vår 2019

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi - 15 stp

Sist endret: 21.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i flere studieprogrammer ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og i tillegg et av følgende programfag:

Matematikk (R2), Fysikk (1+2), Kjemi (1+2), Biologi (1+2), Informasjonsteknologi (1+2), Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Celle- og molekylærbiologi er et introduksjonskurs som omhandler biologien til celler på molekylært nivå. Det blir gitt innføring i struktur og funksjon til ulike biologiske molekyler, med ekstra fokus på enzymer. Cella sin struktur og organisering, samt rollen til ulike organeller, blir presentert. Energiomsetning og fotosyntese blir beskrevet. Samspill mellom omgivelser og celler, hvordan dette kan komme til uttrykk i form av endret genuttrykk eller energiomsetning, blir beskrevet. Emnet beskriver også ulike former for celledeling (mitose/meiose) og presenterer klassisk genetikk.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • Beskrive oppbygning og funksjon av karbohydrater, lipider, nukleinsyrer og proteiner.
 • Beskrive hvordan et enzym fungerer
 • Beskrive den elementære energiomsetningen i eukaryot celle og intracellulær signalering
 • Beskrive struktur og funksjon til de ulike organellene i eukaroyte celler, samt gjengi generell oppbygning av prokaryote celler.
 • Beskrive mitose, meiose og Mendels lover samt sammenheng mellom disse og kromosomal nedarving.
 • Beskrive replikasjon, transkripsjon og translasjon samt kunne gjengi hvordan regulering av genuttrykk kan foregå i prokaryote og eukaroyte celler.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil foregå ved forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

 • Sikkerhetsopplæring
 • Labundervisning og besvarelse av spørsmålssett 1
 • Labundervisning og besvarelse av spørsmålssett 2
 • Labundervisning og besvarelse av spørsmålssett 3
 • Besvare/rette obligatorisk oppgavesett

Oppgavesett:

 • Leveres individuelt innen oppgitt frist
 • Retting av utlevert oppgavesett skal gjennomføres innen oppgitt frist

Kontinuasjonseksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi 8 stp
MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 15 stp

Pensum

Biology A Global Approach. Campell et al


Kontakt
Johannessen-Mona-Face.jpg-Bredde-180px-

Mona Johannessen


Professor
Telefon: +4777646225 mona.johannessen@uit.no

Anine-T-Andersen

Andersen, Anine Therese


Rådgiver
Telefon: +4777645363 anine.t.andersen@uit.no