vår 2019

SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Samhandling mellom mennesker er alltid kulturelt betinget, og det som finner sted lokalt skjer under innflytelse fra mer omfattende prosesser. I dette emnet gis det trening i å anvende begreper og metoder fra antropologisk samhandlingsanalyse. Undervisningen er samlet om tre hovedtema:

1. Grunnleggende begreper

2. Lokale samfunn innenfor større sammenhenger

3. Hvordan studerer vi kultur?

Begreper som status, rolle, identitet og situasjon er sentrale begreper i studiet. I undervisningen brukes eksempler hentet fra virksomhet og aktiviteter som viser lokal og kulturell variasjon når det gjelder den betydning kjønn, alder, klasse og andre former for rang og tilhørighet får. Hensikten er også å illustrere noen av de utfordringer slik kulturell variasjon stiller planleggere overfor.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskap om og forståelse av sentrale begreper med hensyn til kulturforståelse og lokale prosesser.

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • reflektere faglig omkring sentrale begreper i studiet av kultur og lokale prosesser og anvende disse kritisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Forelesninger og seminar: 10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.

Minifeltarbeid

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 2-3 siders rapport fra minifeltarbeid med framlegg på seminar.
  • Framlegg av artikkel som diskusjonsgrunnlag for medstudenter og lærer.
  • Obligatorisk deltakelse på 75% av oppsatte forelesninger og seminar.

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent / ikke godkjent.

 

Eksamen består av:

 

En ukes hjemmeeksamen på ca. 10 sider (4000 ord).

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 29.03.2019 innlevering 05.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPL-1003 Lokale prosesser og kulturforståelse 10 stp
SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Pensum

MONOGRAFIER

Fangen, Katrine 2008: Identitet og praksis: etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere i Norge. Gyldendal Akademisk, 188 s. ISBN 978-82-05-38156-8

Rossvær, Viggo 1998 Ruinlandskap og modernitet: hverdagsbilder og randsoneerfaringer fra et nord-norsk fiskevær Oslo, 182 s. Spartacus, ISBN 82-430-0121-2 (kommer i nytt opplag).

Artikkelsamling/kompendium

Altern, Inger 1996: "Samtaler i og om lokalsamfunn" i Altern I. Lokalsamfunn og lokalsamfunnsforskning i endring. Tromsø, Stensilserie A nr. 83, UiTø (12 s.)

Barth, Fredrik 1994: «Nye og evige temaer i studiet av etnisitet» i Fredrik Barth: Manifestasjon og prosess, Oslo: Universitetsforlaget, s.174-192, (19 s.), ISBN: 8200024954

Cohen, Anthony 1984: «Introduction», i The Symbolic Construction of Community. Tavistock, Key Ideas Series, s.11-38, (28 s.), ISBN: 0853129339

Døving, Runar 2001. "Kaffe - enklere enn vann. En analyse av ytelse i Torsvik". Norsk Antropologisk Tidsskrift, vol 12 no 4. (23 s.)

Eriksen, Thomas Hylland 1993: Små steder ¿ store spørsmål. Oslo:

Kapittel 3 "Den sosiale person", s.45-60, kapittel 5 "Individ og samfunn", s.77-95, kapittel 18 "Det lokale og det globale", s.345-360, (tilsammen 51 s.) ; Universitetsforlaget, ISBN: 8200216349.

Eriksen, Thomas Hylland og Sørheim, Torunn Arntsen 1994: "Kulturkontakt og etnisitet". Kap 3 i Kulturforskjeller i praksis. Oslo, Universitetsforlaget. (17s.), ISBN: 8241702396

Engebrigtsen, Ada I. "Kraftfelt mellom barken og veden feltarbeid som intervensjon" I NAT vol. 13 Nr. 4 s. 235-245 (11 s. )

Førde, Anniken 2009 Creating "The Land of the Big Fish" A study of Rural Tourism Innovation i T. Nyseth & A. Viken Place Reinvention Northern Perspectives Surrey: Ashgate (11. s.),ISBN: 9780754674757

Gerrard, Siri 2007 "Den nødvendige tverrfagligheten - diskurser om hushold om modernitet" i Nyset, T. et al. I disiplinenes grenseland Tverrfaglighet i teori og praksis s. 246-257 (11 s.), ISBN: 9788245006407

Gullestad, M. 1989 Hverdagsliv og kultur, diskusjon av begreper i Kultur og hverdagsliv; Oslo: Det blå bibliotek s. 17- 48 (21 s), ISBN: 8200027821

Giddens, Anthony 1997: Modernitetens konsekvenser, andre del. Oslo, Pax. (15 s), ISBN: 9788253019203

Kramvig, Britt & Anne Britt Flemmen 2010 Mangfold, Likhet og likestilling i Sápmi i Berg, A. J., A. B. Flemmen & B. Gulliksen Norske likestillinger. Om kjønn og etnisitet. Trondheim: Tapir forlag. (30 s.), ISSN: 08027285

Lien, Marianne 2009 "Røtter, brudd og tilhørighet Om landskapsintervensjon og stedsidentitet på Tasmania" i Norsk Antropologisk Tidsskrift vol. 20 Nr. 1 s. 16-27 (11 s.)

Paulgaard, Gry 2007 "Ungdom og kjønn i endring? Ungdom, humor og maskulinitet på 71 grader nord" i M.A. Haugan Maskuliniteter i Nord UiTø: Kvinnforsk (15 s.)

Thuen, Trond 1997: "To perspektiver på studiet av lokale samfunn" i Erik Fossåskaret, Otto Laurits Fuglestad og Tor Halfdan Aase (red.): Metodisk Feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo, Universitetsforlaget. (30 s.), ISBN: 9788200229148

Vestel, Viggo 2003: "Et fellesskap i gråsonen" I Hodne, Bjarne og Randi Sæboe (red.): Kulturforskning, Oslo: Universitetsforlaget s. 126 - 140 (15 s.), ISBN: 8215003966

Katrine Fangen 2014 (andre opplag): "Deltakende observasjon". I K. Fangen og A-M Sellerberg (Red): Mange Ulike Metoder. Gyldendal Akademisk s. 37-55 (18 s.), ISBN: 978-82-05-41391-7

Lastes ned fra nettet via biblioteket eller vedlegg

Vestel, Viggo 2001. «Ungdomskulturer, stil og «partydop». Suicidologi, Årgang 6, Nr. 3, s 17-20. (4 s.)

Rye, Johan Fredrik. 2016. «Transnasjonale hverdagsliv: Østeuropeisk innvandrerungdom i distrikts-Norge». I Tidsskrift for Ungdomsforskning, Årgang 16, No 1. s. 3-39 (36 s.)

 

Pensum: til sammen 724 sider

 

 Kontakt
sundsvold-bente-2006.jpg

Bente Sundsvold


Førstelektor
Telefon: +4777646273
Mobil: 93000430 bente.sundsvold@uit.no

HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg

Lena Cecilie Bogstrand


Rådgiver
Telefon: +4777645269 lena.bogstrand@uit.no