Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

IHP1605 Bacheloroppgave Elektronikk - 20 stp

Sist endret: 10.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav

100 studiepoeng fra 1. og 2. klasse innen samme studieprogram må være bestått innen 1. oktober 2018 eller 130 studiepoeng innen samme studieprogram må være bestått innen 5. januar 2019. Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering. Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold.

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg: 

Kunnskap

 • Kandidaten har ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde.
 • Kandidaten har teoretiske kunnskaper om prosjektstyring.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan formulere konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte
 • Kandidaten kan identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen.
 • Kandidaten kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.
 • Kandidaten dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.
 • Kandidaten har evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.
 • Kandidaten er bevisst om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.
 • Kandidaten har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer pr uke som utgjør totalt 600 timer. 

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.

Eksamen

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren fastsettes ut fra en samlet vurdering av hele prosjektgjennomføringen.

Karakterskala A - F.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Bacheloroppgave innlevering 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Harald Westhagen m/fl: Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse

Erling S. Andersen: Prosjektarbeid - en veiledning for studenter

Hovedoppgave Bachelor Elektro, Retningslinjer og rammer