vår 2019

PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemning - 10 stp

Sist endret: 11.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning spesialpedagogikk, på bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan tas som enkeltemne.

Emnet går i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet vil gi en innføring i og problematisere begrepene normalitet, avvik og funksjonshemning ut fra et biologisk, utviklingspsykologisk, sosiologisk og filosofisk perspektiv. I drøftingen av begrepene brukes eksempler fra studier av enkelttilfelle (casestudier) og studentene blir invitert til å bidra med egne erfaringer om hvordan barn, unge og voksne med "særskilte behov" blir møtt i ulike sammenhenger i samfunnet. Hovedvekten vil bli lagt på å kunne beskrive og forstå de sosial og kulturelle prosessene der barn, unge og voksne stemples som avvikere og utstøtes i samfunnet.

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PED-0001 Innføring i pedagogikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

  • kunnskap om begrepene normalitet, avvik og funksjonshemning i biologisk, utviklingspsykologisk og filosofisk perspektiv
  • kunnskap om forklaringer på at mennesker defineres som avvikende og dermed anses å ha særskilte behov i forbindelse med opplæring
  • kunnskap om forklaringer på at utstøtingsprosesser kan ødelegge folks selvbilde og føre til manglende motivasjon for innsats i skole og samfunn
  • kunnskap om forklaringer på at livskvaliteten for funksjonshemmede og stigmatiserte grupper kan heves, og et samfunn som inkluderer alle kan realiseres, gjennom bedre sosiale og kulturelle levekår

 

Ferdigheter:

  • kunne gjenkjenne utstøtingsprosesser i sosiale sammenhenger

 

Kompetanse:

  • kunne treffe tiltak for å motvirke sosiale utstøtingsprosesser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Undervisningen gis i vårsemesteret og er samlingsbasert.

Eksamen

Arbeidskrav: Hjemmeoppgave over oppgitt tema på 1700-1800 ord (ca. 5 sider). Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen/vurdering: Hjemmeoppgave over en (1) uke med oppgitt tema, ca. 3500 ord (ca. 10 sider). Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Ved karakteren F gis det tilbud om kontinueringseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 24.04.2019 innlevering 02.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Goffman, Erving. (1992). Vårt rollespill til daglig: en studie i hverdagslivets dramatikk. Oslo: Pax Forlag A/S.(ca 220 s.) NB. Alternativ for de studenter som har hatt Goffmans Stigma som pensum i andre fagemner. Kan leses http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110600038 ISBN/ISSN:9788253015491

Goffman, Erving. (2013). Stigma : om afvigerens sociale identitet. København: Nota. (ca 180s.) https://nota.dk/bibliotek/bogid/610797 ISBN/ISSN:610797

Grue, Jan. (2014). Kroppsspråk : fremstillinger av funksjonshemning i kultur og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.(ca. 150 s) ISBN/ISSN:9788205462311

Kittelsaa, A.M. (2011). Vanlig eller utviklingshemmet?: Selvforståelse og andres forståelser. Bergen: Fagbokforlaget.(ca 244 s.) ISBN/ISSN:9788245010749

Morken, Ivar. (2012). Normalitet og avvik: spesialpedagogiske utfordringer : en innføring. Oslo: Cappelen akademisk forl. kap. 3-8 (ca 133 s.) ISBN/ISSN:8202247225 (h.)

9788202247225 (h.)Kontakt