Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SPL-1002 Samfunnsgeografi, en innføring - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsgeografi. Det handler om hvordan relasjonene mellom mennesker og deres romlige omgivelser utformes og forstås. Emnet vil ta for seg nyere geografiske tenkemåter og analyser. Sentrale begreper som sted, rom og skala blir presentert og brukt for å belyse sammenhenger mellom rom og samfunn på mange nivåer. Emnet tar opp kulturelle prosessers betydning for menneskers identitetsdannelse og livsformer i globale og lokale sammenhenger.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • en grunnleggende kunnskap om og forståelse av sentrale begreper i samfunnsgeografi.

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • reflektere faglig omkring sentrale begreper i samfunnsgeografi og anvende disse kritisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Undervisning

10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.Det tilbys kun undervisning i vårsemesteret. Undervisningen legges vanligvis til første del av vårsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk deltakelse på 75% av oppsatte forelesninger og seminar.
  • Skriftlig framlegg på seminar, omfang: 2-5 siders notat.

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

6 timers skoleeksamen med oppgitte oppgaver.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.  

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 12.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPL-1002 Samfunnsgeografi 10 stp
SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Pensum

Det er en hovedbok (Valentine) samt endel artikler og materiale mm som vil deles på forelesninger/ seminar og noe legges ut som pf filer etter hvert.

Hovedbok:

Valentine, Gill 2001: Social Geographies: Space and Society Harlow: Pearson Education, ca 350s

Artikler /bokkapitler hentes fra UB (/ legges ut som pdf filer (K)

Castree, N. 2003. "Place: Connections and Boundaries in an Interdependent World". I Holloway, S.L., Rice, S.P. & Valentine, G. eds. Key Concepts in Geography. Sage. Kap. 9 (s. 165-185). 20s (K)

Dorling, Danny. 2015: Income inequality in the UK: Comparisons with five large Western European countries and the USA. Applied Geography 61: 24-34

• http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622815000351

Friberg, T. kap 9: Vardagens organisation, pp. 245-273 (28s) (K)

Holloway and Hubbard 2001 (kap 2): "Everyday places, ordinary lives" pp.15-37.(K)

Jones, Owain (2008). Of trees and trails: place in a globalised world. I Clark, Massey and Sarre (eds): Material Geographies. A World in the Making. Open University. Kap.5, s-213-256 (K)

Knox, Paul & Sallie Marston 2000."Geography Matters" Ch 1, i Places and Regions in Global Contexts: Human Geography, Upper Saddle River: Prentice Hall 17s (K)

Lenntorp, Bo (2010) Timegeography: A Brief Presentation, i Ymer s. 311-323

Molina, Irene 2000. "Den delade staden", i Sune Berger (red) Det nya samhällets geografi Uppsala Publishing House 19s

Rose, Gillian 2012. Visual Geography. Utvalgte deler.

Silvey, Rachel. 2012. Gender, Difference, and Contestation: Economic Geography through the Lens of Transnational Migration. I The Wiley-Blackwell Companion to Economic Geography. S.420-430

• http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118384497.ch26/pdf

Stokke, Kristian ,1999. "Geopolitikk", i Stokke: Politisk geografi. Oslo: Tano Aschehoug. s 35-54. 19s (K)

Taylor, Peter J. 1994, "The state as container: territoriality in the modern world system" i Progress in Human Geography Vol 18, 2 s. 151-162. 11s

• http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/030913259401800202

Telste, Kari 2002. "Karl Johans gate anno 1900. Kjønn, rom og moralske grenser" i Tidsskrift for samfunnsforskning vol 43 19 s

• https://www.idunn.no/tfs/2002/03/karl_johans_gate_anno_19

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dette-er-norge-2016

*Det vil i tillegg komme en del henvisninger og nyere artikler som blir delt ut på forelesningeneKontakt

Cabrera, Astrid Maria


Stipendiat
Telefon: +4777644360 astrid.m.cabrera@uit.no

HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg

Lena Cecilie Bogstrand


Rådgiver
Telefon: +4777645269 lena.bogstrand@uit.no