vår 2019

PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk. Obligatorisk emne i studieretning spesialpedagogikk på bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan tas som enkeltemne. Emnet går i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

PED-0700 Examen Paedagogicum, Tromsøvarianten, (alternativt EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum), og PED-0001 Innføring i pedagogikk

Innhold

Det gis en innføring i intensjonene bak retten til tilpasset opplæring og inkludering slik det foreligger i lovverket. Emnet tematiserer hvordan tilpasset og inkluderende opplæring tolkes og forstås i praksisfeltet. Studenten forventes å kjenne til begrepenes ideologiske betydning og hvordan de realiseres på et praktisk pedagogisk nivå, og skal kunne foreta kritisk refleksjon rundt dette.

Emnet tar opp spørsmål i dagens debatt om tilpasset opplæring og det spesialpedagogiske systemet, noe som innebefatter diskusjoner rundt lovforslag og nye organisatoriske forordninger som skal sikre elever med særskilte behov tilfredsstillende læringsutbytte.

Studenten skal tilegne seg didaktiske kunnskaper slik at de er i stand til å drøfte tilpasset opplæring for det enkelte barn så vel som for barnegrupper i barnehage og elevgrupper i skolen. Studenten skal være kjent med hva fremmer inkluderende opplæring i henhold til forskningsbasert kunnskap.

Teorier om klasseledelse, elevmedvirkning, tidlig innsats og universell utforming som tiltak som kan fremme læring, positivt læringsmiljø, livskvalitet og tilhørighet i barnehagen og skolen vil bli presentert.

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PED-0001 Innføring i pedagogikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

  • Kunnskap om prinsippene for tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage og skole.
  • Kunnskap om det juridisk skillet mellom begrepene tilpasset opplæring og spesialundervisning.
  • Kunnskap om tilpasset opplæring som ideologisk begrep.
  • Kunnskap om hvordan tilpasset opplæring realiserer seg i praksis.
  • Kunnskap om tidlig innsats, og hvordan tidlig innsats kan realiseres i barnehager og skoler.
  • Kunnskap om didaktiske modeller og tilpasset opplæring av individer og grupper.
  • Kunnskap om hvordan det spesialpedagogiske støttesystemet og andre hjelpetjenester bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn og unge.

Ferdigheter:

  • Kunne anvende kunnskaper om inkludering i tilrettelegging for individer og grupper.
  • Kunne reflektere over realisering av tilpasset og inkluderende opplæring på individ- og systemnivå.
  • Kunne foreta kritiske analyser av ideologiske begreper, praktiske erfaringer og forskningsbasert kunnskap om tilpasset og inkluderende opplæring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminar og refleksjonssoppgaver. Undervisning gis i vårsemesteret og er samlingsbasert. Refleksjonsoppgaver deles ut på forelesningene og drøftes på seminarene.

Eksamen

Arbeidskrav: Hjemmeoppgave over oppgitt tema, 1700-1800 ord (ca. 5 sider). Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen/vurdering: Skoleeksamen, 6 timer. Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Ved karakteren F gis det tilbud om kontinuasjonsseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 09.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

PRAKSIS
Barneombudet (2017). Uten mål og mening. Elever med spesialundervisning i grunnskolen. (fagrapport). Oslo: Barneombudet. Lastet ned 01.12.17 fra: http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/03/Bo_rapport_enkeltsider.pdf 80 sider

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. Lastet ned 31.08.2018 fra: http://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf

284 sider

PRAKSIS VS IDEOLOGI
Bargel, H.L. & Samuelsen, A.S. (2007). Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid? Et redskap i arbeidet med å forbedre den tilpassede opplæringen. I; Vold, E.K. & Saltveit, V. (red). Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer. En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter/Bredtvedt kompetansesenter/Trøndelag kompetansesenter. Lastet ned 13.12.16 fra: http://www.statped.no/globalassets/publikasjoner/statped-skriftserie/vi_har_provd_alt.pdf 10 sider

Fylling, I. (2007). Tilpasning for alle? Modell og praksis i forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning i; Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 4/2007, s. 303-315. Lastet ned 01.12.17 fra: https://www.idunn.no/file/pdf/33194505/tilpasning_for_alle_-_modell_og_praksis_i_forholdet_mellom_tilpasset_oppler.pdf 12 sider

Haug, P. (2015). Spesialundervisning og ordinær opplæring. I; Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk, Vol 1, 2015. Lastet ned 13.12.17 fra: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/121 6 sider

Haug, P. & Backmann, K. (2007). Grunnleggjande element for forståing av tilpassa opplæring. I; Berg, G.D. & Nes, K. (red). Kompetanse for tilpasset opplæring (artikkelsamling). Oslo: Utdanningsdirektoratet. Lastet ned 13.12.16 fra: http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no/Bestillingstorg/PDF/Kompetanse_for_tilpasset_opplaring.pdf

EVIDENS
Dyssegaard, C. B. & Larsen, M. S. (2013). Viden om inklusion. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Århus Universitet. København. Lastet ned 13.12.16 fra: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Viden_om/VidenInklusion.pdf 44 sider

Backmann, K. & Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Forskningsrapport nr. 62. Høgskolen i Volda/Møreforskning. (Kap 1, 2 og 4). Lastet ned 13.12.16 fra: http://www.udir.no/Upload/Forskning/5/Tilpasset_opplaring.pdf

Bliksvær, T., Fylling, I., Hustad, B-C. & Korneliussen, T. (2017). Læreres forståelser av årsaker til en høy forekomst av spesialundervisning. i; Tidsskrift for velferdsforskning, nr. 1/2017. s. 27-44. Lastet ned 01.12.17 fra: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2017/01/laereres_forstaaelser_av_aarsaker_til_en_hoey_forekomst_av_spes

Dale, E.L. (2004). Kultur for tilpasning og differensiering. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Lastet ned 13.12.16 fra: http://www.startsiden.no/sok/?q=erling+lars+dale+kultur+for+tilpasning+og+dffereniering&lr=lang_no

Jenssen, E.S. & Lillejord, S. (2009). Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. I; Acta Didactica Norge, vol. 3, nr 1, art. 13. Lastet ned 13.12.16 fra: http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5726/43006%20Jenssen%20paper_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lid, I.M. (2009) Hva kan man oppnå gjennom universell utforming? I; FORMakademisk, 2 (1). Lastet ned 13.12.16 fra: https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/1466/1/353137.pdf

Markussen, E. (2010). Spesialundervisning i videregående opplæring frå Reform 94 til Kunnskapsløftet i; Acta Didacta Norge, Vol. 4, nr. 1, Art. 16. Lastet ned 13.12.16 fra: https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/114

Morken, I. (2017). Minoriteter, mangfold og inkludering. i; Nilsen, S. (red.). Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget

Nilsen, S. (2017). Å møte mangfold og utvikle fellesskap. i; Nilsen, S. (red.). Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

Andre kilder
FNs barnekonvensjon
Salamanca-erklæringen