vår 2019

SMN6198 Bygningsfysikk - 5 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teoretisk emne egnet for enkeltemnestudenter med anbefalte forkunnskaper.

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad innfor ingeniør, med minimum 30 studiepoeng i matematiske/statistikkemner.

Søkekode: 9371

Matematikk- og fysikkunnskaper tilsvarende bachelornivå. Anbefalte forkunnskaper tilsvarende tekniske emner innen studieretning bachelor bygg. 

Innhold

Det ytre klima og inneklimaet som påkjenning på bygningen. Varme-, fukt- og lufttransport i bygningsdelene. Prinsipper for varmeisolering, tetting og sikring mot fuktskader. Energi i bygninger. Lydlære, bygningsakustisk grunnlag. Dagslys, belysningsteknisk grunnlag.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om bygningsfysiske påkjenninger, sammenhenger og prinsipper med hensyn til bygningers tekniske egenskaper ut over det rent lastbærende.

Ferdigheter:

  • Kjenne til de viktigste drivkreftene bak og årsakene til de ytre klimapåkjenningene bygninger utsettes for og hvordan disse påvirker det termiske romklimaet.
  • Kunne benytte relevante metoder for å analysere varmetransport, herunder fastlegge temperaturprofilet gjennom bygningsdeler - gjennom kjennskap til sentrale begreper i varmelæra som termisk ledningsevne, varmemotstand og U-verdi.
  • Kunne analysere fukttransport, herunder fastlegge damptrykksfordelingen gjennom bygningsdeler - gjennom kjennskap til sentrale begreper og metoder i fuktlæra.
  • Kunne utføre generelle bygningsakustiske vurderinger og kunne benytte relevante metoder for å fastlegge støy, luft- og trinnlydreduksjon.
  • Kjenne til de viktigste belysningstekniske begreper og kunne anvende relevante metoder for vurdering av kunstig belysning og dagslysbehov, herunder hvordan mennesket oppfatter og påvirkes av lys.

Kompetanse:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap innen de mest sentrale fagfeltene som inngår i bygningsfysikken. Forutsetninger til å kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, og kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med å finne frem til årsaker og hensiktsmessige tiltak.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, inklusive beregningseksempler i plenum, 5-8 øvingsoppgaver og utstyrsdemoer.  

Eksamen

Arbeidskrav

En praktisk måleøvingsoppgave, hvor tidspunkt og dato for gjennomføringen oppgis ved studiestart i emnet. Øvingen er obligatorisk, dvs må være gjennomført og bestått før kandidaten får adgang til eksamen.

Eksamen og vurdering

Skriftlig eksamen (på norsk), 3 timer.

Vurderingsform: bokstavkarakterer.

Kontinuasjonseksamen

Den praktiske måleøvingen må være gjennomført og bestått før kandidaten får adgang til en eventuell kontinuasjonseksamen

Eksamensdato

Bygningsfysikk 01.03.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur:

  • Bygingsfysikk - grunnlag, J. V. Thue, Fagbokforlaget, mars 2016
  • Deler av Teknisk forskrift (TEK17) m/ veiledning
  • Forelesningspresentasjoner (kopi av ppt/slides)
  • Deler av utvalgte byggdetaljer fra Byggforsk kunnskapssystemer
  • Utdrag av relevante norske standarder (NS 3031:2014 kap 4 og 6, NS 8175:2012, kap 7.4)

Støttelitteratur:

DANVAK: Varme- og klimateknisk grunnbok, 2. utg., Teknisk forlag 1997