vår 2019

MBI-2012 Molekylær cellebiologi 2 - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er rettet mot studenter som er tatt opp på 3-årig bachelorgradsprogram i biomedisin. Emnet tilbys som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2)

Anbefalt forkunnskap: Fullført 3 semestre av bachelorprogram i biomedisin, eller kunnskap på nivå med MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi og MBI-2011 Molekylær cellebiologi 1

Søknadskode: 9336 (enkeltemner realfag).

Innhold

Emnet skal gi en innføring i cellens indre organisering, hvordan cellene forbindes med andre celler og danner spesialiserte vev. Dette vil bli gjort gjennom teoretisk læring, seminarer med oppgaveløsing, gruppearbeid og laboratoriekurs med tilhørende laboratoriejournal.

Tema som det undervises i: Oppbygging og funksjon av cytoskjelettet, celle-celle-kontakter og ekstracellulær matrix, samt basale mekanismer ved celledeling, celledød, kreft, utvikling av multicellulære organismer, stamcelle- og infeksjonsbiologi. På laboratoriekurset vil spesialiserte vev bli studert ved mikroskopi.

Hva lærer du

Læringsutbytte Etter å ha fullført emne MBI-2012 Molekylær cellebiologi 2 skal studenten kunne:
  • Redegjøre for oppbygging, struktur og funksjon til cytoskjelettet, celleforbindelser, og ekstracellulær matriks
  • Beskrive cellebiologiske mekanismer ved celledeling, celledød, kreft og utvikling av multicellulære organismer
  • Beskrive oppbygging og egenskaper ved spesialiserte vev og stamcellers rolle i fornying av vev
  • Beskrive cellebiologiske aspekter ved infeksjon av patogene organismer
  • Løse oppgaver tilknyttet de ulike temaene og presentere disse for medstudenter, både skriftlig og muntlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (24 timer), gruppearbeid (13 timer), seminarer (13 timer, laboratorieundervisning (2 x 3 timer) og gruppeundervisning (6 x 2 timer).

Eksamen

Eksamen: 5 timers skriftlig skoleeksamen med vurdering A-F.

Arbeidskrav Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratoriekurs. Deltakelse på laboratoriekurset og godkjent laboratoriejournal. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 09.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Anbefalt lærebok Alberts et al. "Molecular biology of the cell", 6th edition, Garland Science. Kapittel 16-24. I tillegg er litteratur tilknyttet seminarene pensum.


Kontakt
Anine-T-Andersen

Andersen, Anine Therese


Studiekonsulent
Telefon: +4777645363 anine.t.andersen@uit.no

Trond-Lamark.jpg-Bredde-180px-

Trond Lamark


Forsker
Telefon: +4777646833 trond.lamark@uit.no