vår 2019

SYP-2953 Kompliserte og normale forløp i familiedanningsprosessen - 10 stp

Sist endret: 19.09.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet jordmorutdanning og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder grunnleggende og komplekse aspekter i relasjon til familiedanningsprosessen, obstetrikk, pediatri, gynekologi, psykologi og utøvelse av kunnskapsbasert praksis.

a) Komplisert graviditet, fødsel og barseltid Emnet retter seg mot seleksjon og grenseområdet mellom patologi og det normale, kunnskap om medisinske, gynekologiske, psykologiske, psykososiale og andre forhold som kan forårsake komplikasjoner under graviditet, fødsel og barselperiode. Emnet omfatter kunnskap om behandling ved obstetriske komplikasjoner, herunder undervisning i anestesiologi, analgesi, farmakologi, psykologi, mikrobiologi, immunologi og akutte situasjoner i jordmorfaget. Emnet inneholder undervisning rettet mot pedagogisk og psykologisk tilnærming ti kompliserte forhold i familiedanningsprosessen, herunder sorg og krise.

b) Syke nyfødte Emnet gir undervisning i neonatalologi og retter seg mot jordmorens kunnskaper ved akutt oppstående sykdommer hos det nyfødte barn og tilstander som kan påvirke og komplisere nyfødtperioden, henvisningsrutiner og behandling, resuscitering av nyfødte og kuvøsebehandling

c) Jordmorens ansvar, kompetanse, selvstendighet og tverrfaglige samarbeid Emnet inneholder undervisning i gjeldende lovgivning knyttet til jordmorens ansvarsområde.   Utvikling av evner til å gå inn i tverrfaglig samarbeid og oppgaveløsning i helsevesenet. Betydning av tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon i kompliserte og akutte situasjoner.  Emnet gir undervisning i prinsipper for kunnskapsbasert praksis.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten skal kunne:

 • Diskutere obstetriske, gynekologiske, psykologiske og andre medisinske forhold som kan forårsake komplikasjoner under graviditet fødsel og barseltid
 • Analysere anatomiske og fysiologiske forhold knyttet til komplisert graviditet, fødsel og barselperiode
 • Drøfte psykologiske aspekter og kompliserte forløp herunder kunnskap om sorg og krise
 • Diskutere sykdommer og tilstander som kan påvirke og komplisere graviditet, fødsel og barsel. Herunder tilstander som oppstår som følge av graviditeten
 • Drøfte kriterier for seleksjon og grenseområdet mellom patologi og det normale
 • Redegjøre for fosterskader og misdannelser hos det nyfødte barn, og om mulig hvordan disse kan forebygges
 • Redegjøre for forebyggelse og behandling av sykdommer hos det nyfødte barn
 • Diskutere sorgreaksjoner og behandling i forbindelse med komplisert graviditet, fødsel, barsel, og dødfødsel

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utføre jordmorens oppgaver i forhold til det kompliserte svangerskap, fødsel og barsel
 • Ivareta det syke nyfødte barn
 • Anvende ulike tilnærminger og fremgangsmåter i forhold til seleksjon og grenseområdet mellom patologi og det normale

Kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • Anvende kunnskap på en selvstendig måte
 • Knytte egen erfaring opp mot kunnskapsbasert praksis
 • Reflektere over egen erfaring, og se denne i sammenheng med aktuell teori og etiske overveielser
 • Kommunisere om forskning og teori knyttet til emnene i lys av et jordmorfaglig perspektiv
 • Analysere og vurdere kritisk jordmorfaglige verdier knyttet til emnet.

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Forelesning, seminar, ferdighetstrening, nettundervisning, reflekterende team, (jordmorverksted)

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Deltakelse på obligatorisk undervisning og godkjente arbeidskrav 2.semester.

For å kunne framstille seg til eksamen må Syp-2951 og Syp-2952 være bestått.

Vurdering:

Skriftlig skoleeksamen.

Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for eksamen.

Vurderingsuttrykk  A-F

Ved karakter F ikke bestått, eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift for universitetet i Tromsøs. Kontinuasjon/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum kommer senere.