vår 2019

FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Introduksjon til moderne analysemetoder/strukturoppklaring
  • MS (kromatografi-MS)
  • NMR 
 • Bioanalyser
  • ADME
  • TDM
  • Rettstoksikologiske analyser
  • Doping
  • Validering av bioanalytiske metoder
 • Moderne legemiddelutvikling: Hit-to-lead strategier
  • Ligand-basert design (farmakofor-modellering/QSAR)
  • Struktur-basert design

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Tolke enkle MS- og NMR-spektra
 • Drøfte resultat fra bioanalyser
 • Validere bioanalytiske metoder
 • Gjøre rede for avanserte legemiddelkjemiske prinsipper for utvikling av nye legemidler, med hovedfokus på strategier for optimalisering av farmakodynamiske egenskaper
 • Utføre bioanalyser basert på kromatografi-MS under veiledning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteraturen er på engelsk og på norsk.

Undervisning

Forelesninger: 35 timer

Seminarer: 10 timer

Laboratorieøvelser: 30 timer (obligatorisk)

Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent laboratoriekurs

Eksamen: Individuell muntlig eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Eksamensdato

Muntlig prø
ve 03.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum oppgis ved semesterstart.


Kontakt
Str-m-Morten-B-hmer-Face.jpg-Bredde-180px-

Strøm, Morten Bøhmer


Professor
Telefon: +4777644085 morten.strom@uit.no