vår 2019

STV-2020 Bachelorgradsoppgave - 20 stp

Sist endret: 17.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Emnet kan etter søknad også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Innhold

Bachelorgradsoppgaven skrives ut fra et valgfritt tema, som skal ta utgangspunkt i, og bygge videre på valgfrie eller obligatoriske statsvitenskapelige emner i bachelorgradsprogrammet. Studentene kan velge å ta utgangspunkt i et emne som de tar samme semester som oppgaven skrives, eller i et emne som de har gjennomført tidligere i studiet. Uansett må de legge opp et pensum på omlag 1000 sider som utdyper det temaet de velger. Inkludert i de 1000 sidene er også fellespensum som berører oppgaveskriving. Pensum legges opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • de ulike fasene i en forskningsprosess
 • hvordan man kan utforme en forskbar problemstilling innen statsvitenskap eller organisasjon og ledelse
 • hvordan man med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller et empirisk materiale som grunnlag for en selvstendig drøfting.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende statsvitenskapelige eller organisasjonsfaglige analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema
 • presentere faglig innhold muntlig og skriftlig, samt gi og motta tilbakemelding på egne framlegg
 • bruke kilder og referanser på en faglig forsvarlig måte samt behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte.

 

Kompetanse

Studenten oppøver kompetanse i:

 • å tilegne seg kunnskaper på et felt og anvende disse i arbeid med en større oppgave
 • å planlegge og gjennomføre prosjekt/utredninger som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe
 • å fremstille og drøfte faglige problemstillinger på en systematisk og konsistent måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen organiseres som et felles seminar (omtrent 7-8 dobbeltimer) med undervisning i oppgaveskriving og kollektiv veiledning for studentene. På seminaret skal studenten legge fram problemstilling og mindre deler av oppgaven til diskusjon, hvor de får tilbakemelding fra både faglærer og medstudenter. I tillegg vil studentene få individuell veiledning inntil 4 ganger underveis i arbeidet med oppgaven.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Tema og problemstilling må være godkjent innen en gitt frist.
 • Studentene må presentere eget prosjekt samt bidra med å gi respons til medstudenter på deler av oppgaven i grupper.
 • Pensumliste for selvvalgt pensum leveres for godkjenning senest en uke før innlevering av bacheloroppgaven.

Eksamen består av:

En bachelorgradsoppgave, som skrives over selvvalgt tema og muntlig eksamen.

Oppgaven skal være på ca. 8000 ord (ca. 20-25 sider), med linjeavstand 1,5. Etter avtale med fagansvarlig kan oppgaven skrives av to studenter i fellesskap. Oppgaven må da være 50% større, ca. 12 000 ord (ca. 30-35 sider).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.

Den skriftlige delen av eksamen er valgt for å gi studentene erfaring med å skrive en større oppgave, mens den muntlige eksamen er valgt for å gi studenten anledning til å kunne inngå i en faglig samtale basert på bachelorgradsoppgaven og pensum.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Både oppgaven og muntlig eksamen må tas på nytt.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Oppgave innlevering 02.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Beate Steinveg

Beate Steinveg


Stipendiat
Telefon: +4777620861 beate.steinveg@uit.no

Michael Sverdrup Stenberg

Stenberg, Michael Sverdrup


Førstekonsulent
Telefon: +4777645676 michael.s.stenberg@uit.no