vår 2019

KVI-1014 Visuell analyse - 10 stp

Sist endret: 13.06.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir grunnleggende innføring i kommunikasjon og analyse av bilder og visuelle uttrykk i ulike medier, som for eksempel maleri, arkitektur, fotografi, tegneserier, graffiti/street art, trivialkultur og reklame. Det vil bli lagt vekt på hvordan bilder har blitt lest og forstått opp gjennom historien, og hvordan historiske motiver, symboler og konvensjoner tas opp og brukes i moderne medier i samtida. Det gis innføring i de viktigste bildeteoriene, som ikonografi og semiotikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskap om terminologi og argumentasjon knyttet til bildekonvensjoner og -framstillinger (som rom, lys, farge, bevegelse)
  • grunnleggende kunnskap om motivhistorie/ikonografi
  • innføring i arkitekturterminologi og -analyse 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beskrive og analysere visuelle uttrykk
  • kjenne igjen de vanligste historiske, religiøse og litterære motiver i billedkunsten
  • beskrive og analysere arkitektur

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 2 muntlige presentasjoner av bilde- og arkitekturanalyse, varighet 15 min. per presentasjon.  

Eksamen består av:

  • Skoleeksamen (varighet 6 t.).  

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig skoleeksamen 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode 10 stp

Pensum

Bøker:

Hunstman, Penny, Thinking About Art: A Thematic Guide to Art History, Wiley. Blackwell 2015, 304 s.

O`Gorman, James F.: ABC of architecture, Philadelphia 1998, 107 s.

van Straten, Roelof: An Introduction to Iconography. Amsterdam 1994, s. 3-66, 64 s.

2 tekster tilgjengelig online:

Kjellman-Chapin, Monica, "The Politics of Kitsch", Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society, vol. 22, Issune 1, 2010, s. 27-41, 14 s. Tilgjengelig online: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08935690903411578 (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side..

Olaussen, Hege, "Snøkuler som samtidskunst", Kunst og kultur 4, 2009, s.230-9 (9.s.) Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/file/pdf/37818951/art06.pdf (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side..

Kompendium (kopisamling) med 3 tekster, som kan kjøpes på Akademika:

*Barthes, Roland, "Bildets retorikk" i I tegnets tid, Oslo 1994, s. 22-35, 13 s.

*Benjamin, Walter, ”Liten fotografihistorie” (1931), oversatt og gjengitt i Kunstverket i reproduksjonsalderen, Oslo: Gyldendal 1975, andre utgave 1991, s. 65-79

*Panofsky, Erwin. "Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art". Meaning in the Visual Arts, London 1993, s. 51-81. [1. utg. 1955, artikkelen oppr. publ. i Panofsky: Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. Oxford 1939], 31 s.

Pensum kan kjøpes på Akademika eller lånes på biblioteket.Kontakt
Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no