Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

FSK-1123 Økonomi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i produksjonsteori, konsumteori og prisdannelse i markeder. Analysene baseres på grafiske metoder og matematiske modeller. Videre drøftes økonomisk sirkulasjon i en åpen økonomi og begreper som nasjonalregnskap, penger og nominelle størrelser.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

  • Forstå teorien bak og anvendelses av sentrale mikroøkonomiske forklaringsmodeller for økonomisk adferd i frie og regulerte markeder
  • Ha en grunnleggende forståelse av makroøkonomiske begreper og sammenhenger
  • Forstå at idealiserte modeller ikke kan forklare alt og at de bakenforliggende forutsetninger som anvendes i modellen på en avgjørende måte kan påvirke resultatene
  • kjenne til og forstår grunnleggende økonomisk tenkemåte
  • ha god kunnskap om grunnleggende begreper som etterspørsel, tilbud og elastisiteter
  • ha kunnskaper om ulike markedsformer

Ferdighet

  • Forstå hvordan mikroøkonomisk teori er bygd opp av ulike elementer og kan anvende disse som forklaringsmodeller i aktuelle økonomiske problemstillinger
  • være i stand til å anvende økonomisk teori på en adekvat måte til å forstå sentrale økonomiske prosesser
  • forstå og analysere enkle mikroøkonomiske problemstillinger skriftlig, grafisk og matematisk
  • løse enkle tilbud- og etterspørselsmodeller, beregne konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd

Generell kompetanse:

grunnleggende kompetanse på å beregne konsumenters nyttemaksimerende atferd

* grunnleggende kompetanse på å beregne bedrifters profittmaksimerende atferd

* Forstår og kan anvende økonomiske begreper og sentrale teorier

* Har en basis som gjør hun/han i stand til å tilegne seg ny økonomisk kunnskap fra økonomisk litteratur og gjennom egne observasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk  

Undervisning

Forelesninger og oppgaveseminarer.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter to godkjente innleveringsoppgaver.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

arne.jpg

Arne Eide


Professor / Fiskeriøkonomi
Telefon: +4777645583 arne.eide@uit.no