Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

FSK-2010 Oppdrettsteknologi - 10 stp

Sist endret: 31.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for enekltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat og havbruk, samt i akvamedisinprogrammet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Kurset gir en innføring i teknisk oppbygging av land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg, med hovedvekt på teknologi som brukes i norsk lakseoppdrett. Et viktig element i kurset er beskrivelse av virkemåten til tekniske komponenter i oppdrettsanlegg. Dette blir satt i sammenheng med oppdrettsorganismenes miljøkrav, myndighetskrav, arbeidsmiljø og økonomi.

Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten

 • skal ha kunnskap om oppbygging, omfang og struktur i norsk oppdrettsnæring
 • skal kjenne til teknologisk utvikling av næringen og hvilken betydning teknologien har for lokalisering, produksjon, velferd og miljø 
 • har kunnskap om teknisk oppbygging, drift og vannbehandling i norske oppdrettsanlegg
 • forstår formål, funksjon og virkemåte til de tekniske komponentene i landbaserte anlegg
 • skal kjenne til rør-, pumpe- og bassenghydraulikk og kunne gjøre enkle beregninger
 • skal kjenne til oppbygging av energianlegg, og redegjøre for funksjonsprinsippene til  varmevekslere og varmepumper
 • kan redegjøre for logistikkoppbygging av vannbehandling i landbaserte anlegg
 • skal kunne evaluere den tekniske oppbyggingen av landbaserte i forhold til teknisk funksjonalitet og oppdrettsorganismenes miljøkrav
 • skal ha forståelse for hvordan ulike anleggskonsept (gjennomstrømming, intensiv oksygentilsetting, resirkulering) kan påvirke vannkvaliteten og oppdrettsorganismenes helse og velferd
 • skal ha kunnskap om konstruksjon, forankring, sertifisering, drift og rømmingssikring av flytende matfiskanlegg i sjøen og hvordan dette ivaretas gjennom «Nytek-forskriften» (NS 9415).
 • skal ha kunnskap om lokalisering av flytende matfiskanlegg ut fra sentrale miljøparametere, og hvordan miljøovervåkning i «MOM-forskriften» (NS 9410) styrer drift og produksjon (MTB) på lokalitetene
 • kunne delta i diskusjon om status og utvikling på dette feltet med faglig begrunnede argumenter

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har en teoretisk og praktisk innsikt og forståelse for norsk oppdrettsnærings teknologiske oppbygging setter rammevilkår for god dyrevelferd, og en miljømessig og økonomisk bærekraftig produksjon
 • har praktiske ferdigheter i å måle, evaluere og gi råd om kritiske vannkvaliteter i vannkontrollerte oppdrettsanlegg

Kompetanse:

Kandidaten skal

 • kunne formidle kunnskap om teknologi, dyrevelferd, produksjon og miljø
 • kunne bidra med råd om teknisk funksjonalitet og oppdrettsorganismenes miljøkrav
 • kunne bidra med råd om tekniske tiltak som bidrar til å redusere miljøvirkninger av havbruk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, lab og seminar. Prosjektoppgave.

Eksamen

Prosjektoppgave (teller 40 %) og avsluttende 4 t skriftlig eksamen (teller 60 %). Karakterskala: A-F, hvor F er stryk.

Arbeidskrav: Laboratoriejournal (minimum 2 av 3) må være godkjent for å kunne framstilles til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må begge deler av eksamen avlegges på nytt. Kontinuasjonseksamen består av en prosjektoppgave med ny problemstilling og en skriftlig skoleeksamen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 12.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MTE-2003 Oppdrettsteknologi 10 stp

Pensum

Aquaculture engineering, Odd-Ivar Lekang, Blackwell Publishing Ltd.

Materiale utdelt på forelesning og selve forelesningene er pensum.Kontakt
personkort.JPG

Helge K. Johnsen


Professor
Telefon: +4777644489 helge.johnsen@uit.no

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no