein Pedersen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
uni.lekt. Elise Thoresen Sletten
Del 6.7 PKU gr. C TRO prof. Ragnar Martin Joakimsen
f.aman. Petter Fosse Gjessing
f.aman. Guri Grimnes
prof. Bjørn Odvar Eriksen
prof. Johan Bernhard Svartberg
f.aman. David Johansen
uni.lekt. Thomas Kristian Sjöberg
Del 6.1 Seminar gr. C TRO f.aman. Martin Sørensen
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
prof. Trond Flægstad
f.aman. Valeria Marton
f.aman. Per Ivar Kaaresen
uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
f.aman. Ole Mikal Wormdal
uni.lekt. Simon Kranz
f.aman. Christian Eckhoff
f.aman. Ellen Berit Nordal
f.aman. Niklas Bernhard Stabell
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
uni.lekt. Hans Petter Fundingsrud
Del 6.1 PKU gr. C TRO prof. Trond Flægstad
uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Simon Kranz
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
Del 6.2 Seminar gr. C TRO f.aman. Kjell Arne Arntzen
stip. Hege Kileng
f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Marit Dahl Solbu
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. May Lill Johansen
prof. Rolf Jorde
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Kay Müller
f.aman. Nenad Tajsic
f.aman. Trond Dehli
uni.lekt. Herman Tvete
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
Del 6.1 seminar gr. D TRO uni.lekt. Eivind Bjerkaas
f.aman. Martin Sørensen
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
prof. Trond Flægstad
f.aman. Valeria Marton
f.aman. Per Ivar Kaaresen
uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
f.aman. Ole Mikal Wormdal
uni.lekt. Simon Kranz
f.aman. Ellen Berit Nordal
f.aman. Niklas Bernhard Stabell
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
uni.lekt. Hans Petter Fundingsrud
Del 6.1 PKU gr. D TRO uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
f.aman. Ole Mikal Wormdal
f.aman. Ellen Berit Nordal
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
Del 6.2 Seminar gr. D TRO f.aman. Kjell Arne Arntzen
stip. Hege Kileng
f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Marit Dahl Solbu
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
uni.lekt. Katrine Wennevold
prof. Rolf Jorde
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Kay Müller
f.aman. Nenad Tajsic
f.aman. Trond Dehli
uni.lekt. Herman Tvete
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
Del 6.3 Seminar gr. D TRO f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.aman. Eva Stensland
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Beate Hennie Garcia
f.aman. Sissel Løseth
f.aman. Marit Herder
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Marius Storvik
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Ieva Martinaityte
stip. Julia Magdalena Kubiak
Del 6.3 PKU gr. D TRO f.aman. Elena Kamycheva
Del 6.2 Seminar gr. E TRO f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Marit Dahl Solbu
Mats Irgen Olsen
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
uni.lekt. Katrine Wennevold
forsker Steinar Konradsen
prof. Rolf Jorde
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Kay Müller
f.aman. Derk Frederik Matthaus Avenarius
f.aman. Nenad Tajsic
f.aman. Trond Dehli
uni.lekt. Herman Tvete
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
Del 6.3 Seminar gr. E TRO f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.aman. Eva Stensland
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Beate Hennie Garcia
f.aman. Sissel Løseth
f.aman. Marit Herder
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Marius Storvik
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Ieva Martinaityte
stip. Julia Magdalena Kubiak
Del 6.4 Seminar gr. E TRO f.aman. Tone Nordøy
uni.lekt. Tommy Mathisen
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Audhild Hjalmarsen
prof. Tom Dønnem
uni.lekt. Martin Mækelæ Lindblad
Mats Irgen Olsen
f.aman. Kim Erlend Mortensen
uni.lekt. Martin Maisenhölder
f.aman. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Kristina Elisabet Larsby
stip. Einar Stikbakke
f.aman. Thomas Karsten Kilvær
f.aman. Marit Helene Hansen
f.aman. Trond Dehli
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
stip. Hallgeir Selven
Del 6.3 Seminar gr. F TRO f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.aman. Eva Stensland
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Beate Hennie Garcia
f.aman. Sissel Løseth
f.aman. Marit Herder
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Marius Storvik
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Ieva Martinaityte
Del 6.3 PKU gr. F TRO f.aman. Elena Kamycheva
Del 6.4 Seminar gr. F TRO f.aman. Tone Nordøy
uni.lekt. Tommy Mathisen
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Audhild Hjalmarsen
prof. Tom Dønnem
uni.lekt. Anne Marie Hansson
Mats Irgen Olsen
f.aman. Kim Erlend Mortensen
uni.lekt. Martin Maisenhölder
f.aman. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Kristina Elisabet Larsby
stip. Einar Stikbakke
f.aman. Thomas Karsten Kilvær
f.aman. Marit Helene Hansen
f.aman. Trond Dehli
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
stip. Hallgeir Selven
Del 6.5 Seminar gr. F TRO f.aman. Trond Iversen
f.aman. Gro Østli Eilertsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Jan Elvenes
uni.lekt. Emilio Besada
f.aman. Derk Frederik Matthaus Avenarius
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Del 6.5 PKU gr. F TRO uni.lekt. Marit Seip
f.aman. Gro Østli Eilertsen
f.aman. Jan Elvenes
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Del 6.5 Div. underv. gr. F TRO f.aman. Gro Østli Eilertsen
Del 6.4 Seminar gr. G TRO f.aman. Tone Nordøy
uni.lekt. Tommy Mathisen
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Audhild Hjalmarsen
prof. Tom Dønnem
uni.lekt. Anne Marie Hansson
