vår 2019

MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet Medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Studentene må ha avlagt eksamen i 60 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskapelige emner.

Innhold

Emnet gir en introduksjon til forskningmetoder for medie- og dokumentasjonsvitenskapelig forskning. Det gis en innføring i forskningsdesign og metoder for innsamling og analyse av data. Forskningsetiske og kildekritiske spørsmål vektlegges, samt ulike tilnærminger til tolkning av data.

Emnet gir grunnlegende kunnskaper som er nødvendige for å utvikle egen forskningsprosjekter i forbindelse med MDV-2035: Bacheloroppgaven i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Metodeemnet må være bestått før bacheloroppgaven kan leveres.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende utbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om ulike forskningsdesign og forskningsprosessen
 • kunnskap om innholdet i sentrale metodiske tilnærminger og analysemåter
 • en oversikt over anvendt statistisk analyse
 • kunnskap om vitenskapelige og etiske krav til samfunnsfaglige undersøkelser

Ferdigheter

Studenten kan:

 • selvstendig bedømme fordelene og ulempene ved bruk av forskjellige forskningsmetoder
 • gjennomføre enkle kvantitative og kvalitative undersøkelser
 • vurdere forskningsarbeider ut fra vitenskapelige og etiske krav

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk kan åpnes for etter konsultasjon med emneansvarlig.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer i semestrets første fem uker (ca. 10 timer per uke).

Emnet består av følgende deler:

 • forelesninger som gir oversikt over metodevalg, metodebruk og forskningsdesign
 • intensiv seminarundervisning i mindre grupper som konsenterer seg om bestemte former for datainnsamling som survey-undersøkelser, intervjuer og observasjon
 • forberedelse til metodeanvendelse under praksisoppholdet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Muntlig presentasjon av prosjektskisse knyttet til eget bachelorprosjekt

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeeksamen på 8-10 sider over oppgitt emne

Studentene skal beskrive et forskningsdesign med utgangspunkt i en medie- og dokumentasjonsvitenskapelig problemstilling. Metodevalg og metodebruk skal problematiseres og begrunnes; likeledes må forskningsetiske hensyn avklares.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått

Ved ikke bestått eksamen kan kontinuasjonseksamen avlegges kort tid etter ordinær eksamen slik at studenten får anledning til å levere bacheloroppgaven som planlagt samme semester.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 01.02.2019 innlevering 08.02.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Emnet har ikke obligatorisk pensum. Anbefalt litteratur for metodebok og støttelitteratur i utarbeiding av eget prosjekt:

1. Helge Østbye (1946-), Knut Helland (1959-), Karl Knapskog (1953-), et al. Metodebok for mediefag Helge Østbye ... [et Al.]. 4. utg. Bergen: Fagbokforl; 2013.

2. Rienecker L, Stray Jørgensen P, Skov S, Landaas W. Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen ; Med Bidrag Av Signe Skov ; [oversatt Av Wenche Landaas]. 2. utg. Bergen: Fagbokforl; 2013.Kontakt
_Monica+Grini 2.jpg

Grini, Monica


Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645171 monica.grini@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no