vår 2019

STE6293 Brannteknikk - 5 stp

Sist endret: 10.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad innfor ingeniør, med minimum 30 studiepoeng i matematiske/statistikkemner.

Søkekode: 9371

Anbefalte forkunnskapskrav: grunnleggende konstruksjonslære, husbyggingsteknikk og materiallære.

Innhold

Faget omhandler rammebetingelser og det formelle grunnlaget for temaområdet brannsikkerhet i byggverk. Brannutvikling og materialers branntekniske egenskaper inklusive bidrag til termisk lasteffekt utdypes.

På responstiden gis det kunnskap om prinsipper og metoder for bestemmelse av brannmotstand i tillegg til at vi går nærmere inn på krave til dokumentasjon, krav og dimensjonering for å ivareta brannsikkerheten.

Passive og aktive brannsikkerhetstiltak utredes.

Brannteknisk prosjektering som del av byggeprosessen behandles, og dette utdypes gjennom prinsipper og metoder for analysebasert brannrådgivning.

I tilknytning til dette gis det også innføring i risikoanalyse av brann i byggverk med grunnlag i NS 3901 og tilsvarende.

Hva lærer du

Målet etter å ha gjennomført dette faget er å inneha kunnskap om hva tilstrekkelig sikkerhet for et bygg er, i tillegg til en generell forståelse av teknisk forskrift og hvordan den skal benyttes i en byggesak. Studentene lærer hvordan man ut i fra en tegning enkelt kan bedømme bygget og dets nødvendige sikkerhetsbehov. Videre skal man lære å forstå hva lovverket bygger på, og konsekvensen gitt løsning kan medføre.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Ha inngående kunnskaper om teknisk forskrift og veiledningen innenfor faget brann

- ha inngående kunnskaper om hvordan branntekniske løsninger skal implementeres fra prosjektering til byggeplass

- ha inngående forståelse av teori og praksis i faget 

Ferdigheter:

- kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning som grunnlag for brannteknisk rådgivning og ivaretakelse av forskriftskrav.

- kan bruke relevante metoder innen brannteknikk for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer til det komplekse tematiske området brann.

Kompetanse:

- kunne lese og forstå innholdet i en brannteknisk prosjektering.

- kunne gjøre egnen vurdering for å se om byggets sikkerhet er ivaretatt.

- kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

- kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

- kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det brannfaglige områdets uttrykksformer.

- kunne kommunisere om brannrelaterte problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med fagpersoner og til allmennheten.

- kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser relatert til brannteknisk prosjektering og rådgivning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i form av forelesninger vil bruke både teoretiske og praktiske eksempler og oppgaver som en del av undervisningen.  Forelesningsmaterialet vil deles opp i emnene; lovverk, standarder, passiv og aktive sikkerhet. I tillegg vil det inkluderes eksempler på feil og mangelfull dokumentasjon.

Det skal gjennomføres 1 obligatorisk befaring sammen med faglærer, dato og bevaringssted bekreftes nærmere. I etterkant av denne befaringen skal det innleveres en oppgave som baserer seg på befaringen. Innleveringen er obligatorisk og karaktersettes som godkjent/ikke godkjent.

I tillegg skal det gjennomføres to oppgaver som øvelser for eksamen, fasiten til disse øvelsene vil gjennomgås som en del av undervisningen og eksamens forberedelser.

Det blir to sett med øvelser i tillegg til innlevering.

Eksamen

Arbeidskrav

Det skal gjennomføres 1 obligatorisk befaring sammen med faglærer, dato og bevaringssted bekreftes nærmere. I etterkant av denne befaringen skal det innleveres en oppgave som baserer seg på befaringen. Innleveringen er obligatorisk og karaktersettes som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen og vurdering

Arbeidskrav må være oppfylt for adgang til eksamen.

 Skriftlig eksamen 3 timer, teller 100% av karakteren

Kontinasjons­eksamen

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» § 16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

 Arbeidskrav må være oppfylt for adgang til kontinuasjonseksamen. 

Eksamensdato

Brannteknikk 05.03.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Rammebetingelser i form av lover og forskrifter.

 • «Grunnleggende Brannteknikk» av Bjarne Christian Hagen.
 • Byggforskserien 321.025 Dokumentasjon og kontroll av brannsikkerhet 
 • Byggforskserien 321.026 Brannsikkerhetsstrategi. NBI 2003 
 • Byggforskserien 321.027 Brannteknisk detaljprosjektering og kontroll 2003 
 • Byggforskserien 626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet i bruksfasen
 • TEK 17 - Forskrift om tekniske krav til byggverk 
 • Henvisninger til støttelitteratur samt utdelt materiell 
 • Structural design for fire safety 
 • FOB 2016- forskrift om brannforebygging 

Brannutvikling

 • Henvisninger til støttelitteratur samt utdelt materiell (herunder blad fra Byggforskserien) 

Risikoanalytiske teknikker anvendt innen brannfaget

 • NS 3901: 2012. Krav til risikovurderinger av brann i byggverk
 • Henvisninger til støttelitteratur samt utdelt materiell 

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

 • RIF Mai 2008 - Brannteknisk rådgivning, prosjektering og kontroll 
 • Landrø, H., Brannteknisk prosjektering og rådgivning
 • Jensen, G., Landrø, H., juni 2001 - Consequential Factor-Oriented Fire Safety Engineering. 
 • CIB W14-SG5. CIB Report Publication 269 - Rational Fire Safety Engineering Approach to Fire Resistance Performance of Buildings 

Brannmotstand

 • NS-EN 1991-1-2:2002 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster på konstruksjoner ved brann. 
 • NS-EN 1992-1-2:2004 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering 
 • NS-EN 1993-1-2:2005 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering (innbefattet rettelsesblad AC:2005) 
 • NS-EN 1995-1-2:2004 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) 

Støttelitteratur 

 • Veiledning til Teknisk Forskrift 2017 
 • FOB 2016- forskrift om brannforebygging 
 • Veiledning til Forebyggendeforskriften 2016 
 • Når sikkerhet er viktigst (NOU 2006:9), Justis og politidepartementet. 
 • ST.meld. nr. 35 (2008-2009). Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver.