vår 2019

KVI-1010 Epoke og stil - 10 stp

Sist endret: 06.06.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelograden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet omfatter en gjennomgang av sentrale kunsthistoriske epoker. Sentralt står de epokale begrepene, som antikk, middelalder, renessanse,1800-tallets og 1900-tallets -ismer, som forklares og eksemplifiseres med kanoniske verk. Stilbegrepet og kunstens kulturelle, historiske og estetiske kontekst vil også bli bli tatt opp.

Anbefalte forkunnskaper: God forståelse av engelsk; forståelse av svensk og dansk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale epoker, -ismer og andre kunstvitenskaplige kategorier innen billedkunst og arkitektur
 • kjennskap til sentrale (kanoniske) verk
 • forståelse av stil som begrep
 • grunnleggende kjennskap til ideologiske og normerende dimensjoner i kunsten
 • grunnleggende forståelse av vitenskapelig, skriftlig dokumentasjon, analyse og argumentasjon

Ferdigheter

Studenten kan:

 • grunnleggende attribuering og datering av kunstverk
 • skriftlig dokumentere, analysere og argumentere på en vitenskapelig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

1 e-prøve i slutten av semesteret, varighet: 3 dager.

Eksamen består av:

 • Mappeevaluering. Mappen består av 4 tekster som leveres til fastsatte frister gjennom semesteret. Hver tekst skal være på 4 sider, skrives over 1 uke og leveres samlet i slutten av semesteret for sluttvurdering.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Mappe med fire tekster som hver skrives over en uke innlevering 15.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 10 stp
KUNST-010 Deltidsstudium i kunsthistorie 6 stp
KUNST-121 Epoke og stil 7 stp

Pensum

 • Fred Kleiner, Gardner's Art Through the Ages: A Concise Global History, Wadsworth Publishing, 3. utgave 2012, 608 s.
 • Thiis-Evensen, Thomas, Europas arkitekturhistorie, Oslo 1995, i alt 174 sider.
 • Danbolt, Gunnar, Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. Oslo 2001, s. 153 - 307. I alt 154 sider.

Kompendium: 

 • Brekke, Nils Georg, Per Jonas Nordhagen, Siri Skjold Lexau, Norsk arkitekturhistorie, Frå steinalder og bronsealder til det 21. Hundreåret, Oslo 2003 eller senere utgaver. Kapittel 5: Stavkyrkjene, s. 91-123, kapittel 12: Modernismen får fotfeste, s. 332-369, i alt 69 s.Kontakt
Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no