vår 2019

PED-3900 Mastergradsoppgave - 60 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Forbeholdt masterstudenter i pedagogikk

De obligatoriske emnene i masterstudiet, PED-3001, PED-3050, PED-3051 og PED-3053, bør være påbegynt eller avsluttet.

Innhold

Mastergradsoppgaven innebærer faglig fordypning gjennom egen forskning. Gjennom valget av tema for mastergradsoppgaven vil den enkelte student kunne påvirke yrkesinnretningen av sitt mastergradsstudium.

Anbefalte forkunnskaper

PED-3001 Samfunn, kultur og menneske i pedagogisk perspektiv, PED-3050 Kvantitativ metode, PED-3051 Kvalitative metoder i pedagogisk forskning, PED-3053 Vitenskapsteori

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • fordypet innsikt innenfor et avgrenset pedagogisk forskningsfelt

Ferdigheter:

  • kunne finne fram til relevant litteratur for å belyse forskningsmessige problemstillinger
  • mestre de formelle kravene til vitenskapelige tekster/publisering
  • kunne forelese over pedagogisk-faglige tema

Kompetanse

  • kunne formulere spørsmål og problemstillinger som bidrar til å fremskaffe ny kunnskap innenfor et valgt forskningsfelt
  • kunne administrere et FOU-prosjekt
  • kunne vurdere kvaliteten - styrker og svakheter - ved egen og andres forskning 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Undervisning

Studenten får oppnevnt en egen veileder. Veiledningen foregår individuelt og/eller i gruppe. Det skal inngås veiledningskontrakt mellom den enkelte student og veileder i løpet av første semester på studieprogrammet.

Eksamen

Når alle eksamener i obligatoriske emner og valgemner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen. Eksamen består av masteroppgave, prøveforelesning og muntlig eksamen.

Masteroppgaven skal normalt ha et omfang på ca. 90 maskinskrevne A4-sider (linjeavstand 1,5). Det er anledning for at to studenter skriver masteroppgave sammen, omfanget på oppgaven skal da være inntil 120 sider.

Studenten kan få en kort samtale med veileder (max 15. minutter) for å få kommentarer til det oppgitte forelesningstemaet. Tema for prøveforelesningen oppgis 10 dager før eksamen. Studenten får beskjed om masteroppgaven er bestått før utlevering av forelesningstema.

Muntlig eksamen gjennomføres etter prøveforelesningen og er en drøfting omkring sentrale problemstillinger i masteroppgaven.

Masteroppgaven gis en egen karakter, men denne karakteren kommer ikke på vitnemålet. Karakteren som kommer på vitnemålet er basert på masteroppgaven, forelesningen og muntlig eksamen, der forelesningen og muntlig eksamen fungerer justerende i forhold til karakteren på masteroppgaven. Det gis bokstavkarakter ut fra skalaen A til F, der F er ikke bestått.

Eksamenskommisjonen er sammensatt av én intern og én ekstern sensor. Studentens veileder kan ikke være intern sensor. Ved uenighet om karakteren har ekstern sensor det avgjørende ord. Kommisjonen bør invitere veileder til en kort samtale før sensur på masteroppgaven.

Ved karakteren F på masteroppgaven kan den fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form (jfr Eksamensforskriftens § 22).

Timeplan