vår 2019

KVI-3211 Arktiske motiver - 10 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp.) i kunstvitenskap. Av de 90 stp. må 60 stp. være fra 1000-nivå og 30 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet vil ha et bredt perspektiv på kunst knyttet til nordområdene/Arktis. Empirien vil omfatte billedkunst fra 1600-tallet til i dag, samt fotografi og andre nyere medier. Gjennom nærstudier av verk og prosjekter rettes fokus mot nordområdenes betydning og rolle for spørsmål om sammenhenger mellom kunst, samfunn og Arktis. Spørsmål om en arktisk ikonografi og historiografi vil bli tatt opp. Det samme gjelder diskusjoner om kunstens roller knyttet til begreper som representasjon, narrativitet, performativitet, appropriasjon, minne/monument, kjønn, identitet, økologi og utstilling.  Nordområdene/Arktis som arena for aktuelle nasjonale og globale samfunnsmessige utfordringer vil også stå sentralt.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

god kunnskap om kunst knyttet til nordområdene/Arktis, fra 1600-tallet til i daggrunnleggense kunnskap om arktiske diskurser og urfolksspørsmålgrunnleggense forståelse av metoder, begrep og tolkninger knyttet til kunst og samfunn, visuell representasjon

Ferdigheter

god evne til skriftlig og muntlig argumentasjongjennomføre analytisk arbeid på et nivå som kreves ved et større vitenskapelig arbeidselvstendighet i egne refleksjoner om empiri og teori knyttet til tema

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er nettbasert. Alle læringsaktiviteter vil foregå i Canvas:

3 undervisningsbolker med nettforelesninger:Arktisk ikonografiArktis på museumArktis i samtidskunst6 nettmøter: faglærer legger ut innledning/ kort presentasjon av tema i Fronter i forkant av nettmøtet. Hvert møte fokuserer på et utvalgt verk eller tema, med tilhørende utdrag fra relevant pensum. Studenten skal forberede seg ved å lese pensumtekst og formulere en kommentar (omfang: min.100-maks. 300 ord), som legges i Forum i forkant. Kommentarene brukes som utgangspunkt for eksamensbesvarelser, i form av mappetekster. Det forutsettes aktiv deltagelse på møtene.Work-shop: faglærere og studenter samarbeider om verk-analyser, teoretiske og faglige diskusjoner gjennom semesteret. I løpet av semesteret skal studentene jobbe med mappetekstene, pensumtekster og utvalgt empiri.

Kvalitetssikring: Emnet sluttevalueres

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Aktiv deltagelse på minimum 4 nettmøter:

4 kommentarer á 100-300 ord, presentert i Forum før møtenemuntlig deltagelse

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av: Tre mappetekster á 4 sider/totalt 12 sider (utarbeidet med utgangspunkt i kommentarer til nettmøtene)  

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Mappeevaluering: 3 mappetekster á
4 sider innlevering 21.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

* - digitalt kompendium tilgjengelig i Canvas

Bolk 1 Arktisk ikonografi:

Donald, Diana http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/diana-donald-the-arctic-fantasies-of-edwin-landseer-and-briton-riviere-polar-bears-r1136829‘The Arctic Fantasies of Edwin Landseer and Briton Riviere: Polar Bears, Wilderness and Notions of the Sublime’, i Nigel Llewellyn and Christine Riding (eds.), The Art of the Sublime, Tate Research Publication, januar 2013. 12 s.

Fara, Patricia, http://www.jstor.org/stable/4289466?seq=1#page_scan_tab_contentsNorthern Possession: Laying Claim to the Aurora Borealis i History Workshop Journal No. 42, 1996. 22 s.

Frank, Susi K., http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/nordlit/article/view/3422Mythos of the North Pole: The Top of the World i Nordlit 35, 2015. 10 s.

Hinrichs, Nina, http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/nordlit/article/view/1194Das Eismeerhttp://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/nordlit/article/view/1194 – Caspar David Friedrich and the North i Nordlit 23, 2008. 30 s. 

