vår 2019

SHO6261 Hovedoppgave - M-IB - 30 stp

Sist endret: 25.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, maskin/VVS, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 30 studiepoeng innen matematikk eller statistikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3 og statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag).

Gjennomført samtlige emner på M-IB. Ved mangler av enkeltemne må det søkes særskilt om adgang til gjennomføring av SHO6261.

Innhold

Som avslutning av studiet skal studentene utføre en masteroppgave innenfor et nærmere definert tema. Det forutsettes at aktuelle tema har sammenheng med ett eller flere av de emner som dekkes av studieretningen og/eller relevante forskningsområder. Oppgaven gjennomføres enten internt ved UiT, IVT fakultetet, eller i samarbeid med en bedrift/institusjon nasjonalt eller internasjonalt. I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven kan det være aktuelt å vurdere eventuelle forretningsmessige muligheter som løsning av oppgaven innebærer. Dette vil i så fall framgå av oppgaveteksten, og således være en integrert del av det arbeid som skal gjennomføres. Oppgavene utføres primært individuelt. Oppgavene kan være en videreføring av prosjektoppgaver gjennomført tidligere i studiet. Resultatet av arbeidet skal presenteres i form av en vitenskapelig rapport.

Hva lærer du

Gi studentene trening i selvstendig, systematisk og prosjektpreget arbeide innen et aktuelt tema av vitenskapelig/utviklingsmessig karakter. Gjennom litteratursøk og eget utviklingsarbeid skal studentene skaffe seg både bredde- og dybdekunnskaper om det valgte tema.

Kunnskaper og forståelse:

Etter å ha fullført hovedoppgaven skal studenten:

- ha ny og dyptgående kunnskaper om et selvvalgt tema innen ett eller flere definerte fagområder forbundet med integrert bygningsteknologi.

- kunne formulere problemstillinger og analysere disse på en vitenskapelig måte med metodisk skikkelighet.

- kunne anvende tidligere ervervet kunnskap på nye problemstillinger.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført hovedoppgaven skal studenten:

- kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det valgte fagområdet for hovedoppgaven.

- kunne planlegging og utførelse en selvstendige arbeidsoppgaver.

- kunne benytte relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

- kunne forholde seg kritisk til informasjonskilder og formulere egne faglige resonnement.

- kunne gjennomføre selvstendige, avgrensede FoU-prosjekter iht forskningsetiske normer.

Kompetanse:

Etter å ha fullført hovedoppgaven skal studenten:

- kunne analysere relevante fag og forskningsetiske problemstillinger.

- kunne anvende sine kunnskaper på nye områder for å gjennomføre avanserte oppgaver.

- kunne formidle eget arbeid iht til fagområdets uttrykksformer.

- kunne bidra til innovasjonsprosjekter inne valgte fagområde.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning.

Eksamen

Besvarelsen leveres som en vitenskapelig rapport. Det stilles ikke formelle krav til prosjektgjennomføring eller muntlig presentasjon av oppgaven.

Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen/-vurdering.

Sensur i henhold til Forskrift for eksamen ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Bokstavkarakter, A-F, der F er ikke bestått

Eksamensdato

Avhandling innlevering 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Alt.

Støttelitteratur: Forskerhåndboken, Gunnar Hartvigsen, Høyskoleforlaget, 1998. Prosjektarbeid - en veiledning for studenter, E. Andersen og E. Schwencke, NKI Forlaget.