vår 2019

MBI-1102 Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder - 20 stp

Sist endret: 10.10.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet går over et semester, og  avsluttes med eksamen i vårsemesteret.

Innhold

Struktur og egenskaper til små organiske molekyler og biologiske molekyler som proteiner, enzymer, lipider og karbohydrater, biokjemisk energiomsetning, metabolisme av karbohydrater, lipider og nitrogenkomponenter, enzymologi, organiske gruppers nomenklatur, struktur og spesifikke egenskaper, samt enkle reaksjonsmekanismer; isomeri. Biokjemiske analysemetoder, fotometriske metoder, elektrokjemiske metoder, kromatografi og andre separasjonsmetoder.

Hva lærer du

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten kunne:  

 • Gjøre rede for synteseveien fra alkan til en syre og amider og betydningen av ulike former for isomeri.
 • Gjøre rede for struktur og funksjon til de viktigste molekylære byggesteinene i prokaryote og eukaryote celler.
 • Beskrive cellas energiomsetning og metabolisme og hvordan disse prosessene er knyttet til de forskjellige organeller i cella.
 • Forklare grunnleggende begreper i enzymologi og knytte dette til enzymatiske analysemetoder.¿

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne:  

 • Vise ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid og sikkerhetsrutiner, samt tolke og presentere eksperimentelle data muntlig og skriftlig.
 • Greie ut om grunnleggende metoder innen eksperimentell biokjemi.
 • Bruke sentrale instrumntelle teknikker til separasjon og analyse av makromolekyler; ¿

 Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Tolke og rapportere analyseresultat kvalitativt og kvantitativt.
 • Følge vanlige sikkerhetsrutiner for laboratoriearbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiemappe, forelesninger, intern laboratoriepraksis.

Eksamen

Det er to eksamener i emnet, en mappeeksamen med to obligatoriske arbeider og en seks timers skriftlig skoleeksamen som begge bedømmes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått. Begge eksamener teller like mye og gir en samlet sluttkarakter.

Arbeidskrav:

 • Skriftlig innlevering av fem arbeider (studiemappe).
 • Intern laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelser.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Ved stryk på en deleksamen må studenten avgi kontinuasjonseksamen på den deleksamen som mangler for å oppnå karakter i emnet. Hvis studenten ønsker å forbedre karakteren i emnet ved å gå opp til ny ordinær eksamen neste år, må studenten ta begge deleksamener om igjen. Dette gjelder også hvis studenten kun har strøket på en deleksamen (ved ordinær og kontinuasjonseksamen) og ønsker å ta ny ordinær eksamen neste år.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 14.06.2019
Mappevurdering utlevering 13.06.2019 innlevering 13.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MBI-2001 Biokjemi 10 stp
MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 5 stp

Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.


Kontakt
31.bmp

Roll, Tom Edvard


Studiekonsulent
Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no

Peter-McCourt.jpg

Peter McCourt


Førsteamanuensis
Telefon: +4777646391
Mobil: 40281968 peter.mccourt@uit.no