Moore, Andrew. “https://www.jstor.org/stable/41614838?read-now=1&refreqid=excelsior:e3719b72a30ce80c3219d9eee5cef28b&seq=1#page_scan_tab_contentsSir Edwin Landseer's ‘Man Proposes, God Disposes’: And the Fate of Franklin.” The British Art Journal, vol. 9, no. 3, 2009, s. 32–37. JSTOR, 6 s.  

Høvik, Ingeborg. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08003831.2016.1238175“Reproducing the Indigenous: John Møller’s Studio Portraits in Context”, Acta Borealia. 33:2, 2016, s. 166-188. 23 s.  

*Høvik, Ingeborg. “Girlhood in the Arctic: Text-image Relations in R.M. Ballantyne’s Canadian Adventures”, i Heidi Hansson, Maria L. Leavenworth, Anka Ryall (red.), Antologi om arktisk barnelitteratur, Routledge: 2019. 13 s.

*Matilsky, Barbara C., “François-Auguste Biard: Artist-Naturalist-Explorer” i Gazette des Beaux-Artes, februar 1985. 15 s.

Mitchell, Timothy, http://www.jstor.org/stable/3108988?seq=1#page_scan_tab_contentsFrederic Church's "The Icebergs": Erratic Boulders and Time's Slow Changes i Smithsonian Studies in American Art vol. 3, No. 4, 1989. 23 s.

Pettersson, Lennart, http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/nordlit/article/view/1317Some aspects on the Pictures of the North i Nordlit 23, 2008. 22 s.

* Serck.Hanssen, Caroline, “Nordlysmotiver i kunsten”, i Nordlyset Tromsø , Tromsø museum, Universitetsmuseet, 2004, s.40-46. 6 s.

* Aaserud, Anne, ”François Auguste Biard : en fransk hoffmalers reise til Nordkalotten” i Voyage pittoresque, Nordnorsk kunstmuseum, 2005, s. 29-47. 18 s.

Bolk 2 Arktis på museum:

Houltz, Anders, https://ebookcentral.proquest.com/lib/tromsoub-ebooks/reader.action?docID=1336211&ppg=246”Displaying the Polar Nation: Nordic Museum Exhibits and Polar Ambition”, s. 293-327 i Sverker Sörlin, The Nordic Experience : Science, Geopolitics and Culture in the Polar Region, Taylor and Francis, 2013. 34 s.

*Clifford, James, ”On Collecting art And Culture”, s. 215-251, i James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, Cambridge: Harvard University Press, 1988. 36 s.

Svensson, Tom G., http://www.nb.no/nbsok/nb/96d8b60703b5cbe9335f3eb09e36b104?index=1#0Folk i arktis og sub-arktis, Oslo: Universitetets etnografiske museum, 1997. 60 s.

*Aarekol, Lena, ”Heroic Stories or Indigenous Perspectives? Polar Expedition Photographs in Norwegian Museum Exhibitions”, s. 149–162, i Elizabeth Edwards og Sigrid Lien (red.), Uncertain Images: Museums and the Work of Photographs, Ashgate 2014. 13 s.

Bolk 3 Arktis i samtidskunsten: 

Banerjee, Subhankar, http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=0&sid=b8786e3f-da03-4192-a62b-904732bd6ae7@sessionmgr101&bquery=JN "Third Text" AND DT 20130101&bdata=JmRiPWFwaCZ0eXBlPTEmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl”Ought We Not to Establish ‘Access to Food’ As a Species Right?”, Third Text 120, vol. 27, issue 1 (January 2013): 33-43 DOI: 10.1080/09528822.2013.752198. 11 s.

Bloom, Lisa E., https://muse.jhu.edu/article/425391/pdf’Arctic Spaces: Politics and Aesthetics in https://muse.jhu.edu/article/425391/pdfTruehttps://muse.jhu.edu/article/425391/pdf https://muse.jhu.edu/article/425391/pdfNorthhttps://muse.jhu.edu/article/425391/pdf and https://muse.jhu.edu/article/425391/pdfGender on Icehttps://muse.jhu.edu/article/425391/pdf, Journal of Contemporary African Art, Number 26, Spring 2010: 30-37. 8 s.

