Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

KVI-3211 Arktiske motiver - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp.) i kunstvitenskap. Av de 90 stp. må 60 stp. være fra 1000-nivå og 30 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet vil ha et bredt perspektiv på kunst knyttet til nordområdene/Arktis. Empirien vil omfatte billedkunst fra 1600-tallet til i dag, samt fotografi og andre nyere medier. Gjennom nærstudier av verk og prosjekter rettes fokus mot nordområdenes betydning og rolle for spørsmål om sammenhenger mellom kunst, samfunn og Arktis. Spørsmål om en arktisk ikonografi og historiografi vil bli tatt opp. Det samme gjelder diskusjoner om kunstens roller knyttet til begreper som representasjon, narrativitet, performativitet, appropriasjon, minne/monument, kjønn, identitet, økologi og utstilling.  Nordområdene/Arktis som arena for aktuelle nasjonale og globale samfunnsmessige utfordringer vil også stå sentralt.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

 • god kunnskap om kunst knyttet til nordområdene/Arktis, fra 1600-tallet til i dag
 • grunnleggense kunnskap om arktiske diskurser og urfolksspørsmål
 • grunnleggense forståelse av metoder, begrep og tolkninger knyttet til kunst og samfunn, visuell representasjon

Ferdigheter

 • god evne til skriftlig og muntlig argumentasjon
 • gjennomføre analytisk arbeid på et nivå som kreves ved et større vitenskapelig arbeid
 • selvstendighet i egne refleksjoner om empiri og teori knyttet til tema

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er nettbasert. Alle læringsaktiviteter vil foregå i Canvas:

 • 3 undervisningsbolker med nettforelesninger:
  • Arktisk ikonografi
  • Arktis på museum
  • Arktis i samtidskunst
 • 6 nettmøter: faglærer legger ut innledning/ kort presentasjon av tema i Fronter i forkant av nettmøtet. Hvert møte fokuserer på et utvalgt verk eller tema, med tilhørende utdrag fra relevant pensum. Studenten skal forberede seg ved å lese pensumtekst og formulere en kommentar (omfang: min.100-maks. 300 ord), som legges i Forum i forkant. Kommentarene brukes som utgangspunkt for eksamensbesvarelser, i form av mappetekster. Det forutsettes aktiv deltagelse på møtene.
 • Work-shop: faglærere og studenter samarbeider om verk-analyser, teoretiske og faglige diskusjoner gjennom semesteret. I løpet av semesteret skal studentene jobbe med mappetekstene, pensumtekster og utvalgt empiri.

Kvalitetssikring: Emnet sluttevalueres

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Aktiv deltagelse på minimum 4 nettmøter:

 • 4 kommentarer á 100-300 ord, presentert i Forum før møtene
 • muntlig deltagelse

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av: Tre mappetekster á 4 sider/totalt 12 sider (utarbeidet med utgangspunkt i kommentarer til nettmøtene)  

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Mappeevaluering: 3 mappetekster á
4 sider innlevering 21.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Ansatte--Hege-Olaussen

Hege Olaussen


Universitetslektor kunstvitenskap
Telefon: +4777645245 hege.olaussen@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no