vår 2019

ERN-2007 Praksis - 5 stp

Sist endret: 19.09.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om hvordan det arbeides med ernæring på arenaer som omfatter forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud. 

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne følgende:

Kunnskaper

 • Forklare begrepet forebyggende helsetjenester
 • Forklare begrepet rehabilitering og redegjøre for forskjellen på rehabilitering og habilitering
 • Forklare begrepet frisklivstilbud
 • Redegjøre for hvilken rolle ernæring har innen virksomheter som tilbyr forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud
 • Forstå viktigheten av god dokumentasjon (journalføring etc.) for godt behandlingsresultat, samhandling og forskning (PROFERN)

Ferdigheter

 • Vurdere en kostanamnese i forhold til de nasjonale kostråds- og næringsstoffanbefalingene, og iverksette ernæringstiltak som kan forbedre ernæringsstatus hos individer innen forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud
 • Kunne skildre ferdigheter i kommunikasjon og etiske drøftinger som er særlig nyttig i arbeidet med diagnose, utredning og behandling i case som blir undervist tredje studieåret (PROFERN)
 • Bruke ferdighetene i en realistisk sammenheng med ulike øvelser, og på reelle pasienter (PROFERN)
 • Observere, skildre og gi konstruktiv tilbakemelding på hvordan de selv og medstudenter bruker ferdigheter i møte med pasienter og medstudenter (PROFERN)
 • Kunne skildre behandlingsforløp for ulike pasienter, og identifisere og reflektere over hvilke faktorer som fremmer og utfordrer god samhandling (PROFERN)
 • Anvende de nasjonale kostråds- og næringsstoffanbefalingene i gruppeundervisning
 • Kunne ta stilling til om ulike utsagn og påstander om kosthold fra ulike aktører er i tråd med de nasjonale kostråds- og næringsstoffanbefalingene
 • Skildre på norsk, og med korrekt bruk av fagterminologi, utrednings- og behandlingsstrategier for enkle kliniske problemstillinger som en klinisk ernæringsfysiolog vil møte på, inkludert kjenne til bruk av diagnosesystem (VITERN)
 • Kunne tolke laboratoriesvar (VITERN)
 • Kunne analysere og rapportere kostdata (VITERN)
 • Kunne diskutere resultater fra ulike metoder for ernærings- og kostholdsforskning og uttrykke seg med riktig fagterminologi (VITERN)

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere over hvordan det arbeides med ernæring på arenaer som omfatter forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud
 • Kunne diskutere og argumentere for de nasjonale kostråds- og næringsstoffanbefalingene i undervisning av individer og grupper innen forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud
 • Reflektere over egne ferdigheter og formulere egne læringsmål/utfordringer (PROFERN)
 • Ta ansvar for og reflektere over egen læring, derunder gi og ta imot velbegrunnede og konstruktive tilbakemeldinger, og tilegne seg og presentere fagstoff muntlig og skriftlig på en strukturert måte (VITERN)
 • Diskutere hvordan kost og aktivitet kan inngå i forebygging og behandlingsstrategier for enkle kliniske problemstillinger som en klinisk ernæringsfysiolog vil kunne møte (VITERN)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • PROFERN-forelesninger
 • PROFERN-gruppe med KEF-mentor før og etter praksis
 • Praksis på én eller flere arenaer fordelt over to påfølgende uker
 • Skriftlig loggføring av gjennomførte aktiviteter i praksis

Eksamen

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på PROFERN-gruppe før praksis
 • Godkjent deltakelse i praksis, minimum 8 av 10 dager
 • Deltakelse på PROFERN-gruppe etter praksis
 • Deltakelse på PROFERN-seminar etter praksis
 • Innlevering av godkjent logg over gjennomførte aktiviteter etter avsluttet praksis

Eksamen: 

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen. Det vil være en hjemmeeksamen som omfatter refleksjon og rapport etter praksis. Vurderingsuttrykk for praksisemnet er bestått/ikke bestått. 

Utsatt- og kontinuasjonseksamen:

Dersom noen stryker på praksisemnet eller har legedokumentert frafall, kan praksis gjennomføres på nytt når det er praktiske muligheter for gjennomføring av dette. Studenten må da levere inn en ny godkjent logg over gjennomførte aktiviteter i praksis samt skriftlig rapport etter praksis. 

Timeplan