vår 2019

NOR-1010 Norrønt og språkhistorie - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for studenter med nordisk som fag 1 og 2 på lektorutdanningen trinn 8-13, i bachelorgradsprogrammet nordisk språk og litteratur og i årsstudium i nordisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemne lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Som grunnlag for å forstå språkutviklinga fram til moderne norsk skal en sette seg inn i hovedtrekkene i den norrøne grammatikken, dvs. sentrale sider ved lydsystemet, bøyinga av de viktigste ordklassene og grunnleggende syntaktiske særtrekk. Gjennom studiet av språkutviklinga skal en sette seg inn i hvordan det fonologiske og morfologiske systemet har endret seg fra norrøn tid og fram til moderne talemål først og fremst i norsk, men også i andre nordiske språk, og en skal dessuten sette seg inn i de viktigeste syntaktiske forskjellene mellom norrønt og moderne mål. I tillegg skal en skaffe seg kunnskap om hovedtrekkene i utviklinga av skriftspråket fram til i dag.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap:

  • om den norrøne språkstrukturen med hovedvekt på de sidene ved grammatikken som er viktige for å forstå språkutviklinga fram mot moderne tid
  • om de viktigste endringene i språksystemet fra norrønt til moderne tid
  • om hovedtrekkene i utviklinga av skriftspråket fram til i dag
  • om de kulturelle, sosiale og politiske forholdene som har virket inn på utviklinga av tale- og skriftspråket

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • oversette et utdrag av en normalisert norrøn prosatekst til moderne norsk ved hjelp av ordbok og utdelte bøyingsmønster
  • kommentere sentrale fonologiske, morfologiske og syntaktiske forhold i teksten
  • gjøre greie for hovedtrekkene i norsk språkutvikling, og tildels også nordisk språkutviklingi tale og skrift, fra de eldste tider fram til i dag

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk

Eksamensspråk: norsk. Målform: bokmål eller nynorsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, og det kreves aktiv deltakelse fra studentene. I forbindelse med undervisningen vil det jevnlig bli gitt øvingsoppgaver. Antall timer: ca. 52. 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

  • En oversettelse av en norrøn tekst med språklige kommentarer.
  • Ei utgreiing om et eller flere emner fra eldre eller nyere språkhistorie

Arbeidskravene skal skrives på nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

  • Skoleeksamen på 6 timer. Eksamensspråket er norsk. Målform: valgfri, bokmål eller nynorsk. Hjelpemiddel: Norrøn ordbok og norrøne bøyningsmønster. Norrøne bøyingsmønster ligger som vedlegg til eksamensoppgaven, men studentene må ta med egen ordbok. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 06.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

NORD-101 Nordisk grunnfag, norrøn del 6 stp
NOR-1020 Norrønt og språkhistorie. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp
NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp

Pensum

Listene med pensum er tilgjengelig i Canvas og direkte i Leganto: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=582086


Kontakt

Terje Morten Jørgensen


Studiekonsulent (nordisk, lingvistikk)
Telefon: +4777644224 tjo006@post.uit.no

Mørck-Endre.jpg

Endre Mørck


Professor norrøn filologi
Telefon: +4777644238 endre.morck@uit.no