vår 2019

STE6278 Passivhus og husbyggingsteknikk - 5 stp

Sist endret: 06.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet er teoretisk. Emnet kan tas av enkeltemnestudenter.

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad innfor ingeniør, med minimum 30 studiepoeng i matematiske/statistikkemner.

Søkekode: 9371

Anbefalte forkunnskapskrav: Faget SMN 6198 Bygningsfysikk, eller tilsvarende.

Innhold

Passivhusbygging. Brukskrav og krav i lover og forskrifter. Bygningsmessig brannvern. Konstruksjonstyper, bygningsdeler og byggemåter. Betongelementbygging. Fukt i bygninger.

Anbefalte forkunnskaper

SMN6198 Bygningsfysikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Gi bred forståelse for hvordan krav til funksjon og helhet, sammen med bygnings-fysiske grunnprinsipper, kommer til praktisk anvendelse ved materialvalg og utforming av bygningsdelene med tilhørende tilslutnings-detaljer, spesielt innenfor passivhusbygging.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne bruke eksisterende teorier, metoder, forskning og fortolkninger innenfor husbyggingsteknikk, spesielt passivhusbygging, og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne analysere og anvende sine kunnskaper og ferdigheter innenfor husbyggingsteknikk, spesielt passivhusbygging.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert vårsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom to undervisningsuker klasseundervisning.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på Canvas.

Eksamen

Arbeidskrav

10 obligatoriske skriftlige øvinger i emnet, seinest 3 uker før eksamen.

Eksamen og vurdering

3 timers eksamen. Karakter A-F. Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator tillatt.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig 08.03.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

  • "Prosjektering av passivhus"(2013), Lavenergiprogrammet
  • TEK10: Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven
  • Veiledning til Teknisk Forskrift (TEK10)
  • "Betongelementboken, bind A"; Betongelementforeningen.
  • "Betongelementboken, bind E"; Betongelementforeningen.
  • Utvalgte Byggdetaljblader
  • Forelesningsnotater og øvinger som ligger på Canvas.