vår 2019

ERN-2025 Bacheloroppgave i ernæring - 10 stp

Sist endret: 14.11.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Målet med bacheloroppgaven er at studentene skal fordype seg i en definert ernæringsvitenskapelig problemstilling og med vitenskapelig arbeids- og tenkemåte oppsummere og syntetisere funn fra nyere forskning skriftlig. Bacheloroppgaven er således en øvelse i vitenskapelig skriving basert på egnet litteratursøk. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Studentene skal også presentere oppgaven muntlig ved slutten av semesteret.

Studentene kan velge tema for oppgaven fra en liste med forslag gitt av veiledere. Det er også mulig å komme med egne forslag. Studentene må levere en 1 siders prosjektskisse som må godkjennes.  De seks siste ukene av semesteret er avsatt til arbeid med bacheloroppgaven.

Bacheloroppgaven skal skrives som en litteraturoppgave som er mindre omfattende enn en systematisk oversiktsartikkel, men som oppsummerer ny, oppdatert kunnskap innenfor en avgrenset problemstilling og som bruker systematisk litteratursøk som metode. Resultatdelen i oppgaven skal baseres på 10-20 originalartikler og oppgaven skal totalt bestå av 4500-5500 ord, ekskludert referanser, tabeller, og appendiks. Bacheloroppgaven skal skrives individuelt, men flere studenter kan ta for seg samme problemstilling.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene kunne følgende:

Kunnskaper:

 • Orientere seg i ernæringsrelatert litteratur.
 • Beskrive metodologiske forskjeller og likheter mellom ulike typer oversiktsartikler og litteratursammenstillinger.
 • Forklare og kritisk vurdere funnene fra ernæringsvitenskapelige studier med bakgrunn i evidenshierarkiet. 

Ferdigheter:

 • Formulere et forskningsspørsmål innenfor ernæring og gjennomføre egnet litteratursøk i vitenskapelige databaser.
 • Fortolke kritisk en ernæringsvitenskapelig artikkel.
 • Oppsummere og syntetisere funn fra flere ulike originalartikler.
 • Presentere vitenskapelige funn både muntlig og skriftlig. 
 • Referere relevant litteratur på en korrekt vitenskapelig måte og bruke referanseverktøy.

Generell kompetanse:

 • Reflektere kritisk omkring egen og andres forskning innenfor ernæringsvitenskap.
 • Gjennomføre et avgrenset ernæringsvitenskapelig prosjekt under veiledning.
 • Skrive en vitenskapelig rapport.
 • Det henvises også til læringsutbytte for langsgående temaer i Vitenskapelig og Profesjonell kompetanse i ernæring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Gruppearbeid/kollokvier

Eksamen

Arbeidskrav (obligatorisk):

 • Delta på bacheloroppgaveseminar
 • Godkjent prosjektskisse av oppgaven
 • Delta på presentasjon av bacheloroppgave og forberede spørsmål/opposisjon til en av de andre oppgavene

Eksamen:

Individuell skriftlig oppgave og justerende muntlig presentasjon av oppgaven (10 min) med påfølgende opposisjon fra medstudent (10 min) og avsluttende diskusjon (10 min). Vurderingsuttrykk: skala A-F, er F er ikke bestått. Justerende muntlig kan justere karakteren på bestått resultat opp eller ned med en karakter. Hver student blir vurdert individuelt.

Utsatt- og kontinuasjonseksamen:

Dersom noen ikke får bacheloroppgaven godkjent gis det mulighet til å sende inn revidert oppgave på nytt med ny påfølgende muntlig presentasjon.

Eksamensdato

Bacheloroppgave innlevering 20.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Nergaard_portrettbilde.jpg

Nergaard, Ragnhild Holten


Rådgiver
Telefon: +4777646045 ragnhild.h.nergaard@uit.no

CR.jpg

Rylander, Charlotta


Førsteamanuensis
Telefon: +4777644831 charlotta.rylander@uit.no