Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SIK-2511 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 03.04.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SIK-2506 Anvendt forskningsmetode

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i en problemstilling som har relevans for beredskap i nordområdene, dersom ikke annet er avtalt med veileder. Er det en bacheloroppgave m/praksis skal oppgaven ta utgangspunkt i reelle problemstillinger i praksisbedriften.

Emnet skal fortrinnsvis hentes fra et eller flere emner i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder kan benyttes. I enkelte tilfeller kan bacheloroppgaven ligge innenfor andre emneområder, men dette skal da knyttes til anvendelse innenfor beredskapsmessige problemstillinger.

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studentene være i stand til å planlegge og gjennomføre en faglig skriftlig utredning i henhold til de krav som er vanlig å stille for fordypningsoppgaver, samt ha fått en bred innføring i utredningsmetodikk og dataanalyse. Studenten skal også være bevisst på hvordan man skal planlegge og gjennomføre et større skriftlig arbeid. Innen dataanalyse skal studentene vite hvordan man kan analysere empiriske data.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det skal utarbeides en prosjektplan og at korte statusrapporter leveres veileder.

Bacheloroppgaven kan skrives av en eller to personer. Tilgjengelig veiledningsressurs pr gruppe er 10 timer generell veiledning.

Mer informasjon om milepæler og muligheter til å levere oppgaveforslag, vil gis av den enkelte veileder.

Eksamen

Krav for å  delta på emnet:
Bestått 80 studiepoeng på studieprogrammet.
SIK-2506 Anvendt forskningsmetode må være bestått før arbeidet med bacheloroppgaven starter.

Bacheloroppgaven vurderes etter en standard karakterskala fra A - F hvor A er best og F er stryk.

Eksamensdato

Bacheloroppgave innlevering 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BHP1001 Bacheloroppgave 20 stp
BHP1001 Bacheloroppgave B-IB 20 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no