Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SIK-2510 Kriser og katastrofer i et psykososialt perspektiv - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Innhold

 • Stressreaksjoner
 • Stressmestring
 • Beslutninger under press og usikkerhet
 • Psykososiale konsekvenser etter krise eller katastrofe
 • Vurdering av psykososiale konsekvenser etter krise eller katastrofe
 • Opplevelse av trygghet, tillit, forutsigbarhet, mening og sammenheng i livet og dets betydning for vår helse
 • Ivaretagelse av egen og andres mentale helse og funksjonsevne
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Informasjonsformidling
 • Støttesamtaler

Hva lærer du

Kunnskaper

 • kortsiktige og langsiktige effekter av stress
 • kortsiktige og langsiktige effekter av kriser, katastrofer og traumer
 • beslutningstaking under press og usikkerhet

Ferdigheter

 • å ivareta egen og andres mentale helse under og etter kriser og katastrofer
 • å forebygge dårlige beslutninger i håndtering av kriser og katastrofer

Kompetanse

 • Studenten skal kunne formidle kunnskap psykososiale perspektiver på kriser og katastrofer og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere det i faglig sammenheng.
 • Kandidaten skal være i stand til på egenhånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil være ordinær forelesning og praktisk trening/øvelser. Det vil bli lagt opp til tverrfaglige gruppearbeid.

På denne måten ønsker vi å stimulere til en læringsprosess som engasjerer og som skaper forståelse og innsikt.

Eksamen

Arbeidskrav:
To arbeidskrav, ett individuelt og ett i gruppe.Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen:
14 dagers individuell hjemmeeksamen. Oppgaven vurderes etter bokstavkarakteren A - F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Studiepoengreduksjon

BIB2015 Kriser og katastrofer i et psykososialt perspektiv 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no