vår 2019

SPL-3900 Masteroppgave - 60 stp

Sist endret: 30.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en prosess som starter med utforming av problemstilling og utarbeiding av prosjektnotat. Videre gis det innføring i kvalitative metoder og studentene gjennomfører datainnsamling. Arbeidet med oppgaven gir trening i samfunnsvitenskaplig analyse. Tema for oppgaven er selvvalgt, men skal normalt reflektere fagets ambisjoner om å utdype sammenhengen mellom samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • grundig tverrfaglig forståelse av forholdet mellom formelle og uformelle prosesser i samfunnet gjennom analyse av egeninnsamlet datamateriale
 • egenerfart kunnskap om forskningsprosessen fra problemformulering til sluttprodukt i form av masteroppgave.  

Ferdigheter

Studenten kan:

 • evne til prosjektutforming.
 • evne til operasjonalisering av problemstillinger og gjennomføring av datainnsamling
 • evne til tverrfaglig, kritisk analyse
 • evne til skriftlig framstilling av datamateriale og analyse
 • evne til muntlig formidling faglige perspektiver og analyser.

Kompetanse

 • plan- og utredningskompetanse: kunne innhente nødvendig informasjon for å løse problemstillinger eller utrede saksfelt
 • prosjektstyring: kunne lede komplekse arbeidsoppgaver, koordinere ulike interesser og fagfelt samt bidra til demokratisk deltagelse
 • formidlingskompetanse: kunne formidle faglige perspektiver og forskningsbasert kunnskap
 • forskningskompetanse: kunne håndtere ulike samfunnsvitenskaplige perspektiver og videreutvikle forskningskompetanse på PhD-nivå.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Det finnes valgemner der det undervises på engelsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Første semester gis det veiledningsseminar i prosjektutforming. Andre semester skal man fullføre datainnsamling (mai/juni). Tredje semester gis det veiledningsseminar i analyse. Fjerde semester er viet ferdigstilling av masteroppgaven, i hovedsak med individuell veiledning. Studentene får også tilbud om å delta i et skriveverksted.

 

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav første semester: To framlegg på veiledningsseminar: 1. Idè til prosjekt for masteroppgave (1 side) 2. Utkast til prosjektnotat (5-10 sider). 3. Innlevering av ferdigstilt prosjektnotat, skal godkjennes av faglærer. Arbeidskrav andre semester: 4.Datainnsamling/feltarbeid (mai/juni) Arbeidskrav tredje semester: 5. Framlegg av analysenotat på veiledningsseminar. 6. Innlevering av ferdigstilt analysenotat.

 

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider (32 000 - 40 000 ord) og leveres senest 15.mai i vårsemesteret og 15.november i høstsemesteret. Eksamen består av 3 deler:

 • masteroppgaven
 • prøveforelesning på 30min over oppgitt emne knyttet til oppgavens tema
 • muntlig eksamen hvor masteroppgaven og prøveforelesningen blir diskutert

Oppgaven, prøveforelesningen og muntlig eksamen vurderes samlet, der masteroppgaven teller mest. For å kunne gjennomføre eksamen forutsettes det godkjente arbeidskrav.  

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22).  

Studiepoengreduksjon

SPL-6900 Masteroppgave Stedsutvikling 5 stp


Kontakt
Anniken Førde

Førde, Anniken


Førsteamanuensis, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Telefon: +4777645464 anniken.forde@uit.no

HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg

Lena Cecilie Bogstrand


Rådgiver
Telefon: +4777645269 lena.bogstrand@uit.no