vår 2019

RUS-2020 Russisk tekst og tale 2 - 5 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorgraden i russlandsstudier, studieretning historie. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Kurset består av to deler, tekstgjennomgåelse og samtale. Tekstene er hovedsakelig prosa. Samtale på russisk om aktuelle tema som samfunn, politikk og utdannelse i dagens Russland. Pensumlitteraturen leses på russisk.

Anbefalte forkunnskaper

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • kunnskaper om de sentrale grammatiske konstruksjoner i russisk, bl. a. bruk av preposisjonsuttrykk og partikler
  • et avansert ordforråd
  • kunnskaper om viktige forskjeller mellom norsk og russisk språkbruk

Ferdigheter

Studentene kan:

  • forstå middels vanskelige tekster på russisk
  • føre samtaler på russisk om dagligdagse emner eller emner knyttet til kultur og samfunn i den russiskspråklige verden.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk

Undervisning

Undervisningen i RUS-2020 faller sammen med samtaledelen av RUS-2025. Når det gjelder tekstarbeid, forutsetter RUS-2020 betydelig grad av selvstudium. Du arbeider med russiske tekster og gjør lytteprøver hjemme. Du kan få konsultasjoner med faglærer/tilbakemelding i forbindelse med hjemmearbeid. Samtaledelen omfatter konversasjon og muntlige øvelser som blir gjennomgått i timene. '

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Oppmøte på 70 % av undervisningen.
  • 70 % av tekstforståelsesprøvene og 70 % av lytteprøvene må være godkjent.
  • I tillegg kreves det at hver student skal holde én kort muntlig presentasjon på ca. 10 minutter på russisk med godkjent resultat for å få gå opp til muntlig eksamen. Emnet for presentasjonen avtales med faglærer.

Eksamen består av:

  • en muntlig eksamen på ca. 15-30 minutter i slutten av semesteret

Muntlig eksamen består av ett eller flere av følgende momenter:

a) Studenten leser en tekst fra pensum. Studenten oversetter teksten til norsk og/eller svarer på spørsmål på russisk i tilknytning til teksten. b) Samtale på russisk med utgangspunkt i et tema fra pensumboken. c) Studenten lytter til ukjent tekst. Samtale på russisk om teksten.

Muntlig eksamen foregår på russisk og norsk.  

 Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Muntlig prø
ve 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RUS-2025 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 5 stp

Pensum

Materiale som deles ut i timene/legges ut i Fronter


Kontakt
Kristian Osnes Aambø HSL

Aambø, Kristian Osnes


Fungerende kontorsjef ISK
Telefon: +4777644333 kristian.o.aambo@uit.no

Mohammad Hoori


Telefon: +4777644972
Mobil: 97396613 mohammad.hoori@uit.no

Bjørgve, Elena


Universitetslektor russisk språkvitenskap
Telefon: +4777644379 elena.bjorgve@uit.no