vår 2019

PED-2011 Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i spesialpedagogikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Følgende emner må være fullført før man kan melde seg opp:

  • PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring
  • PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemning
  • PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv

Innhold

Emnet skal gi en oversikt over teorier og modeller i veiledning, med hovedvekt på veiledning forankret i humanistisk grunnlagstenkning, jfr. den generelle del av læreplanens poengtering av at humanistiske verdier skal vektlegges. Emner som vil bli berørt er veiledningens relevans i pedagogisk og spesialpedagogisk virksomhet, i indivduelle og gruppebaserte sammenhenger.

Kommunikasjonsferdigheter i veiledningsprosesser, organisering og gjennomføring av veiledningssamtaler hvor barn, unge, foreldre og profesjonelle kan involveres, sammen eller enkeltvis.

Anbefalte forkunnskaper

PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring, PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemning, PED-1012 Lærevansker i individ og systemperspektiv

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

  • Teoretisk innsikt i veiledning
  • Kunnskap om ulike former for veiledning, og organisering og gjennomføring av individuelle og gruppebaserte veiledningsprosesser
  • Basal kunnskap om aktuelle programmer og metoder som anvendes i praksisfeltet i veiledningsprosesser

Ferdigheter

  • Praktiske ferdigheter i individuell og gruppebasert veiledning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminar, samt øvelser i veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen:

  • Gjennomføre rollespill av en veiledningsprosess (i gruppe)
  • 80% oppmøte på forelesninger og seminarer

 

Eksamen består av 6-timers skoleeksamen.

Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinueringseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen er 15. august.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 10.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

700 - 800 sider