høst 2018

SIK-2502 Operativ ledelse - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kunnskaper:

 • Kandidaten skal etter endt studium ha kunnskaper om organisasjon og operativ ledelse, herunder her under internasjonal krisehåndtering og krisekommunikasjon.
 • Forståelse og kunnskap om myndighetenes arbeid med beredskap og miljøovervåking, herunder kjennskap til offentlige myndigheters politiske prioriteringer hva angår nordområdene.
 • Kandidatene skal kjenne til myndighetenes mål om et kunnskapsbasert beredskapssystem ved kriser og multinasjonale katastrofer.
 • Videre skal kandidatene være oppdatert på de senere års kunnskapsutvikling hva angår offentlige og private organisasjoners beredskaps- og kriseplaner ved ulike typer uønskede hendelser (natur- og, systemskapte, menneskelige feil og terror), herunder eksempelvis politiets gjøremål, jf. etatens viktigste operative ledelsesfunksjoner ved LRS, stab og på innsatssted.

Ferdigheter:

 • Kunne definere, analysere og reflektere over offentlige og private organisasjoners problemstillinger og dilemmaer forbundet med operativ ledelse ved uønskede hendelser.
 • Kjennskap til ulike verktøy ved ulike roller innen operativ ledelse. Inneha kompetanse til å utarbeide risiko- og sårbarhetsvurderinger på nasjonalt, fylkes og lokalt nivå innen operativ ledelse.

Kompetanse:

 • Kunne formidle kunnskap om operativ ledelse ved uønskede hendelser og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere det i faglig sammenheng.
 • Kandidaten skal være i stand til på egenhånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten skal etter endt studium ha kunnskaper om organisasjon og operativ ledelse, herunder her under internasjonal krisehåndtering og krisekommunikasjon.
 • Forståelse og kunnskap om myndighetenes arbeid med beredskap og miljøovervåking, herunder kjennskap til offentlige myndigheters politiske prioriteringer hva angår nordområdene.
 • Kandidatene skal kjenne til myndighetenes mål om et kunnskapsbasert beredskapssystem ved kriser og multinasjonale katastrofer.
 • Videre skal kandidatene være oppdatert på de senere års kunnskapsutvikling hva angår offentlige og private organisasjoners beredskaps- og kriseplaner ved ulike typer uønskede hendelser (natur- og, systemskapte, menneskelige feil og terror), herunder eksempelvis politiets gjøremål, jf. etatens viktigste operative ledelsesfunksjoner ved LRS, stab og på innsatssted.

Ferdigheter:

 • Kunne definere, analysere og reflektere over offentlige og private organisasjoners problemstillinger og dilemmaer forbundet med operativ ledelse ved uønskede hendelser.
 • Kjennskap til ulike verktøy ved ulike roller innen operativ ledelse. Inneha kompetanse til å utarbeide risiko- og sårbarhetsvurderinger på nasjonalt, fylkes og lokalt nivå innen operativ ledelse.

Kompetanse:

 • Kunne formidle kunnskap om operativ ledelse ved uønskede hendelser og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere det i faglig sammenheng.
 • Kandidaten skal være i stand til på egenhånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid supplert med nettstøtte. Gjesteforelesninger og virksomhetspresentasjoner.

Eksamen

Arbeidskrav:
I kurset er det ett obligatorisk arbeidskrav.

Eksamen:
En skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager - alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 21.11.2018 innlevering 28.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB2004 Operativ ledelse 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no