Mats Irgen Olsen
f.aman. Kim Erlend Mortensen
uni.lekt. Martin Maisenhölder
f.aman. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Kristina Elisabet Larsby
stip. Einar Stikbakke
f.aman. Thomas Karsten Kilvær
f.aman. Marit Helene Hansen
f.aman. Trond Dehli
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
stip. Hallgeir Selven
Del 6.5 Seminar gr. G TRO f.aman. Trond Iversen
prof. Hebe Desiree Kvernmo
f.aman. Gro Østli Eilertsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Jan Elvenes
f.aman. Tore Solberg
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Camilla Lundberg
uni.lekt. Jonas Lian
f.aman. Kay Müller
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Del 6.5 PKU gr. G TRO uni.lekt. Marit Seip
f.aman. Gro Østli Eilertsen
f.aman. Jan Elvenes
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Del 6.5 Div. underv. gr. G TRO f.aman. Gro Østli Eilertsen
Del 6.6 Seminar gr. G TRO f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
Del. 6.2 Seminar gr. A uni.lekt. Camilla Aune
Cecilie Bendiksen Wold
uni.lekt. Nora Elisif Vaag Miller
uni.lekt. Torstein Foss
prof. Karl Bjørnar Alstadhaug
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
uni.lekt. Hans Kristian Bø
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Esten Konstad Haanæs
prof. Erik Waage Nielsen
Even Breckan Claudi
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
f.aman. Anders Wilhelm Hovland
uni.lekt. Rune Klette
uni.lekt. Arild Petter Pettersen
uni.lekt. Maria Kristin Carlsson
f.aman. Usama Rimon Francis Odeh
f.aman. Linda Berg
øvinglær. Benedikte Dyrhaug Stoknes
Del. 6.2 Div. underv. gr. A Bodø uni.lekt. Camilla Aune
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
Marius Rekkedal Edvardsen
Stig Haugset Nymo
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
uni.lekt. Helga Wenaas Rørvik
Del. 6.6 Seminar gr. A Bodø f.aman. Therese von Hanno
uni.lekt. Christian Evenrud Skau
uni.lekt. Rune Klette
Del. 6.6 PKU gr. A Bodø f.aman. Therese von Hanno
uni.lekt. Christian Evenrud Skau
uni.lekt. Rune Klette
f.aman. Thrasyvoulos Tzellos
Del. 6.2 Seminar gr. B Bodø uni.lekt. Camilla Aune
uni.lekt. Nora Elisif Vaag Miller
uni.lekt. Torstein Foss
prof. Karl Bjørnar Alstadhaug
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
uni.lekt. Bjørn Håvard Bendiksen Wold
uni.lekt. Hans Kristian Bø
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Esten Konstad Haanæs
prof. Erik Waage Nielsen
Even Breckan Claudi
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
f.aman. Anders Wilhelm Hovland
uni.lekt. Rune Klette
uni.lekt. Arild Petter Pettersen
uni.lekt. Maria Kristin Carlsson
f.aman. Usama Rimon Francis Odeh
f.aman. Linda Berg
øvinglær. Benedikte Dyrhaug Stoknes
Del. 6.2 Div. underv. gr. B Bodø uni.lekt. Camilla Aune
Camilla Aune
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
uni.lekt. Hans Kristian Bø
Marius Rekkedal Edvardsen
Stig Haugset Nymo
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
uni.lekt. Helga Wenaas Rørvik
Del 6.6F seminar gr. A Finnmark f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
stip. Liv-Hege Johnsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Alexander Uppheim
aman. Ole Vik
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
Del 6.6F PKU gr. A Finnmark uni.lekt. Klemet Johannes Somby
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
Del 6.6F div. underv. gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
rådgiver Halvor Steigre
Del 6.4F seminar gr. A Finnmark f.aman. Tone Nordøy
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
prof. Tom Dønnem
uni.lekt. Martin Mækelæ Lindblad
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
f.aman. Hege Sagstuen Haugnes
f.aman. Marit Helene Hansen
stip. Hallgeir Selven
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Del 6.4F PKU gr. A Finnmark f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Gunhild Margrete Olsen
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Del 6.4F div. underv. gr. A Finnmark f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Gunhild Margrete Olsen
f.aman. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Del 6.7F seminar gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Ingvild Agledahl
f.aman. Torgeir Amandus Engstad
uni.lekt. Thomas Wilson
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
uni.lekt. Marit Vidringstad
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Del 6.7F PKU gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
uni.lekt. Marit Vidringstad
uni.lekt. Daniela Ivan
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Del 6.7F div. underv. gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
uni.lekt. Marit Vidringstad
uni.lekt. Daniela Ivan
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Del 6.2F seminar gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Thomas Wilson
prof. Torben Wisborg
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
uni.lekt. Marit Vidringstad
uni.lekt. Daniela Ivan
uni.lekt. Janaki Hyldahl
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Del 6.2F div. underv. gr. A Finnmark f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Thomas Wilson
prof. Torben Wisborg
uni.lekt. Daniela Ivan
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
PKU allmennmed. gr. 1 f.lekt. Astri Medbø
PKU allmennmed. gr. 2 uni.lekt. Wenche Strindberg Langeid
PKU allmennmed. gr. 3 uni.lekt. Wenche Strindberg Langeid
PKU allmennmed. gr. 4 uni.lekt. Wenche Strindberg Langeid
PKU allmennmed. gr. 37 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 38 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 39 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 40 uni.lekt. Wenche Strindberg Langeid
f.lekt. Astri Medbø
uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
uni.lekt. Camilla Lundberg