vår 2019

SOA-1010 Film, fortolkning og antropologisk forståelse - 10 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas ideelt sett i fjerde semester.

Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.

Innhold

Etnografisk feltarbeid er en av antropologiens viktigste metodiske tilnærminger, men ikke ferdig utviklet en gang for alle. Bruk av film gir nye muligheter til analyse av adferd på en måte som kan utfordre og nyansere det antropologiske idealet om deltakende observasjon.

Emnet søker å problematisere og systematisere oppdagelsesprosessen i sosialantropologisk forskning ved å ta utgangspunkt i video-opptak og utdrag fra filmer. Bilder representerer handlinger konkret og direkte til seeren. I studier av filmede hendelsesforløp ligger muligheter for utvikling av nye forståelser av sosiale situasjoner.

Bruk av film og video på denne måten har vært nyttig for studier av menneskelig samhandling, forståelse av kroppslig kunnskap og har betydd gjennombrudd i forståelse av kommunikasjon mellom dyr som hester, hunder og primater.

Kurset utforsker hvordan en går fra konkrete observasjoner til fortolkning av hendelser og til antropologisk kunnskap.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

  • Kjenne til de ulike steg og oppdagelsesprosesser i antropologisk kunnskapsproduksjon.
  • Kunne skille mellom ulike folkelige og vitenskapelige perspektiver og hvordan disse er situert i tid og rom.

 

Ferdigheter:

 

Studenten skal:

  • Ha evne til refleksjon, problematisering og fortolkning av film som etnografisk materiale innen sosialantropologisk fagtradisjon.

Kompetanse:

Studenten skal:

Kunne anvende antropologiske fortolkningsferdigheter til å forstå sosiale situasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk / Skandinavisk

Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbeltimer med forelesninger og ca 4 filmseminar.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Forsøksvis fortolkning og vurdering av gitte filmklipp på seminar.

Karaktergivende eksamen er individuell og består av en hjemmeeksamen med oppgitt tema på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) og skrives over én uke.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 23.04.2019 innlevering 30.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Ca 600 sider, samt 4 antropologiske filmer (ca 1-1,5 time varighet på filmene)

Bøker som må kjøpes:

Rugaas, Turid (2010): På talefot med hunden. Telemark: Huldra forlag. ISBN 978 82 997534 7 1. 150 sider.

Artikler og kapitler merket # er tilgjengelig online

 

  • Kroppsspråk og fortolkning: film som verktøy i fortolkning av kroppslig kommunikasjon hos dyr og mennesker.

Bateson, Gregory (1979): A theory of play and fantasy, I Steps to an Ecology of mind. New York: Ballantine Books. Sidene 177 ¿ 197. Isbn. 0 345 33291 1. 17 sider. #

Bateson, Gregory and Mead, Margaret (1988): Their Use of Photography and Film Author(s): Ira Jacknis Source: Cultural Anthropology, Vol. 3, No. 2 , pp. 160-177. 17 sider. #

Berger, John (2009 [1977]), ¿Why Look at Animals?¿, I: Berger, J., Why Look at Animals, London: Penguin Books, ISBN 978-0-141-04397-5, pp. 12-37. 26 sider

 

Bradshaw, John (2017), `Introduction¿, I: Bradshaw, John, The Animals Among Us. The New Science of Anthrozoology, London: Allan Lane, ISBN 978-0-241-18463-9, pp. 1-22. 22 sider

 

Hurn, Samantha (2012), Humans and Other Animals. Cross-Cultural Perspectives on Human-Animal Interactions, Chapters 1 and 2, London: PlutoPress, ISBN 978-0-745-33120-1, pp. 1-26. 26 sider

 

Tapper, Richard L. (1988), ` Animality, humanity, morality, society¿, In: Ingold, Tim (ed.), What is an Animal?, London: Routledge, ISBN 0-415-09556-5. S. 47-59. 13 sider.

 

Film, filmklipp:

Childhood rivalry in Bali and New Guinea Mead/Batesonhttps://www.youtube.com/watch?v=bCOBDYcfnw4https://www.youtube.com/watch?v=bCOBDYcfnw4

https://www.youtube.com/watch?v=bCOBDYcfnw4

Crawford, Peter I. (2018), Pileni ¿Paualala¿. Dried Giant Clam in the Reef Islands, Aarhus: Intervention Press, 18 mins.

 

Furtado, Jorge (1989), Ilha das flores, Casa de Cine, Brazil, 13 mins.

 

Granbom, Lotta (2012), Film on harvesting of honey in Thailand, further details to follow.

 

Moser, Brian (1971), The Last of the Cuiva, Granada Television, 70 mins.

 

  • Kropp og kultur.

-Bateson, Gregory: Why do Frenchmen? I Steps to an Ecology of mind. New York: Ballantine Books. Sidene 177 ¿ 197. Isbn. 0 345 33291 1. sidene 9 ¿ 14. 5 sider. #

- Bourdieu, Pierre (1979): God vilje. Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, Oslo: Pax forlag. ISBN82 530 1721 9. Sidene 131 ¿ 173 (43 s.) #

Foucault, Michel. [1975] 1977. Den føyelige kroppen. I Overvåkning og straff: Det moderne fengsels historie. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205266940. Sidene 125-54. 30 s. #

Mauss, Marcel 1934 [1973]: Techniques of the body. Economy and society. 2. Sidene 70 ¿ 88. DOI: 10. 1080/03085147300000003. 18 sider #

  • Interaksjonsanalyse/samhandlingsteori.

Bloch, Maurice 1991: Language, Anthropology, and Cognitive sScience, I Robert Borofsky (ed.): Assessing Cultural Anthropology, sidene 276 ¿ 286. Online: MAN, June 1991, vol. 26 (2). 183 ¿ 193. 10 sider. #

Goffman, Erwin 1992: Opptredener, i Goffman, E: vårt rollespill til daglig: en studie av hverdagslivets dramatikk, s. 24 ¿ 69. (45 sider). #

Wake, S.: Approaching Fluid Silence in the Context of Cancer in Japan. Visual Microanalysis on the Ethnographic Film, Ippo Ippo (2010) In Anthrovision. Vaneasa online journal 3.1/ 2015. https://anthrovision.revues.org/1453. 19 sider

Film/filmklipp: Step by step. By Shotaro Wake (2010).

  • Materialitet og sosial estetikk.

Grimshaw, Anna and Amanda Ravetz (2009), ¿Rethinking Observational Cinema¿, Kap. 5 i: Grimshaw, Anna and Amanda Ravetz, Observational Cinema. Anthropology, Film, and the Exploration of Social Life, Bloomington: Indiana University Press, pp. 113-136, ISBN 978-0-253-22158-2. 24 sider

MacDougall, D. (2006): Social Aesthetics and the Doon School. In Film, Ethnography and the Senses. The Corporeal Image. Princeton University Press, Princeton ISBN-13: 978-0-691-12155-0. 94 ¿ 120. 27 sider

  • Antropologisk metode og film.

Henley, P S (2004) `Putting film to work: observational cinema as practical ethnography¿,

In: Pink, S. Kurti, L. Afonso, A, editor(s). Working Images: visual research and representation in ethnography. Routledge; p. 109-130. ISBN 0-415-30641-8. 22 sider

 

Pink, S. 2001 Doing Visual Ethnograpy. Sage Publications, London. Pp. 77 -93.

ISBN 0 7619 6053 8 18 sider.

 

514 siderKontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no