Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SIK-1505 Naturkatastrofer - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om  om de viktigste prosessene i naturen som kan bidra til naturkatastrofer som setter menneskers liv og helse i fare, og ødelegger materielle verdier og infrastruktur.

Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kjenne til grunnleggende terminologi og grunnleggende teori om de viktigste prosessene i naturen som kan bidra til naturkatastrofer som setter menneskers liv og helse i fare, og ødelegger materielle verdier og infrastruktur.
  • Kjenne til ulike naturkatastrofer i Norge, og hvor ofte ulike typer forekommer i de forskjellige landsdeler.

Ferdigheter:

  • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om emnet. Anvende relatert terminologi.
  • Identifisere sammenhenger, konsekvenser og mulig risiko ved endringer i forhold som kan føre til naturkatastrofer.

Kompetanse:

  • Selvstendig vurdering av mulig risiko knyttet til endringer i geofysiske faktorer, eller endret regional aktivitet i forhold til forventede geofysiske faktorer.
  • Koordinering av nødvendig analyse- og ekspertinnsats for å fastlegge mulige potensialer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Plenumsforelesninger under samlinger, nettundervisning, selvstudium.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis to obligatoriske arbeidskrav i emnet. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Vurdering

1 ukes individuell hjemmeeksamen.

Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 03.04.2019 innlevering 10.04.2019
2 arbeider utlevering 03.04.2019 innlevering 10.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB1008 Naturkatastrofer 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Canvas ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no