Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

PSY-1704 Kultur og samfunnspsykologi - 10 stp

Sist endret: 03.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Profesjonsstudiet i psykologi

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1512 Statistikk og metode II, PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II, PSY-1701 Personlighetspsykologi, PSY-2553 Cognitive Psychology and dissemination of science

Innhold

Emnet introduserer studentene for psykologiens rolle i samfunnet, med fokus på menneskers livskvalitet, helse, fellesskap og kulturelt mangfold. Psykologiske og samfunnsfaglige perspektiver på flerkulturelle samfunn står sentralt, inkludert etniske grupperinger slik som den samiske.  Det legges vekt på faglig forståelse av samspill på mikro- og makronivå. Studentene vil få oversikt over ulike arbeidsmetoder innen kultur- og samfunnspsykologi. Emnet skal bidra til refleksjon og handlingskompetanse i møte med moderne, multikulturelle samfunn og befolkningens behov.

Emnets er relevant for å utvikle en human, kunnskapsbasert og reflektert holdning til alle typer psykologarbeid, deriblant samfunnsfaglig refleksjon over måten yrket og rollen utøves på.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kritisk kunne drøfte forhold som angår individets rolle i samfunnet
 • Beskrive viktige teorier om livskvalitet
 • Beskrive og definere de viktigste begrepene i kulturpsykologi
 • Beskrive viktige teorier i kulturpsykologi

Ferdigheter:

 • Anvende samfunnspsykologiske metoder i en profesjonssammenheng
 • Kritisk kunne reflektere omkring rådgivning og terapi i kulturelt mangfoldige kontekster 
 • Kunne skrive korte og presise oppsummeringer av et forskningstema, og presentere hovedideene og engasjere seg i diskusjoner på en konstruktiv måte

Generell kompetanse:

 • Evne til å reflektere over individers handlinger i et samfunnsperspektiv
 • Være i stand til å lese vitenskapelige artikler på en kritisk måte, blant annet ved å identifisere viktige argumenter, evaluere metoder og fortolke resultater
 • Utarbeide og kommunisere tiltak og løsninger, basert på kultur- og samfunnspsykologisk teori og evidens, i konstruktivt samarbeid med andre fagfolk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning i emnet gis hvert vårsemester, med ca. 12 økter. Undervisningen inkluderer studentaktiviteter.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk deltakelse på undervisning (80%).
 • Gruppearbeid med påfølgende skriftlige eller muntlige presentasjoner.

Eksamen:

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen. Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig skoleeksamen. Karakterskalaen A-F benyttes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 07.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Vil bli gjort tilgjengelig i Canvas innen semesterstart