Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 - 20 stp

Sist endret: 15.04.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 eller russisk nivå I/II fra videregående skole.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Dette emnet gir en grundig oversikt over russisk grammatikk og omfatter også tekstarbeid, oversettelse og muntlige øvelser relatert til Russland i dag.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

 • kunnskaper om de grunnleggende grammatiske konstruksjonene i russisk, bl.a. bøyning av substantiv, adjektiv og verb,
 • kunnskaper om viktige grammatiske kategorier, for eksempel kasus og aspekt
 • grunnleggende ordforråd

Ferdigheter

Studentene kan:

 • forstå og føre enkle samtaler på russisk
 • skrive enkle tekster på russisk
 • oversette enkle tekster til og fra russisk
 • lese enkle tekster på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser innenfor grammatikk, oversettelsesøvelser, tekstarbeid og samtale- og lytteøvelser. Grammatikkdelen gir en oversikt over russisk grammatikk med spesiell vekt på de emner som ikke behandles grundig i RUS-0100 Russisk grunnkurs 1. Det gis skriftlige øvelsesoppgaver ukentlig. Tekstarbeidet tar hovedsaklig utgangspunkt i kortprosatekster (sakprosa og/eller skjønnlitteratur) eller dikt. En del av tekstene vil ha relevans for russisk kultur og russiske samfunnsforhold. Oversettelsesøvelsene går ut på at studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelser hver uke. I den muntlige delen trener studentene på å føre samtaler på russisk over forholdsvis enkle emner, og lærer seg russisk uttale og intonasjon.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % oppmøte på undervisningen
 • 70 % av grammatikkøvelsene og 70 % av oversettelsene må være levert og godkjent innen den ukentlige fristen.
 • Studenten skal også være til stede på minst 1 filmvisning og få godkjent en lytteprøve.

Eksamen består av:

 • en skriftlig eksamen på 5 timer
 • en muntlig eksamen.

Den skriftlige prøven omfatter

 • oversettelse til norsk av tekst fra pensum
 • oversettelse av ukjent tekst til russisk
 • spørsmål om grammatikk

I vurderingen av skriftlig eksamen teller oversettelse til norsk 20 %, oversettelse til russisk 40 % og grammatikk 40 %. Alle deler må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått. Muntlig eksamen omfatter:

 • lesning av og samtale om ukjent tekst på russisk
 • samtale på russisk om et emne fra pensum

Skriftlig teller 60 % og muntlig 40 %. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at man skal bestå emnet som helhet. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 21.05.2019
Muntlig 27.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RUS-1010 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk 10 stp
RUS-1020 Russisk tekst og tale 1 5 stp
RUS-1040 Russisk grammatikk 10 stp

Pensum

Pensumliste

Introduksjonsmodul:

Birgitte Hertz et al. 2006: Møde i Petersborg. Læsebog og øvebog. København: Gyldendal. Leksjon 14-21.

 

Grammatikk:

Terence Wade, 2011, A Comprehensive Russian Grammar (3rd edition), Wiley-Blackwell.

Laura Janda: Compendium on Russian Conjugation. (Kompendium som kan lastes ned fra Canvas).

Tore Nesset, 2014, Russiskstudentens beste venn. Elementær innføring i kasuslære (2. utgave), Novus forlag.

PowerPoint-presentasjoner som legges ut på Canvas, og annet materiale som deles ut i timene.

 

 

Tekstarbeid:

Kompendium med russiske tekster som gjøres tilgjengelig i Canvas.

 

 

Oversettelse:

Nesset, Tore og Anastasia Makarova, 2016, Ikke bare-bare: en liten bok om å oversette til russisk. Novus forlag.

Oversettelsesoppgaver som gjøres tilgjengelig i Canvas, og materiale som deles ut i timene.Kontakt
Kristian Osnes Aambø HSL

Aambø, Kristian Osnes


Fungerende kontorsjef ISK
Telefon: +4777644333 kristian.o.aambo@uit.no

Mohammad Hoori


Førstekonsulent
Telefon: +4777644972 mohammad.hoori@uit.no

Bjørgve, Elena


Universitetslektor russisk språkvitenskap
Telefon: +4777644379 elena.bjorgve@uit.no