vår 2019

HEL-3042 Organisering, faglig ledelse og kvalitetsutvikling - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Mastergradsprogram i helsefag og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av temaene: a) organisering av tjenestetilbud, b) kvalitetsarbeid, c) faglig ledelse, d) arbeidsmiljø, e) undervisning og veiledning, f) forskning og fagutvikling i praksis.

Emnet belyser sentrale sider ved eldrepolitikk og helsetjenester til eldre. Brukerorienterte tjenester til målgruppen drøftes. Faglige og etiske forhold i praksis, i forskning og kunnskapsformidling er sentralt i emnet.

Omsorgs- og behandlingsmodeller vurderes, og ulike tilnærmingsmåter drøftes ut fra erfaringskunnskap og forskning. Organisering og samordning av hjemmebaserte, institusjonsbaserte og integrerte tjenester belyses. Begrep som tiltakskjede, omsorgstjenester, pasientforløp, pasientsikkerhet og prioriteringer tematiseres.

Metoder i kunnskapsformidling og kunnskapsutvikling overfor pårørende og helsepersonell vektlegges.  Helsearbeiderens ansvar for kunnskapsformidling tydeliggjøres ved at studentene planlegger og gjennomfører en undervisnings- og/eller veiledningssekvens.   

Kvalitetsutvikling i tjenesten diskuteres. Faglig ledelse, verdigrunnlag, målsettings- og endringsarbeid knyttet til egen praksis vektlegges.

Det understrekes at faglig utvikling tar utgangspunkt i studentens erfaringer, og at fagutvikling og kunnskapsformidling bygger videre på erfaring og på forskning.

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • inngående kunnskaper om helse- og omsorgstjenester til eldre mennesker.
 • analyserer og forholder seg kritisk ved faglige problemstillinger til både den friske og den syke gamle sin situasjon i vårt samfunn.
 • inngående kunnskap om kvalitetsutvikling og faglig ledelse av tjenestene.

Ferdigheter

 • anvende kunnskap ut fra en gjennomarbeidet faglig og etisk referanseramme.
 • bruke relevante metoder innen fagfeltet i selvstendig arbeid med fagutvikling, formidling og forskning under veiledning.
 • kan gjennomføre et selvstendig utviklingsprosjekt eller avgrenset forskning under veiledning for å videreutvikle praksis. 

Kompetanse

 • formidle omfattende kunnskaper om kvalitet i helse og omsorgstjenester til eldre.
 • anvende kunnskaper om faglig ledelse, målsetting og endringsarbeid i eget praksisfelt.
 • kommunisere faglige problemstillinger med eldre mennesker og deres pårørende.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, selvstudium og dialogbasert evaluering.

Eksamen

 • Arbeidskrav:

Et arbeidskrav med undervisning og/eller veiledning som fokus gjennomføres. Målgruppen er eldre, helsepersonell eller pårørende. Studenten velger selv tema og avtaler tid for gjennomføring.

Arbeidskravet gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil to personer. Minimumslengde på undervisningssekvensen er 30 minutter for den enkelte student.  Før undervisningen skal gjennomføres skal mål, begrunnet plan for undervisningssekvensen, innhold og valg av undervisningsformer legges fram på et seminar der faglærer og medstudenter deltar.

 

 • Eksamen:

Emnet avsluttes med at studentene skriver en individuell hjemmeoppgave i form av en prosjektbeskrivelse der metode og kunnskapsteoretiske overveielser knyttet til et faglig tema innen studieretningen belyses.

Oppgaven kan være grunnlag for arbeid med mastergradsoppgave.

Omfang på maksimum 4000 ord. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.  

Besvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått.

 • Kontinuasjonseksamen:

Kontinuasjonseksamen arrangeres påfølgende semester. Det gis anledning til å forbedre tidligere innlevert oppgave. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Ca. 600 sider hvorav 50 sider er selvvalgt i forbindelse med skriving av eksamen. Se egne pensumlister.