vår 2019

SYP-3143 Kreftsykepleie 2 - Følger av kreftsykdom og behandling. Palliasjon - 15 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie. Emnet tilbys ikke som enkeltemne.

Innhold

I emnet skal studentene tilegne seg spesialisert og avansert kunnskap i kreftsykepleie, og utvikle sin faglige vurderingsevne innen hovedtemaene; følger av kreftsykdom og behandling, palliasjon, organisering, undervisning og samhandling i kreftomsorgen.

Å leve med alvorlig sykdom og følger av kreftsykdom og behandling tas opp fra pasient- og pårørendeperspektiv. I emnet vektlegges informasjon, kommunikasjon og kreftsykepleiers rolle i møte med pasient og pårørende i en ny livssituasjon. Emnet tar opp palliativ behandling og omsorg gjennom sykdomsforløpet og ved livets slutt.

Kreftsykepleiers undervisende og veiledende funksjon overfor pasienter, pårørende og aktuelle faggrupper som deltar i behandlingsforløpet vektlegges, samt tverrfaglig samarbeid og samhandling på tvers av nivåer i helse- og omsorgstjenesten.

Følger av sykdom og behandling

 • Følger av kreftsykdom og behandling, inkludert seneffekter.
 • Å leve med en kronisk kreftsykdom.
 • Pårørende, inkludert barn.
 • Rehabilitering og helsefremming.
 • Eksistensielle tema; sorg, håp, mestring og livskvalitet.
 • Aldersperspektiv; barn, ungdom og eldre

 

Palliasjon

 • Palliativ omsorg og behandling.
 • Omsorg og behandling ved livets slutt og hjemmedød.
 • Symptomlindring.
 • Eksistensiell omsorg; krise, sorg, håp, mestring og kommunikasjon.
 • Ernæring ved alvorlig sykdom.
 • Pårørende.
 • Å være hjelper og hvordan ivareta hjelperen.

 

Organisering, undervisning og samhandling

 • Fagutvikling, samhandling, tverrfaglighet og ledelse.
 • Prioriteringer, regelverk og nivå i helsetjenesten.
 • Veiledning og undervisning.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Avansert kunnskap om følger av sykdom og behandling inkludert seneffekter samt forebygging, behandling og rehabilitering.  
 • Inngående kunnskap om pasient og pårørendes (inkludert barns) behov i en fase av et sykdomsforløp som innebærer endringer og tilpasninger til ny livssituasjon.
 • Avansert kunnskap om palliativ behandling og lindring av symptomer og plager.
 • Inngående kunnskap om normale og patologiske sorgprosesser og mestringsstrategier.

Ferdigheter

 • Kan gjennomføre samtale med pasient og pårørende inkludert barn knyttet til alvorlig sykdom og død.
 • Kan planlegge livets siste fase og hjemmedød i samarbeid med pasient, pårørende og andre samarbeidende fagpersoner.
 • Kan planlegge og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i pedagogisk kunnskap.

Generell kompetanse

 • Kan følge opp pasient og pårørende i et helhetlig forløp, hvor dokumentasjon og kvalitetssikring av sykepleie på tvers av avdelinger og nivå ivaretas.
 • Kan analysere og vurdere etiske problemstillinger knyttet til palliativ behandling og kreftsykepleie.
 • Kan anvende kunnskap om hvordan ivareta seg selv og kollegaer i yrkesutøvelsen som hjelper for sorg- og kriserammede mennesker.
 • Kan analysere og drøfte pasientforløp i organisatorisk og tverrfaglig kontekst.
 • Kan formidle kunnskap og bidra med innovasjon og nytenkning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, gruppearbeid, seminar, og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuelt eller i gruppe å utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg, med gitt tema. Individuell skriftlig læringslogg innleveres til gitt frist.
 • Individuell skriftlig test i sykepleie- og medisinsk behandling av pasienter med kreft.
 • Basisgruppearbeid med seminar

Eksamen:

3 dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen på 3000 ord (+/- 10%) med gitt tema/problemstilling. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke-bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 13.05.2019 innlevering 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan