Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

PED-1005 Pedagogisk filosofi - 10 stp

Sist endret: 24.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk på studieretning pedagogikk, på bachelorgraden i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne. Det gis forelesninger og seminarundervisning på campus.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet tar opp og drøfter problemer av filosofisk og vitenskapsteoretisk art innenfor pedagogikkfaget. Det gjelder for eksempel: oppfatninger om pedagogikkfagets egenart, perspektiv på forholdet mellom teori og praksis, ulike skoleretninger i etikk og forståelse av grunnleggende begreper i pedagogikkfaget som oppdragelse og undervisning.

Emnet består av en fast og en variabel del. Den faste delen (ca. halvparten) gir en generell innføring i emneområdet. I den andre variable delen vil instituttets lærere skiftevis utdype og belyse grunnlagsspørsmål med utgangspunkt i egen forskning.

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PED-0001 Innføring i pedagogikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

  • Kjennskap til grunnleggende begreper i pedagogisk filosofi
  • Kjennskap til ulike forståelser av etiske vurderinger

Ferdigheter:

  • Kunne begrunne handlingsvalg i pedagogiske sammenhenger ut fra etiske betraktninger
  • Kunne argumentere muntlig for etiske standpunkter i pedagogisk sammenheng
  • Kunne verdsette samtaler med barn i et filosofisk perspektiv

Kompetanse:

  • Kunne resonnere ut fra ulike grunnstandpunkter i etisk teori
  • Kunne analysere konkrete problemer i pedagogisk praksis i lys av generelle pedagogisk-filosofiske problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gis i vårsemesteret.

Forelesninger, selvstudium og seminarundervisning. Seminarene baseres på aktiv studentdeltakelse og studentene skal ha forberedte innlegg. Fremleggene gjennomføres både som en øvelse i argumentasjon for eget standspunkt, og for å få tilbakemelding på egen fremstilling og gi tilbakemelding på andres fremlegg. Se punktet om obligatoriske arbeidskrav under.

Emnet evalueres minimum én gang pr. programperiode i henhold til kvalitetssikringssystemet.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Muntlig framlegg på seminar, ca. 15 minutter. Gjennomføres i uke 7 og 8

Eksamen/vurdering: Hjemmeeksamen (oppgitt tema) på ca. 2400 ord (ca. 7 sider) som skrives over én (1) uke. Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det tilbys kontinuasjonsseksamen ved karakteren F i begynnelsen av påfølgende semester.

Hjemmeeksamen: torsdag 9.mai kl. 09:00 - torsdag 16. mai kl.14.00

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 09.05.2019 innlevering 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PED-1005N Pedagogisk filosofi (nettstudium) 10 stp

Pensum

Litteraturliste PED 1005 Pedagogisk filosofi – Vår 2019

Bøker:

Bøyum, S (2016) Utdanning, ulikskap og urettferd, Bergen: Fagbokforlaget (148 sider) ISBN 978-82-450-2109

Kristiansen, A (2014) Rom for anerkjennelse i utdanningssystemet, Bergen: Fagbokforlaget (120 sider) ISBN 978-82-321-0265-5

Opdal, P M (2008): Pedagogisk-filosofiske analyser, Bergen: Fagbokforlaget (110 sider) ISBN 978-82-450-0725-1

 

Artikler (kompendium):

Dewey, J (2001) Erfaring og tenkning, I Dale, E L (red.) Om utdanning. Klassiske tekster, Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 53-66 (13 sider) ISBN 82-05-29911-0

Englund, T (2007) Skola för deliberativ kommunikation. I Englund, T (red) Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet, Göteborg: Daidalos, s. 153-168 (15 sider) ISBN 978-91-7173-249-1

Gustavsson, B (2001) Dannelse som reise og eventyr i Kvernbekk, T (red.) (2007): Pedagogikk og lærerprofesjonalitet, Oslo: Gyldendal akademisk, s. 31-48 (17 sider) ISBN 82-417-1178-6

Kvernbekk, T (2001) Om pedagogikkens faglige identitet, i Kvernbekk, T (red.) (2001) Pedagogikk og lærerprofesjonalitet, Oslo: Gyldendal akademisk (13 sider)

Lundberg, U P (1989) Pedagogik och psykologi. Om John Deweys filosofi, i H Thuen og S Vaage (red.) Oppdragelse til det moderne, Oslo: Universitetsforlaget, s. 121-146 (25 sider)

Løvlie, L og Steinsholt, K (2004) Prolog L Løvlie og K Steinsholt (red.) Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk idehistorie fra antikken til det postmoderne, Oslo: Universitetsforlaget, s. 9-19 (10 sider)

Løvlie; L (1992) Pedagogisk filosofi, i Dale, E L (red) Pedagogisk filosofi, Oslo: Ad Notam Gyldendal s. 13-33 (20 sider) ISBN 82-05-207372

Løvlie, L (2008) Har det pædagogiske paradoks nogen betydning i uddannelse?, i Knudsen, L E D & Andersson, M (red) Skab dig! Pædagogisk filosofi, København: Forlaget unge pædagoger, s. 13-30 (17 sider) ISBN 978-87-90220-43-3

Skjervheim, H (1992) Det instrumentalistiske mistaket, i Skjervheim, H: Filosofi og dømmekraft, Oslo: Universitetsforlaget (6 sider) ISBN 82-00-21342-0

Skjervheim, H (2002) Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi, i Skjervheim, H: Mennesket, Oslo: Universitetsforlaget (15 sider) ISBN 978-82-15-00298-9

Solberg, M (2010) Om akademisk danning med utgangspunkt i Kants sensus communis og "Hva er opplysning?" i Nilsen, F & Dybdal, L (red) Festskrift til Hjørdis Nerheim i anledning 70-årsdagen, Oslo: Unipub forlag, s 51 - 68. (17 sider) ISBN 978-82-303-1614-6.

Solberg, M (2013) Kunnskap, i R N Anfinsen og E Christensen (red) Menneske, natur og samfunn. Lærebok i filosofi, Oslo: Universitetsforlaget, s. 61-110 (50 sider) ISBN 9788215021874