Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

ITE1844 Anvendt elektronikk - 10 stp

Sist endret: 10.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1.desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag

Anbefalte forkunnskaper: ITE1885 Analog og Digital Elektronikk, ITE1835 Elektrisitetslære 

Innhold

Teoridel:

 • Frekvensrespons for forsterker kretser
 • Aktive og passive komponenter som brukes i konstruksjon av kretser
 • Tyristorer; Shockley dioden, SCR, Diac, Triac, SCS, UJT, PUT
 • Operasjonsforsterker og enkelte operasjonsforsterker kretser
 • Aktive filter
 • Oscillatorer; 555 timer
 • Spenningsregulatorer

Konstruksjonsdel:

 • EMC electromagnetic compatibility.
 • Skjemategning, simulering og kretskortutlegg i OrCAD.
 • Lodding av komponenter og kretskortproduksjon.

Anbefalte forkunnskaper

ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1885 Analog og digital elektronikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Beskrive hvordan forsterkerkretser påvirkes av frekvensen
 • Beskrive strukturen og virkemåten til ulike typer tyristorer
 • Bruksområdet og virkemåte til operasjonsforsterkerkretser
 • Beskrive ulike typer filter
 • Virkemåten til oscillatorer
 • Beskrive konseptet bak en spenningsregulator

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Analysere frekvensresponsen til forsterkere ved lave og høye frekvenser
 • Designe og analysere operasjonsforsterkere med negativ feedback
 • Designe og analysere operasjonsforsterkerkretser som komparatorer, summere, integratorer og derivatorer
 • Designe og analysere aktive lavpass, høypass og båndpass filtre
 • Designe og analysere ulike typer oscillatorkretser
 • Analysere virkemåten til lineære spenningsregulatorer
 • Skjemategning av kretser
 • Designe og simulere ulike elektroniske kretser
 • Produsere kretskort

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Samarbeide rundt løsning av en praktisk prosjektoppgave
 • Planlegge og gjennomføre laboppgaver og en prosjektoppgave
 • Utarbeide klare og tydelige rapporter
 • Norske og engelske faguttrykk for komponenter og kretser som gjennomgåes I emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, obligatoriske innleveringer og obligatorisk laboratoriearbeid. Studentene skal også arbeide i grupper med en obligatorisk prosjektoppgave.

Eksamen

Arbeidskrav

Teoridel:

 • 3 av 4 innleveringer må være godkjent
 • 4 av 4 lab-oppgaver må være godkjent

Konstruksjonsdel:

Oppgave i kretskortfremstilling ved hjelp av fresemaskin, samt lodding av hullmonterte og overflatemonterte kretskomponenter skal være godkjent.

Eksamen og vurdering

I teoridelen jobber studentene med 3 regneoppgaver og 1 fordypningsoppgave, som de leverer inn utkast av i løpet av våren. Disse oppgavene representerer de obligatoriske innleveringene under arbeidskrav. Studentene får tilbakemeldinger på utkastene og jobber videre med disse. Ved slutten av semestret leverer studentene inn fordypningsoppgaven, samt at de velger to av regneoppgavene som legges ved fordypningsoppgaven, dette karaktersettes. I tillegg inngår også et karaktersatt prosjektarbeid, med rapport.

I konstruksjonsdelen jobber studentene med 4 obligatoriske oppgaver i løpet av våren, som karaktersettes.

Eksamen og vurderingsform er dermed mappevurdering der en samlet oppgave (2 regneoppgaver og 1 fordypningsoppgave) og et prosjekt fra teoridelen, og fire obligatoriske oppgaver fra konstruksjonsdelen karaktersettes etter karakterskala A-F og teller med i den totale evalueringen i emnet.  

Alle elementene i mappen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Det gis en felles karakter for hele emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.

Eksamensdato

Mappe innlevering 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Teoridel:

Electronic Devices, 9th ed, Thomas L. Floyd, ISBN: 0-13-61558-2

Konstruksjonsdel:

Kompendier i OrCAD design, forelesningsnotater og beskrivelser  

Støttelitteratur

Agnar Grødal: Elektromagnetisk kompatibilitet for konstruktører, Tapir, ISBN 82-519-1271-5.

S.J. Sangwine: Electronic Components and Technology, Ghapman & Hall, ISBN 0-412-55700-2

Frank Holm: Elektrofagtegning, Universitetsforlaget, ISBN 82-00-26071-2