vår 2019

SYP-3103 Anestesisykepleiens funksjons- og ansvarsområde 2 - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Master i sykepleie, studieretning   anestesisykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet vinkles fokuset fra det generelle til det spesielle i anestesisykepleien og studentene skal utvikle sin faglige vurderingsevne. Studentene tilegner seg spesifikke og avanserte kunnskaper innen anestesisykepleie. Emnet omhandler på et spesifikt og avansert nivå følgende temaer:

 • Etiske vurderinger i anestesisykepleie
 • Fysiologi og patofysiologi
 • Farmakologi
 • Intensivmedisin og kirurgi
 • Aldersperspektivet; barn og den eldre pasient
 • Anestesiologi
 • Pasientsikkerhet
 • Anestesisykepleie som fag og yrkesutøvelse  

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Har inngående kunnskap om hvordan kroppens organer og organsystemer fungerer i de ulike alderstrinn, og hvordan patofysiologiske prosesser og sykdomstilstander utarter seg.
 • Har inngående kunnskaper om ulike anestesimidler og anestesimetoder, og vurdere sammenheng mellom sykdom/skade/kirurgi og valg av anestesimidler og - metode.
 • Har inngående kunnskap om ulike teorier og teknikker for smertebehandling.

 

 

Ferdigheter

 • Kan gjøre rede for og drøfte stress- og mestringsstrategier i ulike alderstrinn for å trygge pasient og pårørende.
 • Kan gjøre rede for og drøfte anerkjente metoder for å forebygge uheldige hendelser og styrke pasientsikkerheten.
 • Analyserer og drøfter etiske problemstillinger selvstendig samt bidrar aktivt i etiske diskusjoner.

Generell kompetanse

 • Anvender kunnskap om smerteteori for å forebygge og behandle postoperativ smerte.
 • Planlegger og gjennomfører undervisning fra eget fagfelt, samt gir og mottar konstruktiv tilbakemelding til/fra medstudenter og lærere.
 • Kan analysere relevante problemstillinger i tilknytning til ivaretakelse av den akutt og/eller kritisk syke eller døende pasients psykososiale behov

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, basisgrupper, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuelt eller i gruppe utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg, med gitt tema. Individuell skriftlig læringslogg innleveres Canvas etter gjennomføring.

Eksamen:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt tema. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen

Eksamensdato

Skriftlig individuell hjemmeeksamen utlevering 23.04.2019 innlevering 26.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan