vår 2019

SOS-1003 Medisin og samfunn - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne innen bachelorstudiet i sosiologi, men kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer. Passer for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i sosiologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet tar opp forholdet mellom helse, sykdom og samfunn. Hensikten med kurset er å vise at sykdom og helse må sees i sammenheng med det samfunnet de er en del av. Det vil bli lagt vekt på å forstå og å analysere medisinens rolle i dagens samfunn, og det vil spesielt bli fokusert på de utfordringer medisinen står overfor. Temaer som forebyggende medisin, risiko, kjønn og ulikhet vil være sentrale.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • oversikt over samfunnsvitenskapelige teorier og forskning om forholdet mellom medisin og samfunn

Ferdigheter:

Studenten kan: 

  • redegjøre for samfunnsvitenskapelige teorier knyttet til forholdet mellom medisin og samfunn og anvende disse i drøftingen av empirisk kunnskap på dette feltet

Kompetanse:

  • kunne formidle sosiologisk kunnskap om forholdet mellom medisin og samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av omtrent 8 dobbeltimer med forelesninger og omtrent 8 dobbeltimer med seminar. Gjennom seminarundervisning får studentene trening i å legge frem faglig innhold både muntlig og skriftlig.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En skriftlig innlevering på 800-1200 ord.

Eksamen består av:

En ukes (7 dager) hjemmeeksamen på 4000 ord (ca. 10 sider) med gitt oppgavetekst.

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 05.04.2019 innlevering 12.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Tekster merket med * finnes i kompendium

*Anderssen, J. 2008: Mannen som motstridende pasient. I: A. Tjora (red.): Den moderne pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 173-193

Dahl, E., Bergsli, H. og van der Wel, K.A. 2014: Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt. Sammendragsrapport, Høgskolen i Oslo og Akershus 46 sider

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjViOzh4czKAhUG8XIKHbTQDSQQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hioa.no%2Fcontent%2Fdownload%2F58053%2F912422%2Ffile%2FSammendragsrapport%2520av%2520Sosial%2520ulikhet%2520i%2520helse%2520%2520En%2520norsk%2520kunnskapsoversikt%2520(2).pdf&usg=AFQjCNGmTD9En7qGl_WNic-JDPWJn-xlxQ&sig2=HOBVeMrwXSrvrV62SR13og&bvm=bv.112766941,d.bGQ

Grønning, I. 2014: Fedmefortellinger: Om vektnedgang og biografisk opprykk. Sosiologisk tidsskrift 22 (3): 227-248. https://www.idunn.no/file/pdf/66715494/fedmefortellinger_om_vektnedgang_og_biografiske_opprykk.pdf

*Helman, C.G. 2007: Culture, Health and Illness. London: Arnold, kap 4 og 5 75 sider

Isaksen, J. V. og Tjora, A. 2016: Pressens biologisering av ADHD. Sosiologisk tidsskrift 4 (24): 281-302.

https://www.idunn.no/st/2016/04/pressens_biologisering_av_adhd

Lian; O. og Bondevik, H. 2013: Diagnosens sosiologi: Medisinske forståelser av utmattede kvinner – før og nå. Sosiologisk tidsskrift 21 (4): 329-352

https://www.idunn.no/file/pdf/63336195/diagnosenes_sosiologi_medisinske_forstaaelser_av_utmattede_.pdf

Lupton, D. 2013: Risk. London: Routledge, 266 sider (2. edition)

*Rosenhan, D.L. 1984: Om Being Sane in Insane Places I: P. Watzlawick (ed): The Invented Reality. New York: W.W: Norton: 117-144

Tjora, A. (red). 2012: Helsesosiologi. Analyser av helse, sykdom og behandling. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 20 og 25. Oslo: Gyldendal

*Zola, I.K. 1975: Medicine as an institution of social control. I: C.Cox og A.Mead: A Sociology of Medical Practice. London: Collier-MacMillan: 170-185

 

Til sammen ca 740 siderKontakt
Jorid S Anderssen, ISV

Anderssen, Jorid S


Førsteamanuensis, sosiologi
Telefon: +4777646218 jorid.anderssen@uit.no

HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg

Lena Cecilie Bogstrand


Rådgiver
Telefon: +4777645269 lena.bogstrand@uit.no