Edwards, Elizabeth, http://www.tandfonline.com/toc/csid20/1/2?nav=tocList“Jorma Puranen – Imaginary Homecoming”, Social Identities, 13504630, Vol. 1, Issue 2, August 1995: 317 DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13504630.1995.9959439http://dx.doi.org/10.1080/13504630.1995.9959439. 1 s.

Eglinger, Hanna, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08003831.2016.1238174‘Nomadic, ecstatic, magic: Arctic primitivism in Scandinavia around 1900’, Acta Borealia, Vol. 33, Issue 2, 2016: 189-214 DOI: 10.1080/08003831.2016.1238174. 26 s.

Emmelheinz, Irmgard, http://www.oapen.org/search?identifier=560010‘Images Do Not Show: The Desire to See in the Anthropocene’, Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, edited by Heather Davis and Etienne Turpin, London: Open Humanities Press, 2015: 131-142 12 s.

Hansen, Christine, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09528822.2011.560640‘Photographing the Barents Region’, Third Text, Vol. 25, Issue 2, 2011: 233-237 DOI: 10.1080/09528822.2011.560640. 5 s.

Jonsson, Stefan, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13645145.2016.1212502“Where humanism finds its ends: lessons from Pia Arke and Katarina Pirak Sikku on the difficulty of narrating the Arctic”, Studies in Travel Writing, Volume 20, Issue 3, 2016: 226-236 DOI: 10.1080/13645145.2016.1212502. 11 s.

Möller, Frank, http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:506993/FULLTEXT01.pdf‘“Wild Weirdness?” “Gross Humbugs!” Memory-Images of the North and Finnish Photography’, Journal of Northern Studies, Vol. 5, No. 2, 2011: 29-50 (22 sider).

Peck, Robert M., http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21533369.2012.730811“The art of the Arctic: British painting in the Far North”, Journal for Maritime Research, Vol. 14, Issue 2, 2012: 67-93 DOI: http://dx.doi.org/10.1080/21533369.2012.730811http://dx.doi.org/10.1080/21533369.2012.730811. 27 s.

Robbin, Libby, Dag Avango, Luke Keogh, Nina Möllers, Bernd Scherer og Helmuth Trischler, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2053019614550533”Three galleries of the Anthropocene”, The Anthropocene Review, Vol. 1, Issue 3, 2014: 207-224 DOI: 10.1177/2053019614550533. 18 s.

Thisted, Kirsten, http://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/issue/view/206/showToc”De-Framing the Indigenous Body: Ethnography, Landscape and Cultural Belonging in the Art of Pia Arke”, Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur, vol.16, nr. 1, mai 2012: 279-298 (22 sider). DOI: http://dx.doi.org/10.7557/13.2318http://dx.doi.org/10.7557/13.2318

Sloterdijk, Peter, http://www.oapen.org/search?identifier=560010‘The Anthropocene: A Process-State at the Edge of Geohistory?’ p.327-340. Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, edited by Heather Davis and Etienne Turpin, London: Open Humanities Press, 2015: 327-340. 14 s.

Sze, Julie, ‘http://www.jstor.org/stable/10.5250/resilience.2.2.010?seq=1#page_scan_tab_contentsEnvironmental Justice Anthropocene Narratives: Sweet Art, Recognition, and Representation’, Resilience: A Journal of the Environmental Humanities, Vol. 2, No. 2 (Sep. 25, 2015), upaginert. 16 s.

Undervisning Vår 2019
Semesteroppgave 21.05

Nettmøter Nettmøter 21.01., 04.02., 18.02., 18.03., 15.04. og 06.05.

uni.lekt. Hege Olaussen


Kontakt
Ansatte--Hege-Olaussen

Hege Olaussen


Universitetslektor kunstvitenskap
Telefon: +4777645245 hege.olaussen@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no